PL EN

Soil Science Annual
2015 - 66(3)

GRUSZCZYŃSKI S.
p. 98-110
Modelling the position of agricultural suitability units of soils on the basis of the limited physiographic information processing with digitized cartographic materials
Modelowanie położenia jednostek kompleksów rolniczej przydatności gleb na podstawie przetwarzania ograniczonych informacji fizjograficznych i glebowych ze zdigitalizowanych materiałów kartograficznych
KOBIERSKI M., KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., KOCINIEWSKA K.
p. 111-118
Soil quality assessment of Phaeozems and Luvisols from the Kujawy region (central Poland)
Ocena cech użytkowych czarnych ziem i gleb płowych rejonu Kujaw
SAMMEL A., JARNUSZEWSKI G., MELLER E.
p. 119-124
Selected properties of moorsh-like soils developed from fluvio-glacial sand and limnic limestone
Wybrane właściwości gleb murszowatych wykształconych na piaskach fluwioglacjalnych i limnicznych osadach wapiennych
MIECHÓWKA A., ZALESKI T., KOWALCZYK E.
p. 125-132
Distribution of iron and aluminum forms as an indicator of present-day soil-forming processes in soil profiles under wooded spruce Plagiothecio-Piceetum tatricum in the Gorce Mts. (southern Poland)
Profilowe zróżnicowanie form żelaza i glinu w glebach pod świerczyną górnoreglową Plagiothecio-Piceetum tatricum w Gorcach jako wskaźnik aktualnych procesów glebotwórczych
JÓZEFOWSKA A., MIECHÓWKA A.
p. 133-138
Enzymatic activity and enchytraeids abundance in agricultural mountain soils
Aktywność enzymatyczna i liczebność wazonkowców w glebach górskich użytkowanych rolniczo
ZAGÓRSKI Z., KISIEL M., KUŚMIERZ A.
p. 139-153
Selected properties and systematic position of soils developed from red sandstones and clays of the Lower Triassic Buntsandstein in the NW part of the Holy Cross Mountains (Poland)
Niektóre właściwości i pozycja systematyczna gleb wytworzonych z czerwonych piaskowców i iłów dolnego triasu w NW obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich
SMRECZAK B.
p. 154-158
In the memory of Professor Henryk Terelak (1937–2015)
Wspomnienie o prof. dr. hab. Henryku Terelaku (1937–2015)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam