PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(2)

BŁOŃSKA E., JANUSZEK K.
p. 5-14
The influence of tree species on enzyme activity and physical-chemical properties of forest soils
Wpływ składu gatunkowego drzewostanów na aktywność enzymatyczną i właściwości fizykochemiczne gleb leśnych
BOGACZ A., ROSZKOWICZ M.
p. 15-20
Influence of forest management on the changes of organic soil properties in marginal part of Kragle Mokradło Peatlands (Stołowe Mountains National Park)
Wpływ użytkowania leśnego na zmiany właściwości gleb organicznych w brzegowej części Krągłego Mokradła (Park Narodowy Gór Stołowych)
CHOJNICKI J., PIOTROWSKA J.
p. 21-28
Morphological and physical-chemical properties of the „Rybitew” reservation soils in the Kampinos National Park
Właściwości morfologiczne i fizykochemiczne gleb rezerwatu „Rybitew” Kampinoskiego Parku Narodowego
CHOJNICKI J., BRZOZOWSKA A., HRYCIUK A., MARCZAK R.
p. 29-36
Iron, aluminum and manganese forms as indicators of selected soil-forming processes in soils of the „Rybitew” reservation in Kampinos National Park
Formy żelaza, glinu i manganu jako wskaźniki niektórych procesów glebotwórczych w glebach rezerwatu „Rybitew” Kampinoskiego Parku Narodowego
JONCZAK J.
p. 37-44
Influence of poplar shelterbelts on grain crops yielding, soil water storage and nutrients content in soil
Wpływ zadrzewień pasowych topoli na plonowanie zbóż oraz gospodarkę wodną i zasoby składników pokarmowych w glebie
JONCZAK J., CYSEWSKA J.
p. 45-56
Taxonomy and selected properties of soils of spring niches in the valley of Jarosławianka River (Sławieńska Plain)
Pozycja systematyczna i wybrane właściwości gleb nisz źródliskowych w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska)
MARTYNIAK L., BURZYŃSKA I., KOLASIŃSKI J.
p. 57-62
The influence of a variety of spring wheat on the macronutrients content in soil depending on soil moisture and NPK fertilization
Wpływ odmiany pszenicy jarej na zawartość makroelementów w glebie w zależności od uwilgotnienia i nawożenia NPK
NIEMIEC M., ARASIMOWICZ M.
p. 63-69
Mercury content in soil and needles of Scots Pine (Pinus silvestris L.) taken from the area of the Krakow agglomeration
Zawartość rtęci w glebie i szpilkach sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) z terenu aglomeracji krakowskiej
OLSZOWSKA G., OLEJARSKI I.
p. 70-76
Estimation of the microbiological state of postagricultural soils after the application of revitalization treatment
Ocena stanu mikrobiologicznego gleb porolnych po zastosowaniu zabiegów rewitalizacyjnych
PIETRZYKOWSKI M.
p. 77-86
The assessment of initial soils abundance on selected post-mining sites reclaimed to forestry in Poland
Ocena zasobności inicjalnych gleb wybranych terenów pogórniczych w Polsce, rekultywowanych dla leśnictwa
SOWIŃSKI P., LEMKOWSKA B.
p. 87-94
Macro-elements in soils of post-lake depressions on the Olsztyn Lakeland
Makroskładniki w glebach obniżeń pojeziomych na Pojezierzu Olsztyńskim
TERELAK H.
p. 95-97
In memory of Professor Henryk Pondel (1925-2010)
Wspomnienie o profesorze doktorze habilitowanym Henryku Pondlu (1925-2010)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam