PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1955 - 4

BARAŃSKI E.
s. 3-5
Leon Staniewicz (1900-1953)
Leon Staniewicz (1900-1953)
Леон Станевич (1900-1953)
KUŹNICKI F.
s. 6-76
Właściwości darniowo-bielicowych gleb piaskowych wytworzonych z piasków różnego pochodzenia geologicznego
Properties of meadow - podzolic sandy soils formed from sands of varied geological origin
О свойствах дерновоподзолистых песчаных почв образовавшихся на песках различающихся своим геологическим происхождением
MUSIEROWICZ A., ŚWIĘCICKI C., HAMNY J.
s. 77-116
Niektóre właściwości fizyczne ważniejszych gleb terenów nizinnych i wyżynnych Polski
Certain physical properties of the more important soils of the lowland terrains of Poland
Некоторые физические свойства важнейших равнинных почв Польши
GÓRSKI M., NOWOSIELSKI O.
s. 117-148
Przydatność grzyba Cunninghamella elegans do badania potrzeb nawozowych gleb względem fosforu
The serviceability of the fungus Cunninghamella elegans for the purpose of investigating the fertilizing requirements of soils as regards phosphorus
О пригодности грибка Cunninghamella elegans к исследованию потребности почв в фосфорных удобрениях
MOSKAL S.
s. 149-179
Glin ruchomy w glebach Polski
Mobile aluminium in Polish soils
О подвижном алюминии почв Польши
STRZEMSKI M.
s. 180-191
Typologia mad polskich
The typology of Polish alluvial soils
Типология польских аллювиальных почв
DOBRZAŃSKI В.
s. 192-201
Rędziny Lubelszczyzny
Rendzinas of the Lublin area
Рендзины Люблинского края
KOBUS J.
s. 202-209
Orientacyjne badania nad mikroflorą gleb górskich
Preliminary investigations into the microflora of mountainous soils
Об ориентировочных исследованиях микрофлоры почв горных районов
KABATA A.
s. 210-215
Wstępne prace dotyczące występowania kobaltu w glebach Zakładu Naukowo-Badawczego w Siejniku
Cobalt content in soils of experimental station Siejnik
Содержание кобальта в почвах Сейницкой Научно-Исследовательской Станции
BACHMAN S.
s. 216-226
Wykorzystanie wymieniaczy jonowych przy oznaczaniu fosforu w wyciągach glebowych w silnych kwasach
Utilisation of ion exchangers (cations) for the analysis of Р2О5 in soil extracts in strong acids
О применении ионообменников к анализу почвенных вытяжек при помощи сильных кислот
STARZYŃSKI K.
s. 227-250
Wpływ wapnowania i właściwości gleb na działanie wody amoniakalnej
Influence of liming and soil properties on fertilizing effect of ammonia liquor
О влиянии известкования а свойсть почв на удобрительное действие водного раствора аммиака
STRZEMSKI M.
s. 251-254
Zapomniany gleboznawca polski - Franciszek Czarnomski
Franciszek Czarnomski - one of the Polish soil science workers
Памяти забытого польского почвоведа Франца Чарномского
STRZEMSKI M.
s. 255-285
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1953
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy, year 1953
Список польских печатных paбoт по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве, год 1953
KRÓLIKOWSKI L.
s. 286-291
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Chronicle of Polish Soil Science Society
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam