PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1959 - 7(1)

GÓRSKI M., OSTROWSKA A.
s. 3-25
Wpływ moczenia nasion w solach radioaktywnych izotopów wapnia-45 i strontu-90 na plon roślin
Influence of seed-soaking in radioactive calcium (45Ca) and strontium (90Sr) salts on plant crops
О действии намачивания семян в растворах солей радиоактивных элементов: кальция (45Са) и стронция (90Sr) на урожай растений
TOMASZEWSKI J., BORKOWSKI J.
s. 27-43
Cechy morfologiczne i ważniejsze właściwości gleb bielicowych i brunatnych
Morfologic properties and characteristics of two soil types: podsolic soil and brown earth
Морфологические признаки и свойства двух почвенных типов: подзолистого и буроземного
MOSKAL S., BARSZCZAK T.
s. 45-53
Sorpcja dodanych do gleby fosforanów oznaczona przy pomocy 32P
Determination by means of 32P of sorption of phosphates added to the soil
О поглощении почвой внесенных в нее фосфатов меченых 32Р
MOSKAL S., BARSZCZAK T.
s. 55-63
Sorpcja fosforanów w czasie otrzymywania wyciągów glebowych oznaczona przy pomocy 32P
Sorption of phosphates during the process of obtaining soil solutions by means of 32P
О поглощении фосфатов меченных 32P при извлечении почвенных вытяжек
NOWOSIELSKI О., SEWERYN T.
s. 65-95
Przydatność Aspergillus niger do oznaczania manganu dostępnego w glebie
Aspergillus niger, an appropriate indicator of available manganese in soils
О пригодности гриба Aspergillus niger для определения в почве доступного марганца
NOWOSIELSKI О., SEWERYN T.
s. 97-108
Mangan dostępny dla Aspergillus niger a mangan wymienny i rozpuszczalny w wodzie
Manganese available to Aspergillus niger, and exchangeable and water soluble manganese
О марганце доступном плесени Aspergillus niger и о обменной и растворимой формах марганца
ZĄBEK S.
s. 109-119
Kierunek lokalnego procesu glebowego przy stokowym nawadnianiu łąki ściekami miejskimi
Trend of the local soil process in gravitational sewage irrigation of meadows
О ходе местного почвообразовательного процесса при гравитационном орошении луга сточными водами
KERN H.
s. 121-138
Zasobność gleb powiatu Strzelce Krajeńskie
Properties of soils of the Strzelce Krajeńskie district
О содержании питательных элементов в почвах уезда Стшельце Краеньске
NOWOSIELSKI О.
s. 139-170
„Dostępne formy manganu” a potrzeby nawozowe gleb
„Available forms of manganese” and fertilizing needs of soils
„О доступных формах марганца” и удобрительных потребностях почв
GÓRSKI М.
s. 171-176
Z historii chemii rolniczej w Polsce
History of agriculture chemistry in Poland
Из истории агрохимии в Польше
STRZEMSKI М.
s. 177-221
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1956
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agriculture Chemistry, Tillage and Water Economy - 1956
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве - 1956

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam