PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2011 - 62(4)

p. 3
Reviewers of the „Soil Science Annual” vol. 62, 2011
Recenzenci „Roczników Gleboznawczych” tom 62, 2011
BROŻEK S.
p. 7-15
Soils and forest sites of lowlands and uplands in Poland - classical and numerical approach
Gleby i siedliska leśne nizin i wyżyn Polski - ujęcie klasyczne i numeryczne
BROŻEK S., ZWYDAK M., LASOTA J., RÓŻAŃSKI W.
p. 16-38
Methodical approach to research on the relations between plant communities and soil in forests
Założenia metodyczne badań związków między glebą a zespołami roślinnymi w lasach
ZWYDAK M., LASOTA J., BROŻEK S., WANIC T.
p. 39-53
Soil diversity of pine forest communities
Różnorodność gleb zespołów borów sosnowych
LASOTA J., ZWYDAK M., WANIC T., BROŻEK S
p. 54-72
Soil diversity of mixed coniferous forest communities
Różnorodność gleb zespołów borów mieszanych
LASOTA J., BROŻEK S., ZWYDAK M., WANIC T.
p. 73-92
Soil diversity of the acidophilous broadleaf forest communities, dry-mesic oak forests and poor oak-hombeam forests communities
Różnorodność gleb acydofilnych lasów liściastych, świetlistej dąbrowy subkontynentalnej oraz ubogich postaci grądów
LASOTA J., BROŻEK S., ZWYDAK M., WANIC T.
p. 93-108
Soil diversity of the rich beech and oak-hombeam forest communities
Różnorodność gleb żyznych buczyn i grądów
WANIC T., BROŻEK S., LASOTA J., ZWYDAK M.
p. 109-123
Soil diversity of the alder and riparian forest communities
Różnorodność gleb olsów i łęgów
BROŻEK S., ZWYDAK M., PACANOWSKI P.
p. 124-132
Trophic variants of soil subtypes in forest soil classification
Odmiany troficzne podtypów gleb jako jednostki niższego rzędu w systematyce gleb w lasach
BROŻEK S., LASOTA J., ZWYDAK M., WANIC T., GRUBA P., BŁOŃSKA E.
p. 133-149
Application of the trophic soil index (SIG) in the diagnosis of forest site types
Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych
LASOTA J., BROŻEK S., ZWYDAK M.
p. 150-162
Application of the trophic soil index in planning the composition of renewed forest stands
Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w projektowaniu składu gatunkowego odnawianych lasów
BŁOŃSKA E.
p. 163-172
Soil enzymes and their importance in assessing the biological activity of forest soils on the example of nature reserves in the polish lowlands and uplands
Enzymy glebowe i ich znaczenie w ocenie aktywności biologicznej gleb leśnych na przykładzie rezerwatów przyrody nizin i wyżyn Polski
WANIC T., BŁOŃSKA E.
p. 173-181
Application of SIG method in the assessment of usefulness for silviculture of farms abandoned lands
Zastosowanie metody SIG w ocenie przydatności terenów porolnych do hodowli lasu
GRUBA P., MULDER J., PACANOWSKI P.
p. 182-189
Impact of forest stands on the trophic soil index
Wpływ drzewostanu na siedliskowy indeks glebowy
BROŻEK S.
p. 190-198
Soils of forest habitats from protected areas of the lowlands and uplands of Poland - research synthesis
Gleby siedlisk leśnych terenów chronionych nizin i wyżyn Polski - synteza badań
BARTKOWIAK A.
p. 199-210
Texture of the mineral part of heterogenic carbonate deposits and their chemical composition based on the Unisławski Basin soils
Uziarnienie części mineralnej niejednorodnych osadów węglanowych oraz ich skład chemiczny na przykładzie gleb Basenu Unisławskiego
MOCEK-PŁÓCINIAK A.
p. 211-220
Impact of heavy metals on microorganisms and the soil enzymatic activity
Wpływ metali ciężkich na mikroorganizmy oraz aktywność enzymatyczną gleby

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam