PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2011 - 62(2)

BARTMIŃSKI P., KRUSIŃSKA A., BIEGANOWSKI A., RYŻAK M.
p. 9-15
Preparation of soil samples for grain size distribution analysis using the laser diffraction method
Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej
BIELIŃSKA E.J., KAWECKA-RADOMSKA M., KŁOS A.
p. 16-22
Impact of urban factors on the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils of park gardens
Wpływ czynników urbanistycznych na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach ogrodów parkowych
BIENIEK B., BIENIEK A., PAWLUCZUK J.
p. 23-31
Properties of muck soils under forest lands and grasslands
Właściwości gleb murszowych pod użytkami łąkowymi i leśnymi
BISKUPSKI A., WŁODEK S.
p. 32-39
Influence of the Bełchatów brown coal open-cast mine on soil moisture
Oddziaływanie odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na uwilgotnienie gleby
BOLUSPAEVA L., PANIN M., MOCEK A., SPYCHALSKI W.
p. 40-47
Heavy metals in soils of the town of Ust’-Kamenogorska in the Republic of Kazakhstan
Metale ciężkie w glebach miasta Ust’-Kamienogorska w Republice Kazachstanu
CHARZYŃSKI P., BEDNAREK R., BŁASZKIEWICZ J.
p. 48-53
Morphology and properties of Ekranic Technosols in Toruń and Cluj-Napoca
Morfologia i właściwości gleb przykrytych - ekranosoli Torunia i Klużu-Napoki
DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H., MIATKOWSKI Z.
p. 54-60
Impact of geomechanical transformations caused by gas pipeline construction on selected parameters of soils
Wpływ przekształceń geomechanicznych powstałych w trakcie instalacji gazociągu na wybrane parametry gleb
DRAB M., GREINERT A.
p. 61-68
Improvement of the sorption properties of post-mining soils following effective reclamation
Poprawa właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jako element skutecznej rekultywacji
DRZYMAŁA S., SPYCHALSKI W.
p. 69-78
Heavy metals and their fractions in soils around the Głogów Copper Smelter
Metale ciężkie i ich frakcje w glebach występujących w rejonie Huty Miedzi Głogów
FOLTYN S., BOGDA A., SZOPKA K., KARCZEWSKA A.
p. 79-85
Properties of anthropogenic soils on a mine spoil “Kościelniok” in Pawłowice (hard coal mine Pniówek)
Właściwości gleb antropogenicznych na zwałowisku „Kościelniok” w Pawłowicach (KWK Pniówek)
GAJEWSKI P., JAKUBUS M., KACZMAREK Z.
p. 86-94
Physical and water parameters of hydrogenic soils in the neighbourhood of the planned “Tomisławice” opencast lignite mine
Właściwości fizyczne i wodne gleb hydrogenicznych w sąsiedztwie uruchamianej odkrywki Węgla Brunatnego „Tomisławice”
GAŁKA B., CHODAK T., SZERSZEŃ L., KASZUBKIEWICZ J.
p. 95-100
Mineral composition of waste rock powder and its usability for land reclamation
Skład mineralogiczny odpadowej mączki skalnej i jej przydatność rekultywacyjna
GIBCZYŃSKA M., STANKOWSKI S.
p. 101-108
Changes of potassium and sodium in the bedding made from sewage sludge and fluidal ash from coal and in Festulolium Braunii Grass
Zmiany zawartości potasu i sodu w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych oraz w trawie Festulolium braunii
GILEWSKA M., OTREMBA K.
p. 109-114
The role of post mining grounds use systems in shaping the agricultural landscape in the region of Konin
Kształtowanie krajobrazu rolniczego na terenach pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego w rejonie Konina
GILEWSKA M., OTREMBA K., OWCZARZAK W.
p. 115-123
Effect of the addition of mineral wool on the structural features of soils developing from coherent post-mining materials
Wpływ dodatku wełny mineralnej na cechy struktury gleby rozwijającej się ze spoistych materiałów pogórniczych
GRZELAK M., JAKUBUS M., KACZMAREK Z.
p. 124-133
Soil properties of the red canary grass association Phalaridetum Arundinaceae (Koch 1926) Libb. 1931
Właściwości gleb szuwaru mozgowego Phalaridetum Arundinaceae (Koch 1926) Libb. 1931
JAKUBUS M., GAJEWSKI P., KACZMAREK Z
p. 134-140
Characteristics of organic matter in hydrogenic soils from the area of a planned opencast lignite mine
Charakterystyka materii organicznej gleb hydrogenicznych z rejonu planowanej odkrywki węgla brunatnego
KABAŁA C., GAŁKA B., JEZIERSKI P., BOGACZ A.
p. 141-153
Transformation of Fluvisols caused by river regulation and long-term farming - a case study from the Dobra River valley in the Silesian Lowland
Transformacja mad w warunkach regulacji rzeki i długotrwałego użytkowania rolniczego w dolinie Dobrej na Nizinie Śląskiej
KACZMAREK Z.
p. 154-163
Selected physical and water properties of mineral arable soils situated within the range of the predicted draining cone of the “Tomisławice” lignite opencast mine
Wybrane właściwości fizyczne i wodne mineralnych gleb uprawnych w zasięgu prognozowanego leja depresji odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”
KACZMAREK Z., GAJEWSKI P., MOCEK A.
p. 164-171
Influence of the way of soil preparation and plantings of Pinus silvestris and Alnus incana (Moench) on the properties of soils depredated by burning
Wpływ sposobu przygotowania gleby oraz nasadzeń sosną zwyczajną i olszą szarą na właściwości gleb zdegradowanych przez pożar
KASPRZYK K.
p. 172-178
Influence of a municipal waste dump on groundwater quality
Wpływ składowiska odpadów komunalnych na jakość wód podziemnych
KASZUBKIEWICZ J., GAŁKA B., KAWAŁKO D.
p. 179-188
Impact of legal and illegal waste dumps on the surrounding soils in the Jelenia Góra and Wrocław districts
Wpływ legalnych i nielegalnych składowisk odpadów na otaczające gleby w powiecie jeleniogórskim i wrocławskim
KĘDZIORA A.
p. 189-203
Climatic conditions and water balance of the Kujawy Lakeland
Warunki klimatyczne i bilans wodny Pojezierza Kujawskiego
KLIMONT K., BULIŃSKA-RADOMSKA Z.
p. 204-211
Impact of selected plant species on the pedogenic processes and thier suitability for the reclamation of soil-less post-flotation substrate in a former sulphur borehole exploitation site
Wpływ wybranych gatunków roślin na procesy glebotwórcze i ich przydatność do rekultywacji bezglebowych utworów wapna poflotacyjnego na powierzchni pootworowej eksploatacji siarki
KOMISAREK J., MATCZAK S., PAWŁOWSKI M.
p. 212-218
Spatial distribution of Histosols around the Konin “Jóźwin IIB” open cast mine
Zróżnicowanie przestrzenne gleb organicznych wokół odkrywki „Jóźwin IIB” KWB Konin
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., KARCZEWSKA J., WOJEWODA K.
p. 219-225
The influence of two pesticides in soils on selected plants and earthworms
Wpływ dwóch pestycydów w glebie na wybrane rośliny i dżdżownice
KOZŁOWSKI M., KOMISAREK J.
p. 226-239
Dynamics of the soil water content of selected Udalfs and Aquolls of the Poznań Lakeland
Dynamika uwilgotnienia w wybranych glebach płowych i czarnych ziemiach na Pojezierzu Poznańskim
KRYSIAK A., KARCZEWSKA A.
p. 240-248
Effects of soil flooding on arsenic mobility in soils in the area of former gold and arsenic mining in Zloty Stok
Wpływ zawodnienia na mobilność arsenu w glebach rejonu dawnego górnictwa złota i arsenu w Złotym Stoku
KRYSZAK A., KRYSZAK J., KLARZYŃSKA A.
p. 249-255
Natural-site value of the meadow communities in the vicinity of the planned “Tomisławice” lignite opencast mine
Waloryzacja florystyczna i siedliskowa zbiorowisk łąkowych przylegających do planowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”
KUCHARSKI J., KUCHARSKI M., BOROWIK A., WYSZKOWSKA J.
p. 256-264
Abundance of fungi in soil contaminated with oil-derived products
Liczebność grzybów w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi
MARKIEWICZ M., BEDNAREK R., PAJĄK M.
p. 265-272
Contemporary farmstead as an object of experimental pedoarchaeology studies
Współczesne gospodarstwo rolne jako obiekt badań pedoarcheologii doświadczalnej
MARSZELEWSKI W., SKOWRON R.
p. 273-282
Relations between de watering of the Tomisławice open-pit mine and selected elements of the lake Gopło hydrological regime
Związki między odwodnieniem odkrywki Tomisławice a wybranymi elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gopło
MARSZELEWSKI W., PTAK M., SKOWRON R.
p. 283-294
Anthropogenic and natural conditionings of disappearing lakes in the Wielkopolska-Kujawy Lake District
Antropogeniczne i naturalne uwarunkowania zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., STRUŻYŃSKA M.
p. 295-304
Structure and water resistance of aggregates in antropogenically modified soils in a young glacial landscape
Struktura i wodoodporność agregatów w glebach antropogenicznie przekształconych w krajobrazie młodoglacjalnym
OTREMBA K.
p. 305-310
Selected physical properties of soils developing from post-mining materials of the “Konin” brown coal mine
Wybrane właściwości fizyczne gleb rozwijających się na materiałach pogórniczych KWB „Konin”
OWCZARZAK W., MOCEK A., KACZMAREK Z.
p. 311-324
Impact of the “Drzewce” open-cast mine drainage barrier on the hydrological changes in the surrounding area
Wpływ bariery odwodnieniowej odkrywki „Drzewce” na zmiany hydrologiczne obszarów przyległych
PIETRZYKOWSKI M., KRZAKLEWSKI W., PIECHNIK Ł.
p. 325-334
Soil characteristics on afforested areas after calamine mining
Charakterystyka gleb na zalesionych obiektach starego górnictwa galmanowego
PRANAGAL J., LIGĘZA S.
p. 335-340
Retention of Fluvisols on a present-day floodplain of the Vistula river near Puławy
Retencyjność mad tarasu zalewowego puławskiego odcinka Wisły
PRZYBYTEK J.
p. 341-356
Groundwater conditions and problems of dewatering of lignite open pits in the eastern Wielkopolska area
Warunki hydrogeologiczne i problemy odwadniania odkrywek węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce
ROGALSKI M., NIEDŹWIECKI E., MALINOWSKI R., MUSIELAK D., ŻOŁĘDZIEWSKI M., GRADZIK P., TRZASKOŚ M.
p. 357-364
Natural-site value of extensively used skoszewskie meadows
Waloryzacja siedliskowa i florystyczna ekstensywnie użytkowanych łąk skoszewskich
SIENKIEWICZ A., GAŁĄZKA S., NOWIŃSKI M., CICHOCKA I., ZIENTARSKI J.
p. 365-375
Degradation state and reclamation requirements of sandy soils in oligotrophic forest sites subject to periodical flood impact
Stan degradacji i potrzeby rekultywacji gleb piaszczystych oligotroficznych siedlisk leśnych w warunkach okresowego oddziaływania powodzi
SPYCHALSKI W., KRYSZAK J., KRYSZAK A.
p. 376-386
Soils of valley and mid-field meadows vs. floristic diversity of meadow communities
Gleby łąk dolinowych i śródpolnych a ich różnorodność florystyczna
STANKOWSKI S., GIBCZYŃSKA M.
p. 387-394
Changes of mineral nitrogen and available phosphorus content in the beddings made from hard coal during cultivation of the Grass Festulolium Braunii
Zmiany zawartości azotu mineralnego i fosforu przyswajalnego w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych podczas uprawy trawy Festulolium Braunii
ŚWITONIAK M., HULISZ P., KAŁUCKA I., RÓŻAŃSKI S.
p. 395-405
Role of Scots pine monocultures on the formation of organic carbon resources in soils on an external dumping ground of the Bełchatów open-cast lignite mine
Rola monokultur sosnowych w kształtowaniu zasobów węgla organicznego w glebach zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów
SZADEK P.
p. 406-411
Composition of ashes from the co-firing of brown coal with biomass in the Adamów power plant
Skład odpadów paleniskowych pochodzących ze współspalania węgla brunatnego z biomasą w elektrowni Adamów
WALCZAK B., GREINERT A., GOSK Ł., GÓRKA K.
p. 412-419
Influence of soil geomechanical transformations in urban communication areas on their physico-chemical properties
Wpływ geomechanicznych przekształceń gleb miejskich obszarów komunikacyjnych na ich właściwości fizyczno-chemiczne
WŁODEK S., BISKUPSKI A.
p. 420-427
Soil moisture dynamics in the Bełchatów brown coal mine area
Dynamika wilgotności gleby w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., BARAN S., ŻUKOWSKA G., JANCZAREK P.
p. 428-432
Lead content in profiles of soils reclaimed using post-flotation lime and NPK
Zawartość ołowiu w profilach gleb rekultywowanych wapnem poflotacyjnym i NPK
WYSZKOWSKA J., BOROWIK A., KUCHARSKI J., KUCHARSKI M.
p. 433-439
Reaction of Actinomycetes to soil acidification
Reakcja promieniowców na zakwaszenie gleby

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam