PL EN

Soil Science Annual
2014 - 65(4)

p. 138
Reviewers of articles published in the “Soil Science Annual” journal in 2014
Recenzenci artykułów opublikowanych w czasopiśmie „Soil Science Annual” w roku 2014
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W., MADYNIAK R.
p. 139-149
Calculating particle density, bulk density, and total porosity of soil based on its texture
Obliczanie gęstości fazy stałej, gęstości objętościowej i porowatości gleby w oparciu o skład granulometryczny
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
p. 150-155
Contribution of granulometric fractions in phosphorus distribution in old alluvial soil
Udział frakcji granulometrycznych w rozmieszczeniu fosforu w glebie staroaluwialnej
DEC D.
p. 156-160
Assessment of the microbiological activity in agricultural and urban soils
Ocena aktywności mikrobiologicznej w glebach rolniczych i miejskich
KUŚMIERZ A., KISIEL M.
p. 161-169
Analysis of soil condition in environmental impact assessment reports of selected waste management facilities in Poland
Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami
UZAROWICZ Ł., SZAFRANEK A., KURBIEL M.
p. 170-179
Problems with the soil classification and quality assessment of agricultural lands in the range of cone of depression around the “Bełchatów” open pit lignite mine (Poland)
Problemy gleboznawczej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego KWB „Bełchatów”

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam