PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(3)

ANTONKIEWICZ J.
p. 5-12
Physicochemical properties of industrial waste from landfill
Właściwości fizykochemiczne odpadów przemysłowych na składowiskach
BOGACZ A., CHILKIEWICZ M., WOŹNICZKA P.
p. 13-25
Impact of fire on morphology and properties of meadow organic soils
Wpływ pożaru na morfologię i właściwości organicznych gleb łąkowych
CHOJNICKI J., STANKIEWICZ M.
p. 26-36
Morphological and physical-chemical properties of the organic soils in the vicinity of “Stawy Raszyńskie” reservation
Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb organicznych w otoczeniu rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”
JAWORSKA H.
p. 37-44
Evaluation of the grain size distribution of selected Luvisols from the Głogowska Valley based on PN-R-040033 and PTG 2008 criteria and sedimentological parameters
Ocena uziarnienia wybranych gleb płowych Pradoliny Głogowskiej na podstawie kryteriów PN-R-040033 i PTG 2008 oraz wskaźników sedymentologicznych
JONCZAK J.
p. 45-51
Sorption and buffer properties of soils of spring niches in the Jarosławianka River Valley (Sławieńska Plain)
Właściwości sorpcyjne i buforowe gleb nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska)
KABAŁA C., MARZEC M.
p. 52-64
Vertical and spatial diversity of grain-size distribution in Luvisols developed from loess in south-western Poland
Profilowe i przestrzenne zróżnicowanie uziarnienia gleb płowych wytworzonych z lessów w południowo-zachodniej Polsce
KOBIERSKI M.
p. 65-74
Texture of different types of soils formed from glacial till in the aspect of PTG 2008 classification system
Uziarnienie gleb różnych typów wytworzonych z gliny lodowcowej w aspekcie klasyfikacji PTG 2008
KWASOWSKI W., CHOJNICKI J., FALFUS K.
p. 75-86
Frakcje i mobilność cynku, miedzi i ołowiu w intensywnie użytkowanych glebach płowych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
Fractions and mobility of zinc, copper, lead in the intensively cultivated Luvisols of the Błonie-Sochaczew Plain
ORZECHOWSKI M. SMÓLCZYŃSKI S.
p. 87-99
Structure and water resistance of aggregates in alluvial soils of delta landscape
Struktura i wodoodporność agregatów gleb aluwialnych w krajobrazie deltowym
RÓŻAŃSKI S.
p. 100-110
Texture of different types of soils with regard to their origin and changes in textural classification
Skład granulometryczny różnych typów gleb w aspekcie ich genezy oraz zmian w klasyfikacji uziarnienia
SMÓLCZYŃSKI S., ORZECHOWSKI M.
p. 111-120
Water capacity and content of exchangeable cations in the soils of reclaimed sand and gravel post-mine areas
Pojemność wodna i zawartość kationów wymiennych w glebach terenów zrekultywowanych po eksploatacji piasku i żwiru

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam