PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1961 - 10(1)

GÓRSKI M., NOWOSIELSKI O., LEKSTON J.
s. 3-15
Przydatność uproszczonej metody Aspergillus niger do oznaczania zawartości magnezu w roślinie bez uprzedniego jej spalania i usuwania innych pierwiastków
A simplified Aspergillus niger method for determination of magnesium content in plants without preceding ashing and separation of other elements
Пригодность упрощенного метода Aspergillus niger для определения содержания магния в растении без предварительного сжигания его и без устранения других элементов
TOKARSKI J.
s. 17-47
Hydrometr kolorymetryczny - nowy aparat do pomiarów wilgotności oraz jej dynamiki w profilach glebowych
The colorimetric hydrometer, a new apparatus for measuring moisture and its dynamics in soil profiles
Колориметрический гидрометр - новый тип аппарата для измерения влажности и её динамики в почвенных профилях
MORACZEWSKI R.
s. 49-90
Określenie potrzeb nawozowych gleb łąkowych w stosunku do fosforu i potasu ze składu chemicznego traw pierwszego pokosu
Determination of fertilizer requirements of grassland soils in regard to phosphorus and potassium from the chemical composition of grass of the first cut
Химический состав трав первого покоса указателем потребности луговых почв в удобрении фосфором и калием
MUSIEROWICZ A., KĘPKA M.
s. 91-101
Materiały do poznania związków organicznych gleb Polski
Materials to the knowledge of the organic compounds in Polish soils
Материалы к изучению органических веществ почв Польши
UGGLA H., MIROWSKI Z., NOŻYŃSKI A., RYTELEWSKI J.
s. 103-150
Z badań nad erozją „burzową” gleb piaszczystych Pojezierza Mazurskiego
Investigations on rain storm erosion of sandy soils of the Masurian Lake District
Из исследований над „ливневой“ эрозией песчаных почв Мазурского поозерья
NOWOSIELSKI O.
s. 151-163
Uproszczona metoda oznaczania mikroelementów za pomocą Aspergillus niger
A simplified method of determining trace elements by means of Aspergillus niger
Упрощенная методика определения микроэлементов посредством Aspergillus niger
NOWOSIELSKI O.
s. 165-171
Oznaczanie siarki dostępnej i innych jej form za pomocą grzyba Aspergillus niger
Determination of available and other forms of sulfur in soil and plant material by means of Aspergillus niger
Определение усвояемой серы и иных её форм посредством гриба Aspergillus niger
BOROWIEC S.
s. 173-178
Projekt uzupełnienia podziału utworów pyłowych
Proposed subdivision of fine sand („dust”) soils
Проект дополнения классификации пылеватых отложений
KRÓL H.
s. 179-203
Materiały do poznania właściwości fizycznych typowych gleb Wyżyny Łódzkiej
Materials to the knowledge of the physical properties of typical soils of the Łodź Tableland
Материалы к изучению физических свойств типичных почв Лодзинской возвышенности
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
s. 205-210
50-letni jubileusz pracy naukowej profesora doktora Jana Tomaszewskiego
Fiftieth anniversary of Professor Dr Jan Tomaszewski’s scientific work
Юбилей пятидесятилетия научной деятельности профессора доктора Яна Томашевского
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
s. 211-213
XIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego w Szczecinie, 15-17 września 1960 r.
Scientific Congress of the Polish Soil Science Society, Szczecin 15-17.IX.1960
MAJEWSKI F.
s. 215-231
Wymagania pokarmowe roślin i potrzeby nawożenia mikroskładnikami
Micronutrient requirements of plants
Потребности растений в питании и потребности в удобрении микроэлементами
STEFANOVITS P.
s. 233-236
Stan kartografii glebowej na Węgrzech
The status of soil mapping in Hungary
Der Stand der Bodenkartierung in Ungarn
LANG I.
s. 237-240
Dane o roli montmorilonitu w sorbowaniu kationów przez rośliny
Role of montmorillonite in sorbtion of cations by plants
MATE F.
s. 241-246
Bonitacja gleb na Węgrzech
Soil quality assessment in Hungary
Положение дела бонитировки почв в Венгрии
ASMUS F.
s. 247-261
Wpływ miedzi i kobaltu na fizjologię roślin
Effect of copper and cobalt on the physiology of plants
Zur pflanzenphysiologischen Bedeutung von Kupfer und Kobalt
ASMUS F.
s. 263-268
O zaopatrzeniu gleb użytków zielonych w miedź i kobalt
On copper and cobalt supply in some grassland soils
Zur Kupfer- und Kobaltversorgung einiger Grünlandböden
CERNESCO N., NICOLAU M., STOICA H., GITA H., PETRESCO A.
s. 269-278
Zmienność zawartości potasu w glebach w zależności od warunków bioklimatycznych
Contents of potassium in soils in dependence on bioclimatic conditions
Regime du potassium dans les sols zonaux en rapport avec les conditions bioclimatiques
NEMES M., DUCA A., BILAUS С., STANESCO D.
s. 279-286
Metody oznaczania mikroelementów w najważniejszych typach gleb w Transylwanii
Methods of determination of microelements in soils of Transilvania (Romania)
La methode de determination des microelements du sol et quelques donnees concernant leur cotent a dans les sols de la Transylvanie (r. Roumaine)
TRUSZKOWSKA R.
s. 287-290
Próbne opracowanie map glebowo-bonitacyjnych w skali 1:25 000 na podstawie prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa klasyfikacji gruntów
Tentative elaboration of soil and capability maps 1:25 000 on the basis of the soil classification of the Ministry of Agriculture
Попытка составления бонитировочно-почвенных карт в масштабе 1 : 25 000, на основании почвенной классификации проведенной Министерством Земледелия
STRZEMSKI M.
s. 291-332
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej 1959 r.
Polish bibliographical list cf soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1959
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1959

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam