PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(4)

BOGACZ A., SEBZDA T.
p. 5-12
Characteristics of soils of wetland areas in the neighbourhood of the Legnica copper smelter
Charakterystyka gleb obszarów bagiennych i zabagnianych w sąsiedztwie Huty Miedzi Legnica
CHOJNICKI J., KOWALSKA M.
p. 13-19
Soluble forms of Zn, Cu, Pb and Cd in cultivated Gleyic Phaeozems of the Błonie-Sochaczew Plain
Rozpuszczalne formy Zn, Cu, Pb i Cd w czarnych ziemiach uprawnych Równiny Błońsko-Sochaczewskiej
CHUDECKA J.
p. 20-24
Heavy metals content in mechanically polluted peat-bog sediments
Zawartość metali ciężkich w zanieczyszczonych mechanicznie osadach oczka torfowego
FILIPEK T., GONET S., KUCHARSKI J., MOCEK A.
p. 25-34
Measure units and symbols used in agricultural sciences
Jednostki miar i symbole stosowane w dziedzinie nauk rolniczych
JAMROZ E.
p. 35-41
Effect of clear-cutting on the properties of humic compounds in podzols in the Śnieżnik Massif region
Wpływ zrębu zupełnego na właściwości związków próchnicznych bielic w rejonie masywu Śnieżnika
KACZOREK D.
p. 42-49
Identification of biogenic silica in soils with the application of microscope and microprobe analysis
Identyfikacja biogenicznego krzemu w glebach z wykorzystaniem badań w mikroskopie świetlnym oraz badań mikrosondą
KLIMA K., CHOWANIAK M.
p. 50-56
The effect of slope gradient on plant cover index (C) of fodder beet crops grown on eroded loess soil
Oddziaływanie nachylenia stoku na wskaźnik okrywy roślinnej (C) w uprawie buraka pastewnego na erodowanej glebie lessowej
KOBIERSKI M., WOJTASIK M.
p. 57-64
Organic and inorganic carbon densities in arable and orchard soils in selected mesoregions of the South-Baltic Lakeland
Zasoby węgla organicznego i nieorganicznego w glebach ornych i użytkowanych sadowniczo wybranych mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego
PAPIEROWSKA E., SZATYŁOWICZ J., KURZAWSKI G., ŁACHACZ A.
p. 65-70
Evaluation of the wetting angle of detritus gyttja
Ocena kąta zwilżania gytii detrytusowej
PRĘDECKA A., RUSSEL S., CHOJNICKI J.
p. 71-78
Effect of controlled fall grass fire on the biological activity of grassland soils
Wpływ doświadczalnego palenia jesiennego traw na biologiczną aktywność gleb łąkowych
ROJ-ROJEWSKI S.
p. 79-84
Muddy-like soils - the undistinguished link in the sequence of soils in mud habitats
Gleby mułowate - niewyróżniane dotychczas ogniwo w sekwencji gleb na mułowiskach
ROJ-ROJEWSKI S., HRYNIEWICKA I.
p. 85-90
Profile structure and physical properties of muddy-like and river alluvial soils in Supraśl River valley near Jurowce
Wykształcenie profilowe i właściwości fizyczne gleb mułowato-glejowych i madowych w dolinie Supraśli w okolicy Jurowiec
SKŁODOWSKI P., BIELSKA A.
p. 91-96
Soils and soil productivity in sustainable rural land development
Gleby i ich przydatność rolnicza w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
SMOLIK B., TELESIŃSKI A., LEWANDOWSKA K., BLASZCZYK Ł.
p. 97-103
Assessment of the possibility of applying a mineral absorbent in reducing the influence of oil derivatives on catalase and peroxidase activity in soil
Ocena możliwości wykorzystania sorbentu naturalnego w redukcji oddziaływania substancji ropopochodnych na aktywność katalazy i peroksydazy w glebie
ZAGÓRSKI Z., BRZYCHCY S.
p. 104-112
Kaolinite as an indicator of lithogenetic process in soils developed from lower Triassic sediments in the Holly Cross Mountains
Kaolinit - wskaźnik litogenezy w glebach wytworzonych z osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich
KONECKA-BETLEY K.
p. 113-128
The complex origin of Luvisols
Złożona geneza gleb płowych (lessives)
SKŁODOWSKI P., CHOJNICKI J., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
p. 129-131
In memory of Professor Bohdan Dobrzański in the hundredth anniversary of his birth (1909-1987)
Wspomnienie o prof. dr hab. Bohdanie Dobrzańskim dr h.c. mult, w setną rocznicę urodzin (1909-1987)
GREINERT A.
p. 132-135
In memory of Professor Henryk Greinert (1934-2009)
Wspomnienie o profesorze Henryku Greinercie (1934-2009)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam