PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1957 - 6

MUSIEROWICZ A., KONECKA-BETLEY K., KUŹNICKI F.
s. 3-24
Właściwości chemiczne gleb brunatnych okolic Kutna i Łęczycy
Chemical properties of brown soils of the Kutno and Łęczyca region
О химических свойствах буроземных почв района Кутна и Ленчицы
KWINICHIDZE M., MARCINEK J.
s. 25-50
Gleby łąkowo-bagienne wytworzone z torfów Doliny Górnej Noteci (Bydgoskie Łąki Nadnoteckie)
Marsh meadow soils formed from peats in the upper Noteć river valley
О болотно-луговых почвах образовавшихся на торфах в долине верхней Нотеци
NOWOSIELSKI О.
s. 51-78
Zagadnienia badania potrzeb nawozowych gleb w stosunku do azotu
Investigation of fertilizer needs of soils in regard to nitrogen
К вопросу об исследовании потребности почв в азотном удобрении
WÓJCIK В.
s. 79-96
Badania potrzeb nawozowych gleb na przykładzie gminy Oborniki-Południe, pow. Oborniki, woj. poznańskie
Investigations on fertilizer requirements of soils of the Oborniki-south Region (Poznan voivodship)
Исследования удобрительных потребностей почв в Южно-оборницкой волости, оборницкого уезда, познанского воеводства
TOMASZEWSKI J.
s. 97-122
Dynamika typologicznych procesów glebowych
Dynamics of typological soil processes
Динамика типологических почвенных процессов
STRZEMSKI М.
s. 123-162
Zarys rozwoju pojęcia i definicji gleby
The problem of the notion and definition of soil
Очерк эволюции и определения понятия о почве
ADAMCZYK В., TOKAJ J.
s. 163-192
Studia nad glebami na terenie Gromady Sieniawa
Studies on mountain soils, community Sieniawa (country Nowy Targ)
Исследования горных почв в пределах волости Сенява вблизи Нового Тарга
MUSIEROWICZ A., SKORUPSKA T., KRÓL H.
s. 193-204
Zagadnienie odsalania gleb zieleńców warszawskich
Problem of the desalization of soils in grasslands in Warsaw
К вопросу о рассалении почв Варшавских скверoв
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 205-214
Krótki przegląd ważniejszych elektrometrycznych metod oznaczania wilgotności gleb
Short survey of the more important electrometric methods for determining soil humidity
Краткое обозрение главных электрометрических методов определения влажности почв
KOMORNICKI Т.
s. 215-220
O niektórych wadach terminologii gleboznawczej
On some faults in pedologic terminology
О некотороых недостатках терминологии в почвоведении
UGGLA H.
s. 221-228
Przyczynek do badań nad właściwościami fizycznymi gleby leśnej
Contribution to research on physical properties of forest soils
К вопросу об исследованиях физических свойств лесных почв
UGGLA H.
s. 228-244
Niektóre gleby województwa olsztyńskiego w świetle konferencji terenowej PTG
Some soils of the Olsztyn voivodeship - lectures and discussions at the meeting of the Polish Soil Science Society
О некоторых почвах Ольштинского воеводства в свете экскурсионного совещания Общества Польских Почвоведов
STRZEMSKI М.
s. 245-292
Bibliografia publikacji polskich zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1955
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1955
Список польских печатных работ по почвовгедению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1955
KRÓLIKOWSKI L.
s. 293-302
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Chronicle of Polish Soil Science Society
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam