PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(2)

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE
p. 5-16
Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials - classification of Polish Society of Soil Sciences 2008
Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008
BEJGER R., GOŁĘBIOWSKA D., NICIA P.
p. 17-23
Using the discriminant analysis to compare peat extracts
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do porównania ekstraktów torfowych
DŁUGOSZ J., ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., KOBIERSKI M.
p. 24-31
Mineralogical composition of clay fraction of alluvial sediments from some river valleys of north-eastern Poland
Skład mineralogiczny frakcji ilastej osadów aluwialnych wybranych rzek północno-wschodniej Polski
GONET S.S., DZIADOWIEC H., BUĆKO M.
p. 32-38
Profile morphology, chemical properties and organic matter stocks in soils after pine forest fire
Morfologia profili oraz właściwości chemiczne i zasoby materii organicznej w glebach po pożarze w borze sosnowym
GRUBA P.
p. 39-46
The content of dissolved organic carbon in soil solutions in field conditions and in the laboratory experiment
Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego w roztworach glebowych w warunkach naturalnych i w doświadczeniu laboratoryjnym
JAMROZ E.
p. 47-52
Characteristics of soil organic matter in the sycamore forest Bialskie Mountains
Charakterystyka próchnic gleb w rejonie Puszczy Jaworowej w Górach Bialskich
KOBIERSKI M., JAWORSKA H., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., WEGNER K.
p. 53-60
Humic substances in humus horizons of Luvisols from Pomorze and Kujawy region
Związki próchniczne w poziomach orno-próchnicznych gleb płowych Pomorza i Kujaw
ŁABAZ B.
p. 61-66
Humic acids properties of Wroclaw black earth
Właściwości kwasów huminowych czarnych ziem wrocławskich
MIECHÓWKA A., GĄSIOREK M., JÓZEFOWSKA A.
p. 67-72
Influence of land use on the organic carbon content in soils of the Silesian Foothill
Wpływ sposobu użytkowania na zasoby węgla organicznego w glebach Pogórza Śląskiego
PISAREK I., GŁOWACKI M.
p. 73-78
Soil and water humic substances in groundwater reservoir area no. 333 in Opole District (Poland)
Substancje humusowe w glebach i w wodach podziemnych na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333 na Opolszczyźnie
SAPEK B., BURZYŃSKA L.
p. 79-88
Relation between dissolved forms of carbon and minerals in the grassland soil in the context of their dispersion in the environment
Współzależność między zawartością rozpuszczalnych form węgla i składników mineralnych w glebie użytku zielonego w aspekcie ich rozproszenia w środowisku
SAPEK A.
p. 89-101
Dissolved organic carbon in water from peat soil on Ławki mire
Rozpuszczalny węgiel organiczny w wodzie z gleb torfowych na Bagnie Ławki
WALENCZAK K , LICZNAR S.E., LICZNAR M.
p. 102-107
The role of organic matter and colloidal clay in forming of buffer properties of soils of Park Szczytnicki
Rola materii organicznej i iłu koloidalnego w kształtowaniu właściwości buforowych gleb Parku Szczytnickiego
WAROSZEWSKI J., HARCZUK M., KABAŁA C.
p. 108-116
Spatial gradients of trace elements concentration in cowberry plants and organic horizons of soils in the Sudety and the Karpaty Mountains
Przestrzenne gradienty zawartości pierwiastków śladowych w borówce brusznicy i poziomach organicznych gleb Sudetów i Karpat
WOŁOSZCZUK M., KOSAR W.
p. 117-123
The degradation of soils in Ukraine and the ways of their fertility revitalization
Degradacja gleb na Ukrainie i sposoby rewitalizacji ich żyzności

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam