PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1959 - 8(2)

GÓRSKI M., GOŹLIŃSKI H.
s. 3-15
Wpływ uranu i rudy uranowej na plon peluszki i jęczmienia
Influence of uranium and uranium ore on the yield of field peas and barley
О действии урана и урановой руды на урожаи пелюшки и ячменя
TOMASZEWSKI J.
s. 17-38
O procesach glebotwórczych
On soil forming processes
О почвообразовательных процессах
MOSKAL S.
s. 39-93
Wpływ glinu ruchomego na pobieranie fosforu przez owies
Influence of mobile aluminum on phosphorus uptake by oats
О влиянии подвижного алюминия на усвоение соединений фосфора овсом
NOWOSIELSKI О.
s. 95-152
Wpływ nawożenia na zawartość magnezu dostępnego w glebie
Influence of fertilizing on soil content of available magnesium
О действии удобрений на содержание в почве доступного магния
NIEWIADOMSKI W., PORADOWSKI J.
s. 153-166
Wstępne uwagi na temat metody N. D. Pustowojtowa do oznaczania trwałości struktury gleby i modyfikacja jego aparatu
Preliminary remarks regarding N. D. Pustawojitow’s method of determining stability of soil structure
Предварительные замечания об определении прочности почвенной структуры, по методу Н. Д. Пустовойтова
MUSIEROWICZ A., KONECKA-BETLEY K.
s. 167-185
Studia nad kompleksem sorpcyjnym i zawartością kationów wymiennych w ważniejszych glebach województwa łódzkiego. Komunikat II, czarne ziemie okolic Kutna i Łęczycy
Studies on sorption complex and exchangeable cations content of the more important soils of the Łodź voivodeship
Исследования над поглощающим комплексом и содержанием обменных катионов в имеющих найболынее значение почвах Лодзинского воеводства
MUSIEROWICZ A., SKORUPSKA T.
s. 187-215
Studia nad kompleksem sorpcyjnym i zawartością kationów wymiennych ważniejszych gleb województwa łódzkiego. Komunikat III, gleby bielicowe pyłowe
Studies on the sorption complex and content of exchangeable cations in the more important soils of the Łodź voivodeship
Исследования поглощающего комплекса и содержание обменных катионов в преобладающих почвах Лодзинского воеводства
STRZEMSKI М.
s. 217-258
Delegacja Gleboznawcza i Pracownia Chemiczna Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim
The Soil Science Delegation and the Chemical Laboratories of the Agricultural Society in the Kingdom of Poland
Делегатура по обследованию почв и химическая лаборатория Общества Сельского Хозяйства Царства Польского

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam