PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2011 - 62(1)

BURCZYK P.
p. 7-11
Estimation of the influence of sod removal on ammonia and dinitrogen oxide emission from organic soils
Ocena wpływu usunięcia okrywy roślinnej na kształtowanie się emisji amoniaku i podtlenku azotu z gleby organicznej
CZYŻ E.A.
p. 12-24
Effects of cultivation of maize (Zea mays L.) in monoculture and crop rotation on some soil physical properties
Wpływ uprawy kukurydzy (Zea mays L.) w monokulturze i zmianowaniu na wybrane właściwości fizyczne gleby
DĘBSKA B., BANACH-SZOTT M., DRĄG M.
p. 25-31
PAHs content in soils of the Kujawsko-Pomorskie region exposed to and protected from direct PAH contamination
Zawartość WWA w glebach regionu Kujawsko-Pomorskiego narażonych i nienarażonych na bezpośrednie zanieczyszczenia WWA
DOMARADZKI K., SADOWSKI J , KUCHARSKI M.
p. 32-38
Level of active herbicide residues in relation to selected factors
Poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie w zależności od wybranych czynników
DZIUBAJLO A., SENKIV V., BEGEY S.
p. 39-43
Methods for Pre-Carpathian soil agroecosystems stability increase
Sposoby zwiększenia stabilności agroekosystemów glebowych w warunkach Przedkarpacia
JANUSZEK K., BŁOŃSKA E., WANIC I., DAWID A., WARCHOŁ M.
p. 44-55
Selected properties of soils of spruce stands in the Western Beskid Mts. one year after fertilization with dolomite, magnesite and serpentinite
Wybrane właściwości gleb świerczyn w Beskidzie Zachodnim po roku od nawożenia dolomitem, magnezytem i serpentynitem
JEZIERSKI P., TARKOWSKA N., OCHMAN D.
p. 56-64
Selected trace elements in soils of the Złoty Stok post-mining areas
Wybrane pierwiastki śladowe w glebach obszarów pogórniczych Złotego Stoku
JÓZEFOWSKA A., MIECHÓWKA A.
p. 65-69
Comparison of the results of organic carbon determination in soils of the Carpathian Foothills obtained by the Tiurin and dry combustion methods (thermal method)
Porównanie wyników oznaczania zawartości węgla organicznego w glebach Pogórza Karpackiego uzyskanych metodą Tiurina i metodą suchego spalania (termiczną)
KALEMBKIEWICZ J., SOČO E., SITARZ-PALCZAK E., ZAPAŁA L.
p. 70-74
Physico-chemical properties and mobility of dry atmospheric fallout
Właściwości fizykochemiczne i mobilność opadu pyłowego
KASZUBKIEWICZ J., TASZ W., KAWAŁKO D., SERAFIN R.
p. 75-81
USLE model simplification proposal for application in a small agricultural catchment area
Propozycja uproszczenia modelu USLE dla obszaru małej zlewni rolniczej
KAWAŁKO D., KASZUBKIEWICZ J.
p. 82-90
Physical properties of soils in Galio Sylvatici-Carpinetum forests of the “Jezierzyca River Valley” Landscape Park
Właściwości fizyczne gleb w lasach grądowych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”
KOBIERSKI M., DŁUGOSZ J.
p. 91-103
Influence of pedogenesis on the mineralogical composition of the clay fraction of soils formed from glacial till
Wpływ pedogenezy na skład mineralogiczny frakcji ilastej gleb wytworzonych z gliny zwałowej
ŁABAZ B., BOGACZ A., GLINA B.
p. 104-110
Content of plant-available forms of potassium and phosphorus and selected heavy metals in forest Phaeozems and Gleysols of the “Dolina Baryczy” Landscape Park
Zawartość przyswajalnych form potasu i fosforu oraz wybranych metali ciężkich w czarnych ziemiach leśnych i glebach glejowych Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”
NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., MALINOWSKI R., MELLER E., SAMMEL A.
p. 111-116
Some properties of differently used alluvial soils located in the river valley near the Krąpiel river mouth above Stargard Szczeciński. Part II. Chemical properties of soils including heavy metal content
Kształtowanie się właściwości rożnie użytkowanych mad rzecznych w dolinie ujścia Krąpieli do Iny powyżej Stargardu Szczecińskiego. Część II. Właściwości chemiczne gleb z uwzględnieniem zawartości metali ciężkich
PALUSZEK J.
p. 117-120
Evaluation of the soil structure of Luvisols and Phaeozems developed from silts
Ocena struktury gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z utworów pyłowych
PIOTROWSKA A., KOPER J.
p. 121-127
Seasonal changes of soil J-glucosidase activity in soil under red clover and winter wheat as a consequence of differentiated mineral, natural and natural-mineral fertilization
Sezonowe zmiany aktywności J-glukozydazy w glebie pod uprawą koniczyny czerwonej oraz pszenicy ozimej w następstwie oddziaływania nawożenia mineralnego, naturalnego i naturalno-mineralnego
PISAREK I., GŁOWACKI M.
p. 128-135
Variability of mercury content in forest soils of Opole region
Zróżnicowanie zawartości rtęci w glebach leśnych Opolszczyzny
SADOWSKI J., KUCHARSKI M., DOMARADZKI K
p. 136-141
Influence of soil humidity on translocation of phenoxy-acid herbicides
Wpływ wilgotności gleby na przemieszczanie herbicydów pochodnych fenoksykwasów
SEWERNIAK P.
p. 142-151
Variability of selected soil properties in Scots pine stands of southwestern Poland
Zróżnicowanie wybranych właściwości gleb drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce
SIWIK-ZIOMEK A., KOPER J.
p. 152-157
Sulphate sulphur(VI) content and arylsulphatase activity in soil under spring barley
Zawartość siarki siarczanowej (VI) oraz aktywność arylosulfatazy w glebie spod uprawy jęczmienia jarego
TURBIAK J.
p. 158-163
Components of CO2 emission flux from grassland ecosystem on peat-muck soil
Składniki strumienia emisji CO2 z ekosystemu łąkowego na glebie torfowo-murszowej
WŁODEK S., BISKUPSKI A.
p. 164-169
The dynamics of Haplic Luvisol moisture in many-years experiment with different systems of tillage
Dynamika uwilgotnienia gleby płowej w wieloletnim doświadczeniu z różnymi systemami uprawy roli
WOŁOSZYK C., KRZYWY E., KRZYWY-GAWROŃSKA E., IŻEWSKA A., SZCZANOWICZ R.
p. 170-176
Evaluation of the productivity of wastes and organic fertilizers on a light soil
Ocena plonotwórczego działania na glebie lekkiej odpadów i nawozów organicznych
ZWYDAK M.
p. 177-186
Morphology and basic chemical properties of soils under mountain sycamore plant community (Phyllitido-Aceretum Moor 1952) in Poland
Morfologia oraz podstawowe właściwości chemiczne gleb zespołu jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym (Phyllitido-Aceretum Moor 1952) w Polsce

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam