PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(4)

p. 160
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2015
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2015
LEMKOWSKA B.
p. 161-167
Differentiation of fen bedrock in the Ełk Lakeland (NE Poland) in relation to late Pleistocene terrain morphogenesis
Zróżnicowanie podłoża torfowisk niskich Pojezierza Ełckiego na tle późnoplejstoceńskiej morfogenezy terenu
JARNUSZEWSKI G.
p. 168-179
Chemical properties of organic soils developed from lacustrine chalk near the lakes Strzeszowskie, Sitno, and Sierakowo (Western Pomerania, north Poland)
Właściwości chemiczne gleb organicznych wytworzonych na kredzie jeziornej z okolic jezior: Strzeszowskie, Sitno i Sierakowo (woj. zachodniopomorskie)
MUSZTYFAGA E., KABAŁA C.
p. 180-190
Lithological discontinuity in Glossic Planosols (Albeluvisols) of Lower Silesia (SW Poland)
Uziarnienie gleb płowych zaciekowych spiaszczonych (Albeluvisols, Glossic Planosols) na Dolnym Śląsku
KACZMAREK Z., GAJEWSKI P., MOCEK A., OWCZARZAK W., GLINA B.
p. 191-197
Physical and water properties of selected Polish heavy soils of various origins
Właściwości fizyczne i wodne wybranych polskich gleb ciężkich o różnej genezie
CHOJNICKI J., KWASOWSKI W., PIOTROWSKI M., OKTABA L., KONDRAS M.
p. 198-203
Trace elements in arable Cambisols and Luvisols developed from boulder loam and fluvioglacial sands of the Skierniewicka Upland (central Poland)
Pierwiastki śladowe w uprawnych glebach brunatnych i płowych wytworzonych z gliny zwałowej i piasków fluwioglacjalnych Wysoczyzny Skierniewickiej (centralna Polska)
KABAŁA C., MUSZTYFAGA E.
p. 204-213
Clay-illuvial soils in the Polish and international soil classifications
Gleby płowe w systematyce gleb Polski i w klasyfikacjach międzynarodowych

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam