PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1960 - 9(1)

TOKARSKI J., JAKUBIEC J.
s. 3-13
Uwagi o piknometrycznej metodzie oznaczania ciężaru właściwego minerałów, skał i gleb
Some observations regarding pycnometric determination of the specific gravity of minerals, rocks and soils
Примечания к пикнометрическому методу определения удельного веса минералов, горных пород и почв
GORALSKI J., MOSKAL S.
s. 15-42
Badania nad wpływem wapnowania na pobieranie fosforu i wapnia przez koniczynę czerwoną przy pomocy 32P i 45Ca
Investigations regarding the influence of liming on phosphorus and calcium uptake by the red clover by means of 32P and 45Ca
Исследований над влиянием известкования на поглощение фосфора и кальция красным клевером с применением 32Р и 45Са
KUCABA S.
s. 43-66
Charakterystyka siedlisk pod drzewostanami świerkowymi na skałach węglanowych i bezwęglanowych
Characteristics of sites under fir stands on carbonic and non-carbonic rocks
Характеристика местообитания еловых насаждений на карбонатных и бескарбонатных горных породах
KOWALKOWSKI A.
s. 67-88
Projekt nomenklatury poziomów glebowych
Project of a nomenclature of soil horizons
Проект номенклатуры почвенных горизонтов
NOWOSIELSKI O.
s. 89-102
Oznaczanie magnezu za pomocą, uproszczonej metody Aspergillus niger
Determination of magnesium by a simplified Aspergillus niger method
Определение содержания магния по упрощённому методу с Aspergillus niger
MUSIEROWICZ A., BROGOWSKI Z., SKORUPSKA T.
s. 103-130
Materiały do poznania związków organicznych gleb Polski
Materials to the knowledge of the organic compounds in Polish soils
Материалы к изучению органических веществ почв Польши
KONECKA-BETLEY K.
s. 131-138
Wstępne kryteria rozpoznawania gleb lessives i niektórych gleb brunatnych
Preliminary criteria to recognise the „lessive” soils and some of the brown soils
BARANOWSKI A.
s. 139-143
Informacje o glebach Holandii
The soils of the Netherlands
Почвы Голландии
DOBRZAŃSKI В.
s. 145-148
Postanowienia Konferencji Koordynacyjnej krajów demokracji ludowej, dotyczące metodyki badania fizycznych właściwości gleb
Provision of Coordinating Committee of People’s Republics concerning methodology of studies of soil physical properties
Постановления согласовательного совещания стран народной демократии по методике и по обследованиям физических свойств почв
KOWALIŃSKI S., KWINICHIDZE M., PROŃCZUK J., ŚWIĘCICKI C., ZAWADZKI S.
s. 149-166
Komentarz do tabeli klas gruntów w części dotyczącej klasyfikacji bonitacyjnej gleb trwałych użytków zielonych
Comments to the part of the land classification table dealing with capability classification of permanent grass land soils
Пояснительная записка к табели классов грунтов: Часть относящаяся к бонитировочной классификации почв постоянных зеленых угодий
POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
s. 167-174
Statut Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Statute of the Polish Soil Science Association
Устав Польского Общества Почвоведов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam