PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(4)

p. 2
Reviewers of the „Soil Science Annual“ Vol. 63 (1, 2, 3, 4), 2012
Recenzenci „Roczników Gleboznawczych”, tom 63 (1, 2, 3, 4), 2012
BŁOŃSKA E., LASOTA J., JANUSZEK K.
p. 3-8
Enzyme activity in forest Gleysols
Aktywność enzymatyczna leśnych gleb gruntowo-glejowych
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
p. 9-15
Distribution of organic matter in the particle size fractions of lateritic soil (Plinthosol)
Rozmieszczenie materii organicznej we frakcjach granulometrycznych gleby laterytowej (Plinthosol)
GIBCZYŃSKA M., SIWEK H.
p. 16-25
Changes of calcium and magnesium in the beddings made from sewage sludge and fluidal ash from hard coal and in Festulolium braunii grass
Zmiany zawartości wapnia i magnezu w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych oraz w trawie Festulolium braunii
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., SIENICKA P., OTRĘBA A., TORZEWSKI K., OKTABA L.
p. 26-33
The stock of organic carbon in forest soils in phytocenosis of the continental mixed coniferous forest in Kampinos National Park
Zapas węgla organicznego w glebach leśnych zespołu kontynentalnego boru mieszanego świeżego w Kampinoskim Parku Narodowym
ŁUKASIK A., RACHWAŁ M., STRZYSZCZ Z.
p. 34-40
Application of magnetic susceptibility of soils for identification of potential sources of secondary dust emission in urban parks
Wykorzystanie podatności magnetycznej gleb w identyfikacji potencjalnych źródeł wtórnej emisji na terenach parków miejskich
MAKUCH I.
p. 41-45
Forms of lead in profiles of differently use soil
Formy ołowiu w profilach gleb różnie użytkowanych
MAZUR Z., RADZIEMSKA M., JEZNACH J.
p. 46-49
CO2 content in soil air upon application of composts formed from fish industry by-products
Zawartość CO2 w powietrzu glebowym w warunkach stosowania kompostów wytworzonych z produktów ubocznych gospodarki rybackiej
KONECKA-BETLEY K.
p. 50-60
Late glacial and Holocene 14C-dated fossil soils in the middle Vistula valley
Późnoglacjalne i holoceńskie gleby kopalne doliny środkowej Wisły datowane 14C

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam