PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1960 - 9(2)

STARZYŃSKI K., CHYLIŃSKI Z., SZCZUBIAŁKA Z.
s. 3-27
Spektrograficzna metoda oznaczania stabilnego izotopu 15N stosowanego jako wskaźnik izotopowy
A spectrographic method of determining 15N used as isotopic tracer
О спектрографическом методе определения стабильного изотопа 15N, применяемого для метки соеди нений
NOWOSIELSKI О., SIUTA J.
s. 29-36
Magnez dostępny dla Aspergillus niger a magnez wymienny
Magnesium available to Aspergillus niger and exchangeable magnesium
О магнии доступном для Aspergillus niger и о магнии обменном
NOWOSIELSKI О.
s. 37-55
Oznaczanie różnych form azotu za pomocą grzyba Aspergillus niger
Determination of different forms of nitrogen by means of Aspergillus niger
Определение азота доступного, подвижного и других его форм посредством Aspergillus niger
SIUTA J.
s. 57-68
Wstępne badania nad udziałem glebowej substancji organicznej w sorpcji wymiennej kationów
Initial investigations on the part of the organic soil substance in sorption of exchange cations
Предварительные исследования над долей ёмкости поглощения почв приходящейся на содержащийся в них перегной
DOBRZAŃSKI B., GLIŃSKI J., GUZ T.
s. 69-85
Tarasowanie zboczy jako czynnik kształtowania erodowanych gleb dorzecza Białej i Czarnej Wody
Terracing of eroded slopes as a soil-forming factor in the basins of the rivers Biała Woda and Czarna Woda
Закладка террас как фактор образования элювиальных почв в бассейне рек Белая и Чёрная Вода
RUSZKOWSKA М.
s. 87-120
Próba oznaczania przyswajalnego manganu w glebie za pomocą sałaty jako rośliny wskaźnikowej
An attempt to determine the available manganese in soil by means of lettuce as indicator plant
К вопросу о определении усвояемого марганца в почвах посредством салата как растения индикатора
STARZYŃSKI K., OLSZAŃSKA В.
s. 121-133
Udział СО2 pobranego korzeniami w ogólnej asymilacji węgla przez rośliny
The part of СО2 uptake by roots in total plant assimilation
Доля угольного ангидрида поглощенного корнями в общей ассимиляции угля растениями
MUSIEROWICZ A.
s. 135-158
Zarys nowej systematyki gleb Niemiec i krytyczne o niej uwagi
Survey of the new classification of German soils with critical comments
STRZEMSKI M.
s. 159-197
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1958
Polish Bibliographical list of soil science agricultural chemistry, tillage and water economy
Список польских печатных работ по почвоведению, агрономии, агротехнике и водном хозяйстве

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam