PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1956 - 5

STRZEMSKI M.
s. 3-71
Gleby Tatr polskich
Soils of the Polish Tatras
О почвах польских Татр
TOMASZEWSKI J.
s. 73-99
Gleby błotne i środowisko
Marshy soils and medium
Болотные почвы и среда
KUŹNICKI F.
s. 101-129
Właściwości darniowo-bielicowych gleb piaskowych wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego. Cz. II
Properties of meadow-podsolic sandy soils formed from sands of varied geological origin
О свойствах дерново-подзолистых почв, образовавшихся на песках различающихся по своему геологическому происхождению
UGGLA H., BACHMAN S.
s. 131-157
Stosunki glebowe w rezerwacie jodłowym „Molenda“
Soil conditions in the „Molenda“ fir tree reservation
О почвах пихтового заповедника „Молеида“
REIMANN B.
s. 159-169
Gleby pyłowe pradoliny Obry i Szarki
Silty, clay loam soils in the Obra and Szarka pravalley
О пылейатых почвах ледниковой долины рек Обры и Шарки
BORATYŃSKI K., ROSZYKOWA S., TURYNA Z., ROSZYK E.
s. 171-202
Porównanie metod sporządzania wyciągów glebowych kwasem solnym
The comparison of methods of preparing the hydrochloric acid extract of soils
Сравнение методов приготовления солянокисловых вытяжек из почв
ZĄBEK S.
s. 203-219
Woda i jej jakość w zagospodarowaniu mad piaszczystych w świetle doświadczeń z trawami w warunkach lizymetrycznych
Water as a factor affecting the reclamation of sandy alluvial as indicated by lysimeter experiment with grass
О влиянии свойств воды на освоение тощих пойменных почв по лизиметрическим опытам
MAKSIMOW A., LIWSKI S.
s. 221-249
Wartość nawozowa torfów amoniakowanych w wysokich i niskich temperaturach
On the fertilising value of peats amoniated in low and high temperatures
Об удобрительной ценности торфа насыщенного аммиаком при высоких и низких температурах
KOTER M.
s. 251-262
Wpływ nawozów potasowych na skład kationów wymiennych kompleksu sorpcyjnego
On the potassium fertilizers as affecting exchange cations of sorption complex
О влиянии калийных удобрений на состав обменных катионов поглощающего комплекса
LAZAR J.
s. 263-283
Krótki szkic geologiczno-petrograficzny i charakterystyka gleb Czechosłowacji
A short geological and petrographic outline of Czechoslovakia and a characteristic of its profile
Краткий геологически-петрографический очерк и характеристика чехословацких почв
KWINICHIDZE M., HOFFMANN M., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 285-286
Gleby powstałe z utworów pyłowych między Kaliszem a Sieradzem
Soils originated from silt rocks between Kalisz and Sieradz
Почвы образованные из пыл истых пород расположенные между городами Калишем и Серадзем
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 286-289
Gleby Nadleśnictwa Łopuchówko Poznańskiego Okręgu Lasów Państwowych
Soils of the Łopuchówko forest district forest department of Poznań
Почвы лесничества Лопуховко Познанского административного лесного округа
STRZEMSKI М.
s. 291-292
Sylwetki gleboznawców polskich - Wincenty Karpiński (1867-1913)
Wincenty Karpiński - one of the Polish soil science workers (1867-1913)
Памяти польского почвоведа Винцентого Карпинского (1867-1913)
STRZEMSKI M.
s. 293-324
Bibliografia publikacji z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1954
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1954
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1954
KRÓLIKOWSKI L.
s. 325-330
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Chronicle of Polish Soil Science Society
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam