PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(3)

BEKIER J., DROZD J., WALENCZAK K.
p. 5-11
Transformation of selected hydrophobic substances during composting of municipal solid wastes
Transformacja wybranych substancji hydrofobowych podczas kompostowania odpadów komunalnych
BIELIŃSKA E.J., FUTA B., LIGĘZA S.
p. 12-17
Relationships between organic carbon content and the activity of selected enzymes in urban soils
Relacje pomiędzy zawartością węgla organicznego i aktywnością wybranych enzymów w glebach miejskich
BIELIŃSKA E.J., FUTA B.
p. 18-26
Organic matter effect on biochemical transformations in anthropogenic soils in power plant ash dumping ground
Wpływ materii organicznej na przemiany biochemiczne w glebach antropogenicznych na składowisku popiołów z elektrowni
BOGACZ A.
p. 27-36
Fractional composition of humic compounds in organic soils affected by fire in Forest Division Chocianów
Skład frakcyjny związków próchnicznych organicznych gleb popożarowych w Nadleśnictwie Chocianów
CIEŚCIŃSKA B., DĘBSKA B.
p. 37-45
The effect of rye and potato cultivation in monoculture and of organic-mineral fertilization on the fractional composition of humus and the spectrometric properties of humic acids
Wpływ monokultury żyta i ziemniaka i nawożenia organiczno-mineralnego na skład frakcyjny próchnicy i właściwości spektrometryczne kwasów huminowych
CIEŚLEWICZ J., KOBIERSKI M.
p. 46-57
Clay minerals of selected lakes bottom sediments of mesoregions from Pojezierze Południowobałtyckie
Minerały ilaste w osadach dennych wybranych jezior w obrębie mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego
DRAB M.
p. 58-66
Influence of forest reclamation on different forms of carbon content in post-mining grounds in Łęknica locality
Wpływ rekultywacji leśnej na zawartość różnych form węgla w gruntach pokopalnianych w Łęknicy
DROZD J., LICZNAR M., BEKIER J.
p. 67-74
Estimating maturity of composts from municipal solid wastes based on humic substances quality and different forms of nitrogen
Ocena dojrzałości kompostów z odpadów komunalnych na podstawie jakości związków próchnicznych i rożnych form azotu
GREINERT A.
p. 75-83
Sorption capabilities improvement as a condition of maintaining the municipal green in good state
Poprawa właściwości sorpcyjnych gleb jako warunek utrzymania w dobrym stanie terenów zieleni miejskiej
JIGAU G., KIRIAK N., WOŁOSZCZUK M.
p. 84-89
The features of soil forming process and evolution of soils under conditions of reclamated landscapes in the interriver Prut – Dniestr
Specyfika procesu glebotwórczego i ewolucja gleb w rekultywowanym krajobrazie Międzyrzecza Prut – Dniestr
KABAŁA C., CHODAK T., GAŁKA B.
p. 90-99
The influence of origin of sediments and pedogenic processes on mineral composition of clay fraction of soils in the valley of Dobra River
Wpływ genezy osadów oraz procesów pedogenicznych na skład mineralogiczny frakcji ilastej gleb w dolinie rzeki Dobra
KALEMBASA D., BECHER M.
p. 100-106
Humic acids from mucky-peat soils of the upper valley of Liwiec River
Kwasy huminowe gleb torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca
LUTOWSKA M., DZIADOWIEC H.
p. 107-113
The abandoned anthills as humus enriched forest soil areas
Opuszczone mrowiska - enklawy gleb leśnych wzbogacone w próchnicę
MELLER E., SIENKIEWICZ M., NIEDŹWIECKI E., GOŁĘBIOWSKA D.
p. 114-122
Parameters of humic compounds of post-bog soils developed on calcareous chalk as identification criteria of their taxonomy
Parametry związków próchnicznych gleb pobagiennych wytworzonych na kredzie jeziornej jako wskaźniki ich przynależności systematycznej
MOCEK A., OWCZARZAK W., TABACZYŃSKI R.
p. 123-132
Particle-size distribution of soils and mineralogical composition of clay fraction in Gniew Phaeozems
Uziarnienie oraz skład mineralogiczny frakcji ilastej czarnych ziem Gniewskich
PABIN J., BISKUPSKI A., WŁODEK S.
p. 133-138
Dependence of the values of critical bulk densities and penetrometric resistances on the contents of clay, organic carbon and soil moisture
Zależność wartości krytycznych gęstości i oporów penetrometrycznych od zawartości iłu koloidalnego, węgla organicznego i wilgotności gleby
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S., CIEŚCIŃSKA B., GWIŻDŻ M.
p. 139-144
Organic matter properties in the surface layer anthropogenic soils in Bełchatów region
Właściwości materii organicznej poziomu powierzchniowego gleb antropogenicznych w rejonie Bełchatowa

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam