PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1960 - 9(dod.)

ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO, SZCZECIN 15-17.IX.1960

MUSIEROWICZ A.
s. 3-25
Niektóre mikroelementy w glebach (Mo, Cu, Zn, B, Mn, Ti)
Some microelements in soils
Молибден, медь, кобальт, цинк, бор, марганец и титан в почвах
MAKSIMOW A.
s. 27-40
Obecny stan i projektowane kierunki badań w dziedzinie mikroelementów w Polsce
Present state and proposed directions of research in the field of microelements in Poland
О настоящем положении учения о микроэлементах в Польше и о пр едполагаемых исследованиях по этому вопросу
NOWOSIELSKI O.
s. 41-48
Metody oznaczania mikroskładników ze szczególnym uwzględnieniem metod mikrobiologicznych
Methods of microelements determination with special regard to microbiologic methods
О методах определения микроэлементов с особенным учетом микробиологических методов
STRZEMSKI M.
s. 49-86
Aktualny stan systematyki gleb w Europie
Present state of soil systematics in Europe
Современное состояние систематики почв в Европе
PISZCZEK J.
s. 87-101
Ogólna charakterystyka gleb województwa szczecińskiego
A general characteristic of the soils of the Szczecin voivodeship
Общая характеристика почв Щецинского воеводства
CHUDECKI Z.
s. 103-107
Charakterystyka pokładów marglu nad jeziorem Miedwie
Characteristic of the marl at Lake Miedwie
Характеристика залежей мергеля у побережий озера Медве
PISZCZEK J.
s. 109-112
Zagadnienie magnezu w glebach lekkich województwa szczecińskiego
Magnesium content in light soils of Szczecin voivodeship
К вопросу о магнии легких почв Щецинского воеводства
CHUDECKI Z.
s. 113-117
Badania mad zawartością i rozmieszczeniem jodu w glebach Pomorza Zachodniego
Investigations on iodine content and distribution in West Pomeranian soils
Исследования над содержанием и размещением иода в почвах Западного Приморского Края
PISZCZEK J., BIAŁOUS F.
s. 119-122
Oznaczanie magnezu łatwo dostępnego dla roślin w glebach lekkich
Determination of magnesium easily available to plants in light soils
Определение магния легких почв легко доступного для растений
PONDEL H.
s. 123-126
Gleby brunatne i bielicowe wytworzone z gliny zwałowej Pojezierza Kaszubskiego
Brown and podsolic soils from boulder loams of the Kaszubien Late District
О буроземных и подзолистых почвах Кашубского Озерного Края, об р а зо вавшихся на моренной глине
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S.
s. 127-128
Oznaczanie niektórych mikroelementów w materiale roślinnym
Determination of same microelements in plant material
Определение некоторых микроэлементов в растительном веществе
DOBRZAŃSKI В.
s. 129-130
Wpływ nawożenia na zawartość rozpuszczalnego w wodzie boru w bielicowej glebie piaszczystej
Influence of fertilizing on water soluble boron content in podzolic sandy soil
О влиянии удобрения навозом на содержание бора растворимого в воде в подзолистых песчаных почвах
MYSZKA A.
s. 131-136
Bor przyswajalny w glebach Wyżyny Lubelskiej
Available baron tin the soils of the Lublin Plateau
Усвояемый растениями бор в почвах Люблинской Возвышенности
MUSIEROWICZ A., CZARNOWSKA K.
s. 137-141
Mangan ogólny czynny i wymienny w ważniejszych glebach województwa łódzkiego
Total, active and exchangeable manganese in the major soils of Łodź voivodeship
О валовом, подвижном и обменном марганце наиболее распространенных почв Лодзинского воеводства
STARZYŃSKI K., OLSZAŃSKA В.
s. 143-145
Udział СO2 pobranego korzeniami w ogólnej asymilacji węgla przez rośliny
Part of СO2 uptake by roots in total carbon assimilation of plans
Количествб СO2 поглощенного корнями как часть от общего усвоения углерода растениями
ZMYSŁOWSKA S.
s. 149-150
Rozkład aktywności alfa w profilu glebowym
Distribution of alpha activity in the soil profile
Распределение активности альфа по почвенным разрезам
ROSZYK E.
s. 151-152
Porównanie niektórych metod oznaczania węgla organicznego w glebie
Comparison of some methods of organic carbon determination in soil
Сравнение между собой некоторых способов определения углерода почвенных органических веществ
SIUTA J.
s. 153-159
Zastosowanie lizymetrów szklanych w badaniach procesów glebowych
Application of glass lysimeters in soil processes research
О влиянии явлений глееобразования на растворимость минеральных составных частей почв
PAVEL L., UZIAK S.
s. 161-163
Minerały ilaste gleb wytworzonych z utworów lessowatych i pyłowych pochodzenia wodnego
Clay minerals of soils formed from loess-like and silty sediments of water origin
Глинистые минералы почв образованных из лёссовидных и пыленатых отложений водного происхождения
UZIAK S.
s. 165-167
Minerały ilaste w glebach wytworzonych z lessów
Clay minerals in soils formed from loess
Глинистые минералы в почвах образованных из лёссовых отложений
KAC-KACAS M., RÓŻYCKA T.
s. 169-173
Porównanie warunków oznaczania niektórych wskaźników kwasowości gleby
A comparison of the conditions of determination of same soil acidity indexes
Сравнение условий определения некоторых показателей почвенной кислотности
SOBIESZCZAŃSKI J.
s. 175-178
Zastosowanie 32P w badaniach nad bakteriami rizosfery rozpuszczającymi fosforan trójwapniowy
Application of 32P to investigations on rhizosphere bacteria decomposing tricalciumphosphate
О применении изотопа 32P при исследовании бактерий ризосферы р астворяющих трехосновной фосфат кальция
RZĄSA S., BENDER J.
s. 179-182
Wstępne badania nad zwięzłością gleb ornych
Preliminary studies on consistency of arable soils
Предварительные исследования над связностью культурных почв

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam