PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1952 - 2

GÓRSKI М.
s. 3-4
Wspomnienie pośmiertne o prof. F. К. Terlikowskim
Memory of Prof. F. K. Terlikowski
Посмертные воспоминания о проф. Ф. К. Терликовским
STRZEMSKI M.
s. 5-7
Wspomnienie o prof. Tadeuszu Mieczyńskim
Memory of Prof. Т. Mieczyński
Посмертные воспоминания о проф. Т. Мечиньским
MUSIEROWICZ A., KUŹNICKI F., KONECKA-ВETLEY K.
s. 8-19
Gleby brunatne i czarne ziemie zdegradowane okolic Łęczycy
Brown and dark-coloured soils from neighbourhood of the town Łęczyca
Бурые темноцветные деградированные почвы окрестностей г. Ленчицы
GÓRSKI М., KRÓLIKOWSKI L.
s. 20-27
Zawartość związków próchnicznych w glebie w zależności od nawożenia
The presence of humus in soils in connection with manuring
Содержание перегнойных соединений в почве в зависимости от многолетнего удобрения
TOMASZEWSKI J.
s. 28-46
Stadia rozwojowe niektórych rodzajów (typów) gleb
Evolutional stadia of some soil types
Стадии эволюции некоторых типов почв
KWINICHIDZE M., PRUSINKIEWICZ Z.
s. 47-58
Kwestia gleb brunatnych
The brown soils problem
К вопросу о бурых почвах
KOWALIŃSKI S.
s. 59-91
Czarne ziemie wrocławskie
The black soils of Wrocław
Черноземовидные почвы окрестностей г. Вроцлава
KRZYSZOWSKI J.
s. 92-111
Gleby Żuław i terenów przyległych
The soils of Żuławy and adjacent terrains
Почвы Жулав и прилегающих окрестностей
LAZAR J.
s. 112-137
Gleby karpackie piaskowcowe
Carpathian sandstone soils
Карпатские песчаниковые почвы
LAZAR J.
s. 138-139
Profil geologiczno-gleboznawczy dygitacji goleszowskiej płaszczowiny cieszyńskiej
Geological soil profile of Goleszów digitation of the Cieszyn napp
Разрез геологический и почвенный голешовской (дигитации) цешинской перекрытой складки
DOBRZAŃSKI В.
s. 140-145
Wpływ układu skał fliszu karpackiego na własności gleb
The influence of Carpathian system of flish rocks upon the properties of soils
Влияание стратиграфии скал флиша на свойства почв
MUSIEROWICZ A.
s. 146-160
Gleby słone
Saline soils
Засоленные почвы
MAKSIMOW A., OKRUSZKO H.
s. 161-172
Torfowisko Parciaki
The peat „Parciaki“
Торфяник „Парцяки“
MUSIEROWICZ A., LESZCZYŃSKA E., ZOWALL H.
s. 173-186
Zawartość w glebach woj. warszawskiego manganu i tytanu rozpuszczalnego w stężonym kwasie siarkowym
The quantity of mangan and titan diluted in concentrated sulphuric acid in soils of Palatine Warsaw
Содержание марганца и титана растворимого в крепкой серной кислоте в почвах варшавского воеводства
MAKSIMOW A., LIWSKI S.
s. 187-204
Mikronawozy na glebach torfowych
The micro-manures on the peaty soils
Микроудобрения на торфяных почвах
KUŹNIAR K.
s. 205-231
Przyczynek do poznania zamarzania gleby oraz grubości okrywy śnieżnej w różnych typach lasu i na polu
On the freezing of soil and the thickness of snow cover in various types of forests and in the open field
Материалы по исследованию замерзания почв а также толщины снежного покрова в разных видах (типав) лесов и на полях
PONDEL H.
s. 232-238
Wartość użytkowa namułów z toru wodnego Szczecin-Świnoujście
The usefulness of alluvials from the Water Channel Szczecin-Świnoujście
Мелиоративная ценность речных наносов из портового канала Щецин-Свиноустье
OŚWIĘCIMSKI A.
s. 239-252
O niektórych fizycznych własnościach gleb na podstawie badań dr inż. Andrzeja Piotrowskiego
On some physical properties of soil on the basis of dr Andrzej Piotrowski investigations
О некоторых физических свойствах почв на основании исследовании д-ра Андрея Петровского
KRÓLIKOWSKI L.
s. 253-254
Kronika Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Chronicle of the Polish Soil Science Society
Из жизни Польского Общества Почвоведов

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, S. Skiba, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam