PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2012 - 63(1)

BLUM W.E.H.
p. 3-4
Main forms of energy governing soil formation
Główne formy energii rządzące powstawaniem gleby
BRĄGIEL P.
p. 5-7
The influence of the type of soil management on their buffer properties
Wpływ sposobu użytkowania na właściwości buforowe gleb
CHUDECKA J., KRZYWY-GAWROŃSKA E.
p. 9-12
Total content of Zn, Cu, Pb and salinity of soils from the Stefan Kownas Dendrological Garden in Szczecin
Ogólna zawartość Zn, Cu i Pb oraz zasolenie gleb Ogrodu Dendrologicznego im. Stefana Kownasa w Szczecinie
DĘBSKA B., BANACH-SZOTT M., ROSA E., PAKUŁA J.
p. 13-17
The effect of soil pollution by selected PAHs on the fractional composition of organic matter
Wpływ zanieczyszczenia gleb wybranymi WWA na skład frakcyjny materii organicznej
GARCZYŃSKA M., KOSTECKA J.
p. 18-21
Reducing dipteran larvae during vermicomposting of household organic waste in ecological boxes
Ograniczanie larw muchówek podczas wermikompostowania domowych odpadów organicznych w skrzynkach ekologicznych
HAJDUK E., KANIUCZAK J., WŁAŚNIEWSKI S.
p. 22-26
The content of heavy metals in arable soils from the vicinity of the Stalowa Wola Power Plant
Zawartość metali ciężkich w glebach uprawnych z okolic Elektrowni Stalowa Wola
HAJDUK E., KANIUCZAK J., WŁAŚNIEWSKI S.
p. 27-31
Selected properties of soils located in the vicinity of the Fasteners Factory in Łańcut
Wybrane właściwości gleb w otoczeniu Fabryki śrub w Łańcucie
KOSTECKA J., GARCZYŃSKA M., CEBULAK T.
p. 32-35
The influence of “activated” water on earthworms (Dendrobaena veneta Rosa 1893)
Wpływ wody „aktywowanej” na dżdżownice (Dendrobaena veneta Rosa 1893)
KUCHARSKI M., SADOWSKI J., DOMARADZKI K.
p. 36-38
New solutions in the herbicide application system - the influence on contamination of the soil environment
Nowe rozwiązania w stosowaniu herbicydów - wpływ na zanieczyszczenie środowiska glebowego
KWIATKOWSKA-MALINA J., MACIEJEWSKA A.
p. 39-42
The effect of brown coal on the microbial activity in soils contaminated by heavy metals
Wpływ węgla brunatnego na aktywność mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi
NAZARKIEWICZ M., KANIUCZAK J.
p. 43-48
The effect of liming and mineral fertilization on the reaction, hydrolitic acidity, exchangeable acidity and content of exchangeable aluminium in Haplic Luvisols
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na odczyn, kwasowość hydrolityczną, wymienną oraz zawartość glinu wymiennego w glebie płowej
NAZARKIEWICZ M., KANIUCZAK J.
p. 49-54
The influence of liming and mineral fertilization on the content of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in Haplic Luvisols
Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie płowej
WŁAŚNIEWSKI S., HAJDUK E.
p. 55-60
The accumulation of cadmium in soils and selected vegetables cultivated in the allotment gardens of Rzeszów
Akumulacja kadmu w glebach i wybranych warzywach uprawianych w ogrodach działkowych Rzeszowa
SZERSZEŃ L., CHROBAK T., KABAŁA C.
p. 61-62
In memory of Professor Jan Borkowski (1923-2011)
Profesor Jan Borkowski (1923-2011)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam