PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(4)

BIELIŃSKA E.J., GRUSZECKI T.
p. 7-14
Influence of secondary plant succession on the enzymatic activity of soil in selected Natura 2000 natural habitats
Wpływ wtórnej sukcesji roślinnej na aktywność enzymatyczną gleb wybranych siedlisk przyrodniczych Natura 2000
BOGACZ A., RUTKOWSKA H.
p. 15-25
Organic soils in the valley areas of the Stołowe Mountains National Park
Gleby organiczne obszarów dolinowych Parku Narodowego Gór Stołowych
BROGOWSKI Z., UZIAK S., KOMORNICKI T.
p. 26-39
Influence of the geological origin of soil materials and pedogenic processes on the chemical composition of the clay fraction
Wpływ utworów geologicznych i procesów pedogenicznych na skład chemiczny frakcji ilastej gleb
CZYŻ E.A., DEXTER A.R.
p. 40-50
Effects of different cultivation technologies on soil bulk density and penetration resistance
Wpływ różnych technologii uprawy roli na gęstość objętościową gleby i opór penetrometryczny
DRĄG M., DĘBSKA B., TOBIASOVA E.
p. 51-56
Influence of rye and potato residues on the properties of humic acids in different soil types
Wpływ resztek pozbiorowych żyta i ziemniaka na właściwości kwasów huminowych gleb różnych typów
GRUBA R., PACANOWSKI P.
p. 57-68
The influence of forest species composition and soil texture on C:N ratio in forest soils
Wpływ składu gatunkowego drzewostanu i uziarnienia gleby na wartość stosunku C:N w glebach leśnych
KABAŁA C., BUCZAK M., GAŁKA B., CHODAK T.
p. 69-77
Anthropogenic transformations and classification of soils in rural park in Wrocław-Pawłowice
Antropogeniczne przekształcenia i klasyfikacja gleb parku dworskiego we Wrocławiu-Pawłowicach
KABAŁA C., WAROSZEWSKI J., SZOPKA K., BOGACZ A.
p. 78-92
Origin, properties and extent of Stagnic Podzols in the Sudety Mountains
Geneza, właściwości i rozprzestrzenienie stagnobielic w Sudetach
KALEMBKIEWICZ J , CHMIELARZ U.
p. 93-96
Industrial fly ash as a source of mobile chromium
Lotny popiół przemysłowy jako źródło mobilnego chromu
KOBIERSKI M., KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., BANACH-SZOT M., WIERZOWIECKI M.
p. 97-104
Sorptive properties of cultivated Fluvisols between Vistula River-bed and flood embankment from Unisław Basin
Właściwości sorpcyjne użytkowanych rolniczo gleb aluwialnych między korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w obrębie Basenu Unisławskiego
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., CHODKOWSKA A., CHRZANOWSKA A.
p. 105-112
The ecotoxicological assessment of the soil in the area of Lubna waste landfill
Ocena ekotoksykologiczna gleb w sąsiedztwie składowiska odpadów w Łubnej
KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OSIŃSKI M., OSIŃSKA E.
p. 113-122
The stock of organic carbon and physical-chemical properties of soils in forest complex “Krotoszyn Oak Forests”
Zapas węgla organicznego oraz właściwości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym „Dąbrowy Krotoszyńskie”
KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K., BANACH-SZOTT M., KOBIERSKI M.
p. 123-127
Physicochemical properties of humic acids of Fluvisols from Unisław Basin
Właściwości fizykochemiczne kwasów huminowych gleb aluwialnych Basenu Unisławskiego
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., ZAGÓRSKI Z.
p. 128-133
Contribution to the recognition of the origin and chemical composition of loess nodules from the Sandomierz section
Przyczynek do rozpoznania genezy i składu chemicznego kukiełek lessowych w odsłonięciu Sandomierz
KRZYWY-GAWROŃSKA E., WOŁOSZYK C.
p. 134-139
Influence of municipal sewage sludge composts and active substance PRP Sol on chemical composition of potato tubers
Wpływ kompostu z komunalnego osadu ściekowego i substancji czynnej PRP Sol na wielkość plonu i jakość bulw ziemniaka
LEMANOWICZ J., KOPER J.
p. 140-145
Changes of available phosphorus content and soil phosphatases activity in result of mineral fertilisation
Zmiany zawartości fosforu przyswajalnego i aktywności fosfataz glebowych w wyniku nawożenia mineralnego
ŁABAZ B., GAŁKA B.
p. 146-153
Fractional composition of humus acids in ectohumus horizons of forest soils in the Stołowe Mountains
Skład frakcyjny związków humusowych ektopróchnic gleb leśnych Gór Stołowych
ŁABĘTOWICZ J., SZYMAŃSKA M., STĘPIEŃ W.
p. 154-158
Usefulness of gypsum in the improvement of physicochemical properties of light soil
Przydatność gipsu do poprawy właściwości fizykochemicznych gleb lekkich
MELLER E., MALINOWSKI R.
p. 159-163
Chemical properties of post-bog soils with bog iron ore of “Stare Bagno” located in the Karpina river valley
Właściwości chemiczne pobagiennych gleb z poziomem rudy darniowej „Starego Bagna” w dolinie rzeki Karpiny
MIECHÓWKA A., GĄSIOREK M., JÓZEFOWSKA A., ZADROŻNY R.
p. 164-170
Effect of soil management method on the content of microbial biomass carbon in soils of Śląskie and Ciężkowickie foothills
Zawartość węgla biomasy mikrobiologicznej w różnie użytkowanych glebach pogórzy: Śląskiego i Ciężkowickiego
NIEDŹWIECKI E., WINKLER L., WOJCIESZCZUK M., JARNUSZEWSKI G.
p. 171-177
Selected properties of variably used alluvial soils located in the Ina river valley near the Krąpiel river mouth to the north of Stargard Szczeciński. Part I. Hydrological conditions and morphological features of soils
Kształtowanie się właściwości różnie użytkowanych mad rzecznych w dolinie ujścia Krąpieli do Iny powyżej Stargardu Szczecińskiego. Część I. Warunki hydrologiczne i cechy morfologiczne gleb
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S.
p. 178-185
Texture of alluvial soils in delta and riverine landscapes in relation to the classifications of the Polish Society of Soil Science (PTG) and USDA
Uziarnienie gleb aluwialnych w krajobrazie deltowym i dolin rzecznych w świetle klasyfikacji PTG i USDA
PALUSZEK J.
p. 186-193
Evaluation of physical quality of Luvisols and Phaeozems developed from silt deposits
Ocena jakości stanu fizycznego gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z utworów pyłowych
PALUSZEK J.
p. 194-200
Effect of the TerraCottem polymer on soil physical quality of eroded Luvisol
Wpływ polimeru TerraCottem na jakość stanu fizycznego zerodowanej gleby płowej
PROTASOWICKI M., NIEDŹWIECKI E., CIEMNIAK A., MELLER E., WITCZAK A .
p. 201-207
Chemical parameters of sediments from harbour basins of Szczecin and small harbours in the Odra river estuary
Właściwości osadów dennych z basenów portowych Szczecina i małych portów w ujściu Odry
SĄDEJ W., NAMIOTKO A.
p. 208-216
Changes in the concentration of nutrients in soil fertilized with composts made from municipal waste and urban green waste
Zmiany zawartości przyswajalnych składników pokarmowych w glebie nawożonej kompostami z odpadów komunalnych i zieleni miejskiej
SMÓLCZYŃSKI S., ORZECHOWSKI M.
p. 217-226
Soils of ecotone zones of meltwater basins and slopes in a young glacial landscape of the Mazurian Lakeland
Gleby stref ekotonowych zagłębień wytopiskowych i stoków w krajobrazie młodoglacjalnym Pojezierza Mazurskiego
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S., WOJCIECHOWSKI W.
p. 227-232
Effect of different land uses on selected properties of the soils
Wpływ różnych sposobów użytkowania gruntów na niektóre właściwości gleb
SZAFRANEK A., SKŁODOWSKI P.
p. 233-241
Soil classification and physicochemical properties of soils developed from Devonian sandstones
Typologia i właściwości fizykochemiczne gleb wytworzonych z piaskowców dewońskich
WŁAŚNIEWSKI S.
p. 242-249
The effect of application of fly ashes from black coal on the yield and chemical composition of plants
Wpływ stosowania popiołów lotnych z węgla kamiennego na plonowanie i skład chemiczny roślin
ZAGÓRSKI Z., GRELA-BRZYCHCY S., SIECZKO L.
p. 250-259
Application of computer detection in the micromorphological characteristics of some microstructure features of soils developed from Lower Triassic clayey deposits in the Holy Cross Mountains
Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do mikromorfologicznej charakterystyki niektórych cech mikrostruktury w glebach wytworzonych z iłów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam