PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1954 - 3

MUSIEROWICZ A.
s. 3-24
Klasyfikacja gleb Polski ustalona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
A classification of Polish soils by the Polish Soils-Science Society
Классификация почв Польши установленная Польским Обшеством Почвоведов
TERLIKOWSKI F.
s. 25-56
Gleby Polski
Polish soils
Почвы Польши
TOKARSKI J.
s. 57-105
Zagadnienie naturalnej klasyfikacji gleb
The problem of the natural classification of soils
К вопросу о натуральной классификации почв
TOMASZEWSKI J.
s. 106-116
Uwagi krytyczne odnośnie systematyki gleb Polski
Critical review of classification of Polish soils
Критические замечания относительно систематики польских почв
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 117-124
Projekt klasyfikacji niecałkowitych utworów glebowych
A project for the classification of unentire soil formations
Проект классификации разнохарактерных комплексных материнских пород
PRUSINKIEWICZ Z.
s. 125-130
Prace Komisji Klasyfikacji, Nomenklatury i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Works of Commission of Classification and Nomenclature of Soil-Science Society
Труды Комиссии Классификации и Номенклатуры Польского Общества Почвоведов
STRZEMSKI M.
s. 131-134
Typologia gleb woj. lubelskiego
The typology of soils in the district of Lublin
Типология люблинского воеводства
STRZEMSKI M.
s. 135-138
Typologia gleb woj. kieleckiego
The typology of soils in the district of Kielce
Типология почв келецкого воеводства
ŚWIĘCICKI С.
s. 139-153
System klasyfikacji gleb zastosowany do mapy gleb ZSRR w skali 1 : 1.000.000
A system of soils classification recently by adopted in the U.S.S.R., employing the cartography of soils on a scale 1 : 1.000.000
Принятая за последнее время в СССР система классификации при картографической съемке в масштабе 1 : 1.000.000
MOSKAL S.
s. 154-174
Glin ruchomy w glebach kwaśnych i metody jego oznaczania
Methods for determining the quantity of mobile aluminium in acid soils
Подвижной алюминий кислых почв и методы его определения
ŚWIĘCICKI С.
s. 175-202
Nowe metody oznaczania niektórych własności fizycznych gleb
A new method for determining porosity, specific gravity and air capacity of soils
Новый метод определения порозности, удельного веса и воздухоемкости почв
MUCHA W., REIMANN B.
s. 203-213
Gleby gospodarstwa P.G.R. „С”
Soils of the Polish state farm of „C“
Почвы государственного имения „С”
TERLIKOWSKI F., REIMANN В.
s. 214-227
Wpływ kompostów z torfu nizinnego na rozwój roślin
The influence of composts of lowland peat on plant development
О влиянии низинного компостированного торфа на развитие растений
BALICKA N.
s. 228-232
Zastosowanie mikrobiologii ekologicznej w gleboznawstwie
Application of ecological microbiology in soil science
ŚWIĘTOCHOWSKI B., DZIEŻYC J.
s. 233-249
Frakcjonowana analiza związków azotowych w glebie jako wskaźnik potencjonalnej żyzności gleby
Fractional analysis of nitrogenous compounds in soils as an indicator of potential soil-fertility
Фракционированный анализ азотистых веществ почвы как показатель ее потенциального плодородия
TERLIKOWSKI F.
s. 250-262
Pasy ochronne
Protective belts
Лесозащитные полосы
MAKSIMOW A., LIWSKI S., ADAMSKI P.
s. 263-278
Torfowisko „Z"
Peat - bog in „Z"
Торфяное болото в „Z”
PAWLIKOWSKI S., STOBIECKI T., SZAROWARA J.
s. 279-313
Proces sorpcji amoniaku w torfie
Investigations into the sorption of ammonia in Polish peats
Исследования по поглощению аммиака местным торфом.
MARGOWSKI Z.
s. 314-322
Kilka spostrzeżeń nad występowaniem bezkręgowej fauny glebowej w zależności od szaty roślinnej
Some observations concerning the influence of vegetation on the presence of invertebrate soil-fauna
Несколько наблюдений над появлением почвенной фауны безпозвоночных в зависимости от растительного покрова
KABATA A.
s. 323-332
O zawartości kobaltu w niektórych glebach obszaru Świętokrzyskiego
The cobalt content in some soils of the Świętokrzyski (Holy Cross) region
Содержание кобальта в некоторых почвах свентокжиского района
STRZEMSKI M.
s. 333-346
Udział skał formacji przed czwartorzędowych w budowie powierzchniowej (glebotwórczej) części litosfery na terenie woj. kieleckiego
Areas of pre-quarternary rorks in the district of Kielce important from the pedological point of view
Обучастии дочетвертичных отложений в образовании поверхностного (почвообразующего) слоя земной коры на территории келец кого воеводства
STRZEMSKI M.
s. 347-351
Konstanty Malewski - jeden z twórców polskiego gleboznawstwa naukowego
Constantin Malewski one of the creators of Polish soil science
Константин Малевски - один из основателей польского почвоведения
STRZEMSKI M.
s. 352-391
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej. Rok 1951 i 1952
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy. Year 1951 and 1952
Список польских печатных работ по почвоведению, агрохимии, агротехнике и водном хозяйстве. Год 1951 и 1952
KRÓLIKOWSKI L.
s. 392-398
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Chronicle of Polish Soil Science Society
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam