PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1958 - 7(dod.)

ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO, KRAKÓW 9-12.IX.1958

BORATYŃSKI K.
s. 3-12
O metodach oznaczania węgla organicznego w glebie
The methods of determination of organic carbon in soils
О методах определения органического углерода в почвах
DOBRZAŃSKI В.
s. 13-24
Ustalenie metodyki oznaczania składu mechanicznego gleb
The discussion of the methods of determination of the chemical composition of soil
Установление метода определения механического состава почв
SCHILLAK R.
s. 25-39
Oznaczanie pH w glebach
pH determination in soils
Определение почвенного pH
TOKARSKI J.
s. 41-52
Nowoczesne metody badań minerałów glebowych
Modern methods of soil mineral investigations
Современные методы исследования почвенных минералов
CHROBAK L.
s. 53-72
Rentgeno-strukturalne badania w zastosowaniu do gleboznawstwa
X-ray structural investigations applied to soil science
Рентгено-структурные исследования в применении к почвоведению
CHROBAK L.
s. 73-93
Rentgeno-spektralne metody analizy chemicznej
X-ray spectographic methods of chemical analysis
Реитгено-спектральные методы химического анализа
JANICZEK S., SKAWINA T.
s. 95-115
Zastosowanie Kompleksonu III do oznaczania Ca++ i Mg++ w glebach i wodach gruntowych
The application of Complexone III to the determination of Ca++ and Mg++ cations in soils and ground waters
Применение трилона Бдля определения Ca++ и Mg++ в почвах и грунтовых водах
JANICZEK S., SKAWINA T.
s. 117-130
Zastosowanie wymieniaczy jonowych do analizy chemicznej gleb i wód gruntowych
The application of ion-exchangers to the chemical analysis of soils and ground waters
Применение ионнообменных смол в химическом анализе почв и вод
SKAWINA T.
s. 131-148
Procesy zniekształcania gleb w okręgach górniczych i przemysłowych
The processes of soil deterioration in mining and industrial regions
Процессы изменения почв в горнопромышленных и промышленных районах
SKAWINA T.
s. 149-162
Przebieg rozwoju procesów glebotwórczych na zwałach kopalnictwa węglowego
The development of soil formation processes on the waste heaps of the coal industry
Развитие почвообразовательных процессов на отбросах угольных шахт
KOWALKOWSKI L., PRZYBYLSKI F., ZEMBACZYŃSKI A.
s. 163-169
Metodyka pobierania prób glebowych z rozdrobnionych gospodarstw indywidualnych
The methodics of soil sampling from dispersed individual farms
Методика взятия почвенных проб для химического анализа с раздробленных частных сельских хозяйств
KUCZYŃSKA I.
s. 171-174
Oznaczanie wapnia w kwaśnych wyciągach glebowych za pomocą fotometru płomieniowego
Flame-photometric calcium determination in acidified soil extracts
Пламенно-фотометрическое определение кальция в слабо кислых почвенных вытяжках
SIUTA J., GAWĘDA Z.
s. 175-179
Zastosowanie fotometru płomieniowego do oznaczeń zawartości kationów Ca wypartych z gleby za pomocą 0,05-n HCl
The application of the flame photometer to the determination of Ca cations driven out from the soil by means of 0,05-n HCl
Применение пламенного фотометра для определения содержания катионов Са вытесненных из почвы 0,05-n НСl
MUSIEROWICZ A., BROGOWSKI Z.
s. 181-184
Metoda Gigla w zastosowaniu do oznaczania fosforu mineralnego i organicznego w glebach lekkich
The method of Gigel applied to the determination of mineral and organic phosphorus in light soils
Метод Gigel’a в применении к определению минерального и органического фосфора в легких почвах
SCHILLAK R.
s. 185-189
Oznaczanie azotu mineralnego w glebie
Determination of mineral nitrogen in soil
Определение минерального азота в почве
ŚWIĘCICKI C.
s. 191-193
Oznaczanie rozpuszczalności boru metodą elektrodializy w skałach węglanowych
The determination of boron in carbonate rocks by the electrodialysis method
Определение растворимости бора методом электродиализа в известковых породах
STARZYŃSKI K., OLSZAŃSKA В.
s. 195-199
Porównanie trzech metod oznaczania aktywności substancji roślinnej znakowanej C14
Comparison of three methods of determination of activity of C14 traced plant substance
Сравнение трех методов определения активности растительного вещества меченного С14
KOMORNICKI T.
s. 201-212
Organiczne pochodne minerałów ilastych
Organic derivatives of clay minerals
Органические производные илистых минералов
PAVEL L., UZIAK S.
s. 213-215
Minerały ilaste w glebach Karpat fliszowych
Clay minerals in Carpathian flysch soils
Илистые минералы в почвах флишевых Карпат
RZĄSA S.
s. 217-220
Fizyczne frakcjonowanie połączeń próchnicznych przy użyciu płynów ciężkich
Physical fractioning of humus bonds with help of heavy liquids
Физическое фракционирование перегнойных соединений при помощи тяжелых жидкостей
WILK K.
s. 221-223
Badania nad przemianą związków próchnicznych w glebie lekkiej
Investigation of humus components in light soils
Исследования превращения перегнойных соединений супесчаных почв
SIUTA J.
s. 225-230
Mechaniczna peptyzacja koloidów glebowych
Mechanical peptinization of soil colloids
Механическая пептизация почвенных коллоидов
HRYNIUK J.
s. 231-234
Wpływ wieloletniego nawożenia na drobną faunę glebową
The effect on the soil mesofauna of repeated fertilization over a long period
Влияние многолетнего удобрения на мелкую почвенную фауну
RZĄSA S.
s. 235-238
„Pneumatyczny oporomierz glebowy” do badań zwięzłości gleb i gruntów
„Pneumatic soil resistometer” for measurement of consistency of soil and grounds
Пневматический „сопротивляемометр” для исследований связности почв и грунтов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam