PL EN

Wskazówki dla autorów

PLIKI DO POBRANIA:

- WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW (pdf)

- UMOWA LICENCYJNA (pdf)

- OŚWIADCZENIE AUTORA (doc)

- SZABLON DLA ARTYKUŁU PO ANGIELSKU (doc)

- SZABLON DLA ARTYKUŁU PO POLSKU (doc)

- SCHEMAT PROCESU REDAKCYJNEGO (pdf)

 

 

 

ZASADY ETYCZNE STOSOWANE W SOIL SCIENCE ANNUAL

 

Zarówno Autorzy, jak i Recenzenci powinni zapoznać się z zasadami etycznymi stosowanymi w Soil Science Annual dostępnymi na stronie: http://www.degruyter.com/view/supplement/s00803642_Publication_Ethics_Statement.pdf

 

W Soil Science Annual wprowadzono mechanizmy przeciwdziałające zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom Redakcja wymaga od autorów ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji w oświadczeniu dostępnym na stronie http://ssa.ptg.sggw.pl/files/SSA_oswiadczenie_autora.doc (oświadczenie należy złożyć wraz pełnym artykułem). Redakcja wymaga też od autorów zamieszczania w artykułach informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Do Redakcji należy zgłaszać artykuły, które nie były dotychczas publikowane w innych czasopismach. W Soil Science Annual drukowane są oryginalne artykuły naukowe i artykuł przeglądowe napisane w języku angielskim. W tekście należy konsekwentnie używać amerykańskiego lub brytyjskiego angielskiego. Redakcja zaleca, aby tekst artykułu przed złożeniem został sprawdzony przez osobę znającą dobrze język angielski w celu uniknięcia błędów stylistycznych i gramatycznych. W wyjątkowych przypadkach (np. kiedy problematyka artykułu ma wybitnie krajowy charakter) będą publikowane prace w języku polskim. Objętość samego tekstu nie powinna przekraczać 50000 znaków ze spacjami.

 

Kompletne artykuły (zawierające tekst, tabele, ryciny, itd.) należy składać drogą mailową na adres: ssa@ptg.sggw.pl .

 

Razem z kompletnym artykułem, do redakcji należy przesłać skan oświadczenia, że złożony artykuł nie został wcześniej opublikowany w żadnym czasopiśmie (ani w całości, ani w części) oraz że nie został zaproponowany do druku w innym czasopiśmie. W oświadczeniu należy podać procentowy udział wszystkich autorów w powstanie publikacji. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie http://ssa.ptg.sggw.pl/files/SSA_oswiadczenie_autora.doc . Zeskanowane oświadczenie (w postaci pliku JPG lub PDF) podpisane przez wszystkich autorów należy przesłać drogą mailową na adres: ssa@ptg.sggw.pl

 

Uprzejmie prosimy autorów o zaproponowanie trzech potencjalnych recenzentów. Prosimy o podanie tytułu (stopnia) naukowego, imienia i nazwiska oraz adresu mailowego potencjalnych recenzentów. Autor oraz recenzenci nie mogą być ze sobą w żaden sposób związani ani personalnie, ani zawodowo (np. autor oraz recenzenci muszą być pracownikami dwóch osobnych instytucji).

 

Podczas przygotowywania artykułu autorzy powinni być pewni, że:

 • problem naukowy przedstawiany w artykule dotyczy nauki o glebie,
 • artykuł jest zbudowany jak typowy artykuł naukowy, tj. zawiera rozdziały: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja (lub połączony rozdział „wyniki i dyskusja”), wnioski, podziękowania i literatura,
 • tytuł jest możliwie najkrótszy, a jednocześnie w pełni oddaje zawartość merytoryczną artykułu,
 • streszczenie w zwięzły sposób przedstawia cel badań, najważniejsze wyniki i wnioski,
 • słowa kluczowe są odpowiednio dobrane,
 • cel badań został dobrze sprecyzowany,
 • wyniki badań oraz wnioski są poparte danymi przedstawionymi w tabelach i rycinach,
 • wnioski są jasno sformułowane,
 • we wstępie i dyskusji wyników zacytowano literaturę pasującą do tematu badań (w tym obejmującą prace opublikowane w polskich czasopismach gleboznawczych, np. w czasopismach Soil Science Annual i Polish Journal of Soil Science),
 • w tabelach i rycinach przedstawiono tylko niezbędne wyniki badań omawiane w tekście artykułu,
 • ryciny są dobrej jakości i w jasny sposób pokazują uzyskane wyniki badań,
 • artykuł jest przygotowany poprawnie pod kątem językowym.

 

Po zaakceptowaniu artykułu do druku autorzy będą proszeni o podpisanie umowy licencyjnej określającej zasady użytkowania artykułów w wersji elektronicznej. Wzór umowy dostępny jest na stronie: http://www.degruyter.com/view/supplement/s00803642_Versita_Open_Access_License.pdf

Skan umowy podpisanej przez wszystkich autorów należy przesłać na adres ssa@ptg.sggw.pl .

 

 

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ

 

Druk artykułu w czasopiśmie Soil Science Annual wymaga wniesienia opłaty ze strony autorów. Druk artykułu liczącego do 6 stron kosztuje 360 zł + 5% VAT (dotyczy stron po redakcji technicznej, tj. w ostatecznej wersji artykułu dostępnej w postaci pliku PDF; aby artykuł liczył 6 stron w takiej formie powinien się składać maksymalnie z około 25000 znaków ze spacjami, nie wliczając w to tabel i rycin). Każda następna strona wymaga dopłaty w wysokości 60 zł za stronę + 5% VAT. Artykuły, w których ryciny zawierające obrazy wysokiej jakości zmieszczą się na jednej stronie (w ostatecznej wersji artykułu) są drukowane bez dodatkowych opłat. Publikowanie artykułu z większą ilością stron z takimi rycinami wiąże się z dodatkową opłatą i należy w tej sprawie skontaktować się z Redakcją.

W celu obniżenia kosztów publikacji zawierających większą liczbę stron z rycinami, istnieje możliwość, aby w wersji elektronicznej artykułu zamieszczać ryciny (np. fotografie) kolorowe, natomiast w wersji papierowej – ich czarno-białe odpowiedniki. Opłata za każdą rycinę wynosi wtedy jak za rycinę czarno-białą (prosimy o kontakt z Redakcją w celu określenia dokładnych kwot). Po zaakceptowaniu artykułu do druku, autorzy będą proszeni o wybór wspomnianej opcji. Ryciny należy przygotować według wskazówek zamieszczonych poniżej w rozdziale „PRZYGOTOWANIE RYCIN”.

Opłaty za artykuł należy uiścić po zaakceptowaniu artykułu do druku. Autorzy będą informowani o wysokości opłaty po przygotowaniu ostatecznej wersji artykułu przez Redakcję Techniczną. Odpowiednią kwotę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (Bank Millennium S.A. w Warszawie, nr konta: 24 1160 2202 0000 0000 5515 6900). W tytule przelewu należy podać nazwisko pierwszego autora oraz dopisek „Opłata za publikację w SSA”.

 

Studenci i doktoranci publikują artykuły BEZPŁATNIE, w przypadku, gdy zostały spełnione następujące warunki:

 • pierwszym autorem publikacji jest student lub doktorant,
 • w składzie autorskim artykułu dopuszcza się dowolną liczbę studentów i/lub doktorantów,
 • w składzie autorskim artykułu może zaistnieć co najwyżej jedna osoba, która nie jest studentem lub doktorantem (najlepiej, jeśli będzie to promotor lub opiekun naukowy studenta/doktoranta).

Studenci i doktoranci, którzy chcą skorzystać z bezpłatnej publikacji, są proszeni o przysłanie na adres ssa@ptg.sggw.pl skanu oświadczenia, że są studentami lub doktorantami. Oświadczenie powinno zostać czytelnie podpisane przez studenta/doktoranta oraz jego promotora/opiekuna naukowego.

 

 

PRZYGOTOWANIE TEKSTU ARTYKUŁU

 

Artykuły należy przygotować w plikach programu MS Word (akceptowany jest format DOC lub DOCX). W trakcie przygotowania artykułu należy użyć szablonu, który można pobrać ze strony: http://ssa.ptg.sggw.pl/files/SSA_template_ENG.doc (artykuł po angielsku) lub http://ssa.ptg.sggw.pl/files/SSA_template_PL.doc (artykuł po polsku). Prosimy nie przesyłać artykułów w postaci plików PDF. Tekst pracy należy zapisać w jednej kolumnie wyrównanej do lewej, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12 pkt, interlinia podwójna, odstępy przed i po akapitach 0 pkt, wszystkie marginesy 2,5 cm. Niezależnie od języka publikacji, w pliku powinna być włączona opcja sprawdzania pisowni w celu uniknięcia błędów językowych. Należy unikać podawania informacji w przypisach dolnych.

Plik zawierający tekst artykułu powinien być nazwany nazwiskiem pierwszego autora.

Praca powinna zawierać następujące rozdziały: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja (lub wyniki i dyskusja), wnioski, podziękowania oraz literatura. Nazwy łacińskie (np. nazwy gatunkowe organizmów) trzeba pisać kursywą (italikami).

 

Tekst publikacji należy przygotować według przedstawionego poniżej układu.

 

Strona tytułowa:

 • imię i nazwisko(a) autora(ów) pisane dużymi literami (WERSALIKAMI); nazwisko autora, do którego powinno się kierować korespondencję, należy oznaczyć za pomocą znaku *,
 • afiliacja autorów w następującej kolejności: uczelnia (lub instytucja), instytut, katedra (zakład), adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); w przypadku prac przygotowanych przez wielu autorów o różnych afiliacjach, należy zaznaczyć to za pomocą cyfr w indeksie górnym (1) postawionym za nazwiskiem autora,
 • tytuł pracy pisany „jak w zdaniu” (nie należy używać WERSALIKÓW) bez kropki na końcu tytułu; w pracach polskojęzycznych należy również podać tytuł w języku angielskim,
 • dane autora, do którego należy kierować korespondencję: należy podać adres e‑mail, ewentualnie nr telefonu i/lub faksu (na życzenie autora),
 • skrócony tytuł, który będzie zamieszczony w nagłówku publikacji (maksymalnie 80 znaków ze spacjami pisane „jak w zdaniu”); skrócony tytuł nie musi być wiernym odzwierciedleniem oryginalnego tytułu pracy,
 • abstrakt (w jęz. angielskim); w pracach angielskojęzycznych można zamieścić streszczenie w języku polskim,
 • słowa kluczowe (do 6 słów) – w pracach polskojęzycznych w dwóch językach (polskim i angielskim).

Abstrakt: Tekst do 250 słów powinien zawierać: cel pracy, najważniejsze wyniki badań, najważniejsze wnioski. W abstrakcie nie należy cytować literatury.

Wstęp: Powinien w skrócie przedstawiać aktualny stan wiedzy w omawianej problematyce na podstawie przeglądu literatury dotyczącej tematu oraz uzasadniać wybór badań, a następnie zawierać jasno postawiony cel pracy. Nie powinien zawierać stwierdzeń ogólnych ani informacji podstawowych, powszechnie znanych.

Materiały i metody: Informacje na temat materiałów i metod badań powinno się tak przedstawić, aby inni badacze mogli powtórzyć procedury i otrzymać porównywalne wyniki. W odniesieniu do metod standardowych należy podać odsyłacze do literatury, a opisać tylko konieczne szczegóły i modyfikacje, następnie podać źródło standardów (jeżeli były używane), liczbę powtórzeń, typ i producenta stosowanej aparatury, parametry ustawień aparatury w trakcie analiz, wykorzystane metody analizy statystycznej wyników.

Wyniki: Rozdział przedstawia opis wyników zestawionych w tabelach i zilustrowanych na rycinach oraz wyników analizy statystycznej. Do opisu należy włączyć tylko najistotniejsze wyniki liczbowe, ważne z punktu widzenia ich dyskusji. W przypadku występowania dużej bazy danych liczbowych, o ile jest to uzasadnione, należy te dane poddać analizom statystycznym. Należy przedstawić tylko te ryciny i tabele, które są niezbędne dla wyjaśnienia problemu. Te same wyniki nie mogą być prezentowane jednocześnie w tabelach i na rysunkach. Należy pamiętać, że dokładność, z jaką podajemy wyniki zależy od dokładności stosowanej metody.

Dyskusja: W tym rozdziale autor obiektywnie i krytycznie interpretuje oraz porównuje swoje wyniki, uwzględniając ograniczenia wynikające z zastosowanych metod. Dyskusja powinna udzielić odpowiedzi na pytania: czy problem został rozwiązany, a cel pracy spełniony? Należy określić logiczne uwarunkowania wyników oraz zasugerować kierunek badań na przyszłość. Wyniki i dyskusję można przedstawić w dwóch odrębnych rozdziałach albo w jednym, jeżeli jest to uzasadnione.

Wnioski powinny być jasno sformułowane (najlepiej w punktach) i wynikać z przedstawionych wyników i dyskusji. Wnioski powinny odkreślać elementy naukowej nowości.

Podziękowania powinny uwzględniać instytucje finansujące projekty badawcze, których efektem były wyniki badań prezentowane w artykule. Podziękowania powinny również objąć osoby, które przyczyniły się do powstania artykułu.

Literatura powinna być przygotowana według wskazówek zawartych poniżej.

Streszczenie w języku polskim można zamieścić w pracy publikowanej w języku angielskim. Streszczenie powinno zawierać cel pracy oraz najważniejsze wyniki i wnioski.

 

Jednostki, symbole, skróty: Jednostkami akceptowanymi są jednostki układu SI. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest stosowanie: oC, t (tona), ha (hektar). Przykłady wyrażeń  kombinowanych   stosowanych w tekście, w tabelach i na rycinach:  g·kg–1,  mg·dm–3,   kg·m–2·h–1, g CO2·m–2·h–1, Fe2+. W przypadku podawania zakresów liczbowych należy stosować myślniki (półpauzy) (–), a nie dywizy (-), np. 2010–2012, a nie 2010-2012. Między myślnikami a liczbami nie należy wstawiać spacji.

 

Literatura

Cytowanie w tekście: podaje się nazwiska autora(ów) i rok wydania wzięte w nawias okrągły np. (Henderson 1982; Gonet and Wegner 1994; Kowalski 1999, 2001). Jeśli praca napisana jest w języku polskim, między nazwiskami należy używać spójnika „i”, np. (Gonet i Wegner 1994). W przypadku liczby autorów większej niż dwóch należy stosować nazwisko pierwszego autora z dopiskiem „et al.” (np. Brzychcy et al. 2012) bez względu na język publikacji. Odnosząc się do więcej niż jednej pozycji literaturowej należy je uszeregować rosnąco według lat oddzielając pozycje średnikiem (Kowalski 2002; Smith and Johnson 2014). Cytując informacje zawarte na stronach internetowych należy w tekście stosować zapis (website 1; website 2), a w spisie literatury wymienić cytowaną stronę internetową w podany poniżej sposób. Akty prawne należy cytować np. w następujący lub podobny sposób: (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.), (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Wykaz literatury: Wszystkie publikacje cytowane w tekście, muszą być umieszczone w wykazie alfabetycznie w następującej konwencji: nazwisko(a), inicjały imion, rok, tytuł artykułu lub rozdziału, czasopismo (lub tytuł książki, w której znajduje się rozdział), tom, numer, strony od – do lub ilość stron ogółem w publikacji zwartej. Nazwisk autorów nie należy pisać dużymi literami (WERSALIKAMI). Nazwy czasopism należy podawać w całości bez ich skracania. Jeżeli autor opublikował kilka prac w jednym roku, należy je prezentować dodając do daty litery „a”, „b”, itd. np. (Smith 1994a, 1994b; Kowalski 2001a, 2001c). Polskie tytuły artykułów należy podać w brzmieniu oryginalnym i/lub w tłumaczeniu na język angielski (angielskie tłumaczenie należy podać w nawiasie). Wszystkie nazwiska autorów oraz tytuły cytowanych prac pochodzących z krajów, gdzie używa się alfabetów innych niż łaciński (np. cyrylicy), należy podawać w transkrypcji na alfabet łaciński lub w tłumaczeniu na język angielski. Należy unikać cytowania podręczników. Notki bibliograficzne w spisie literatury powinny być zapisane pismem prostym (nie należy stosować pogrubień oraz kursywy). Akty prawne należy cytować w podany niżej sposób.

Przykłady cytowań w spisie literatury:

 1. Brzychcy S., Zagórski Z., Sieczko L., Kaczorek D., 2012. Analysis of groundmass colour as a tool for evaluating the extent of pedogenic processes in Chromic soils. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 63(3): 3–7.
 2. Gonet S.S., Wegner  K., 1994. The effect of mineral and organic fertilization on properties of soil humic acids. [In:] Humic substances in the global environment and implications on human health (Senesi N., Miano T., Editors). Elsevier, Amsterdam: 607–612.
 3. Henderson P., 1982. Inorganic geochemistry. Pergamon Press, New York: 280 pp.
 4. website 1: http://www.ptg.sggw.pl/
 5. website 2: http://isip.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002, nr 165, poz. 1359).
 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).

 

 

PRZYGOTOWANIE TABEL

 

Tabele należy zamieścić na końcu pliku zawierającego tekst artykułu, tak aby każda tabela znajdowała się na osobnej stronie.

Tabele numeruje się kolejno cyframi arabskimi i podaje w tekście artykułu w nawiasach okrągłych np. (Table 1) w pracach angielskojęzycznych lub (Tab. 1) w pracach polskojęzycznych. Tabela powinna zawierać tytuł i legendę w języku angielskim (w pracach polskojęzycznych – w jęz. polskim i angielskim). Numer tabeli (np. Table 1) i jej tytuł należy umieścić nad tabelą, natomiast niezbędne objaśnienia – pod tabelą. W przypadku prac polskojęzycznych, tekst w tabelach oraz objaśnienia pod tabelą powinny być w języku polskim i angielskim.

Należy pamiętać, że ostatecznie tabela powinna zmieścić się na kolumnie o wymiarach 16,6 mm (szerokość) x 23,5 (wysokość) mm. Najmniejszy dopuszczalny rozmiar czcionki to 8 pkt. W tabelach stosuje się tylko niezbędne linie pionowe. Do oddzielenia części dziesiętnych, w tekście polskim używa się przecinka (np. 10,2), w tekście angielskim kropki (np. 10.2).

 

 

PRZYGOTOWANIE RYCIN

 

Wydawnictwo akceptuje tylko elektroniczną formę przetwarzania rycin. Każda rycina powinna być zapisana jako osobny plik z rozszerzeniem TIFF, JPG, EPS lub być plikiem programu CorelDRAW 9 lub MS Excel (jeśli w tym programach były wykonywane). Jeśli ryciny są przygotowane w pliku EPS lub w programie CorelDRAW, należy oprócz tych plików przesłać do Redakcji również ryciny zapisane w plikach TIFF lub JPG. Ryciny należy przygotować w skali szarości, a kolorowe elementy (np. fotografie) w trybie RGB. Rozdzielczość rycin i fotografii (zapisanych w formie rastrowej w plikach TIFF lub JPG) powinna wynosić 300 dpi. Jeśli ryciny wykonane są w programie MS Excel należy do Redakcji przesłać je w plikach programu Excel (nie należy tak przygotowanych rycin zapisywać w postaci innego rodzaju plików). Każdą rycinę wykonaną w programie Statistica należy zapisać w pliku DOC (lub DOCX).

Wszystkie ryciny powinny być numerowane cyframi arabskimi, a nazwy plików zawierających ryciny powinny być krótkie i jasne (np. Fig. 1 lub Ryc. 1). Opisy na rycinach (w przypadku prac polskojęzycznych w jęz. polskim i angielskim) muszą być jasne. Wielkość czcionek i grubość linii stosowanych w rycinach powinny uwzględniać możliwość ich zmniejszenia do formatu czasopisma, przy utrzymaniu czytelności opisów.

Podpisy do rycin (w przypadku prac polskojęzycznych w jęz. polskim i angielskim) można dołączyć na końcu tekstu artykułu lub zapisać je w osobnym pliku programu MS Word.

Istnieje możliwość, aby w wersji elektronicznej artykułu zamieszczać ryciny kolorowe, natomiast w wersji papierowej – ich czarno-białe odpowiedniki. W przypadku wyboru tej opcji należy w dwóch osobnych plikach przygotować dwie jednakowo zredagowane ryciny: jedną w wersji czarno-białej, drugą kolorową. Należy pamiętać, że niektóre elementy widoczne na rycinie kolorowej, mogą być gorzej rozpoznawalne w wersji czarno-białej. W takim wypadku autorzy powinni klarownie oznaczyć te elementy np. za pomocą strzałek, cyfr lub liter, a następnie objaśnić stosowane oznaczenia w podpisie do ryciny.

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA ARTYKUŁU DO DRUKU I PRZEBIEG PROCESU REDAKCJI

 

Schemat przebiegu procesu redakcyjnego stosowanego w naszym czasopiśmie jest dostępny na stronie http://ssa.ptg.sggw.pl/files/EDITORIAL_PROCESS_PL.pdf .

Artykuł zgłoszony do druku w SSA będzie wstępnie oceniany pod kątem formalnym, merytorycznym i językowym. W przypadku niespełnienia podstawowych standardów i kryteriów, zostanie odesłany do autora. Każda odesłana praca po dokonaniu przez autora poprawek może być powtórnie zgłoszona do druku. Prace, które spełniają warunki formalne, zostaną przesłane do recenzji merytorycznej. W czasopiśmie Soil Science Annual stosowana jest recenzja typu „blind peer review” (recenzent poznaje nazwisko autora artykułu, natomiast autorom nie są ujawniane dane recenzenta). Recenzenci nanoszą swoje uwagi w plikach oraz w formularzu recenzji. Na podstawie recenzji, Redakcja decyduje o przyjęciu pracy do druku lub o jej odrzuceniu. W przypadku przyjęcia do druku, formularze recenzji oraz prace z uwagami recenzentów są przekazywane autorom w celu poprawienia artykułów. Autor nanosi swoje poprawki w plikach (należy włączyć opcję „Śledzenie zmian” w pliku programu MS Word). Wszelkie uwagi wprowadzone przez Recenzenta wprost do tekstu artykułu należy usunąć. Po wykonaniu korekty autor jest zobowiązany przesłać do Redakcji pliki z naniesionymi poprawkami (tekst artykułu, tabele, ryciny, itp.). Poprawiony plik zawierający tekst artykułu oraz poprawione tabele należy przesłać w dwóch jednobrzmiących plikach: jeden z widocznymi zmianami, drugi „czysty” (tj. bez widocznych zmian). W pliku zawierającym formularz recenzji autor jest zobowiązany dołączyć szczegółowe ustosunkowanie się do uwag recenzentów oraz Redakcji. Po przyjęciu artykułu do druku i jego opracowaniu przez redakcję techniczną, autor otrzyma pocztą elektroniczną pracę w formie pliku PDF do ostatecznej korekty autorskiej. W korekcie szczególną uwagę należy zwrócić na dane w tabelach i rycinach. Korektę autorską pracy wprowadzoną na plik PDF należy odsyłać w ciągu 3 dni. Po zaakceptowaniu artykułu do druku autorzy są proszeni o uiszczenie opłaty za publikację.

 

 

PODSUMOWANIE (LISTA KONTROLNA)

 

Przed wysłaniem artykułu do Redakcji czasopisma Soil Science Annual należy w szczególności upewnić się, że:

 1. tekst artykułu, tabele i ryciny zostały przygotowane ściśle według wymagań Redakcji,
 2. składany artykuł zawiera obowiązkowo następujące rozdziały: wstęp, materiały i metody, wyniki, dyskusja (lub wyniki i dyskusja), wnioski, podziękowania i literatura,
 3. autor, do którego należy kierować korespondencję, podał swój adres e‑mail oraz ewentualnie nr telefonu i faksu (na życzenie autora),
 4. artykuł jest dobrze zredagowany stylistycznie i gramatycznie niezależnie od języka publikacji,
 5. publikacje wymienione w wykazie literatury zostały sformatowane dokładnie według wymagań Redakcji,
 6. wszystkie publikacje wymienione w wykazie literatury zostały zacytowane w tekście (i odwrotnie),
 7. oświadczenie, że artykuł nie był dotychczas nigdzie publikowany i o udziale procentowym autorów w przygotowaniu publikacji, zostało podpisane przez wszystkich autorów (oświadczenie na stronie http://ssa.ptg.sggw.pl/files/SSA_oswiadczenie_autora.doc ).

 

Adres

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

ul. Nowoursynowska 159, budynek 37, pok. 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Zakup zeszytów

telefon: 22 5932606

(w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00–13:00)

email:ssa@ptg.sggw.pl

Fotografie na stronie

Fotografie zamieszczone na stronie internetowej udostępnili: P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak i Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam