PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2010 - 61(1)

BARTKOWIAK A.
p. 5-12
Morphology and selected physicochemical properties of heterogeneous carbonate sediments in the Unisławski Basin
Morfologia i wybrane właściwości fizykochemiczne niejednorodnych osadów węglanowych na obszarze Basenu Unisławskiego
BOGACZ A., ŁABAZ B., WŁODARCZYK E.
p. 13-18
Influence of land use on physical and physicochemical properties on Umbrisols and Gleysols in the Milicz region
Wpływ sposobu użytkowania na właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem okolic Milicza
CHODAK T, KASZUBKIEWICZ J., WOŹNICZKA P.
p. 19-28
Characteristics o f the composition and properties o f tertiary clays and weathering covers of basaltoids from Lower Silesia
Charakterystyka składu i właściwości iłów trzeciorzędowych i zwietrzelin bazaltoidów Dolnego Śląska
GRUBA P., BŁOŃSKA E., SOCHA J.
p. 29-37
Methodological aspects of the measurement and statistical analysis of the soil pH values
Metodyczne aspekty pomiaru i statystycznej analizy wartości pH gleb
HARASIMIUK A., WICIK B.
p. 38-44
Soil humus organic matter in hot water extraction (Albeluvisol, Phaeozem, Chernozem)
Substancje humusowe gleb w świetle wyników ekstrakcji gorącą wodą (gleba płowa, szara gleba leśna, czarnoziem)
KARCZEWSKA A., KASZUBKIEWICZ J., JEZIERSKI P., KABAŁA C., KRÓL K.
p. 45-51
Level o f soil contamination with copper, lead and cadmium within a protection zone o f Copper Smelter Legnica in the years 1982 and 2005
Stan zanieczyszczenia miedzią, ołowiem i kadmem gleb strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica w 1982 i 2005 roku
KOŁODZIEJCZYK K., KAWAŁKO D.
p. 52-59
Properties of soils in Galio Syhatici-Carpinetum forest of the “Jezierzyca River Valley” Landscape Park
Wybrane właściwości gleb pod lasami grądowymi na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”
LIGĘZA S.
p. 60-66
Ornithogenic diagnostic material. Are there ornithic soils in Poland?
Ornitogeniczny materiał diagnostyczny. Czy w Polsce występują gleby „ornithic”?
TUJAKA A., TERELAK H.
p. 67-76
Water and sludge management in Poland
Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
ZAGÓRSKI Z., KISIEL M.
p. 77-87
Lepidocrocite as mineralogical indicator of gley processes in soils formed on Lower Triassic sediments in the Holy Cross Mountains
Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich
GONET S.S.
p. 89-90
In memory of Professor Anton Dušan Zaujec (1949-2010)
Wspomnienie o Profesorze Antonie Dušanie Zaujcu (1949-2010)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam