PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2009 - 60(1)

BISKUPSKI A., SIENKIEWICZ-CHOLEWA U., WŁODEK S., PABIN J.
p. 5-11
Differentiation in the contents of carbon and nutrients in experiment with many years’ simplifications in cultivation
Zróżnicowanie zawartości węgla i składników pokarmowych w doświadczeniu z wieloletnim stosowaniem uproszczeń w uprawie roli
BROGOWSKI Z., KWASOWSKI W.
p. 12-21
Phosphorus adsorption by organic and mineral parts of soil
Sorpcja fosforanów przez część mineralną i organiczną gleby
DĘBSKA B., TOBIASHOVA E., DRĄG M., LEŚNIAK M.
p. 22-28
Influence of bio-stimulators of organic matter decomposition on the properties of humic acids
Wpływ biostymulatorów rozkładu materii organicznej na właściwości kwasów huminowych
GIEGUŻYŃSKA E.
p. 29-38
Comparison of UV-VIS spectral properties of the pyrophosphate and alkaline fractions of humic acids
Porównanie właściwości spektralnych w zakresie UV-V1S pirofosforanowej i alkalicznej frakcji kwasów huminowych
GONET S.S., DĘBSKA B., BANACH-SZOTT M., DZIAMSKI P., MIATKOWSKI Z.
p. 39-44
Influence of poplar plantations on the properties of soil humic acids
Wpływ uprawy topoli na właściwości kwasów huminowych gleb
KOPER J., SIWIK-ZIOMEK A.
p. 45-48
Effect of fertilization with farmyard manure and mineral nitrogen on the activity of arylsulphatase and concentrations of sulphate (VI) sulphur in soil
Wpływ nawożenia obornikiem i azotem na aktywność arylosulfatazy i zawartość siarki siarczanowej (VI) w glebie
KWIATKOWSKA J.. MACIEJEWSKA A.
p. 49-54
Influence of brown coal on physical-chemical properties of Haplic Luvisols
Wpływ węgla brunatnego na właściwości fizykochemiczne gleby płowej
LEMANOWICZ J., KOPER J.
p. 55-59
Concentrations of organic compounds of carbon and phosphorus and enzymatic activity of the maize rhizosphere
Zawartość organicznych związków węgla i fosforu oraz aktywność enzymatyczna ryzosfery kukurydzy
LICZNAR M., LICZNAR S., DROZD J., WEBER J.
p. 60-68
Changes of humic substances in orchards under many years' herbicide fallow
Zmiany związków humusowych w sadach utrzymywanych w wieloletnim ugorze herbicydowym
LICZNAR M., LICZNAR S.E., WALENCZAK K., BROJANOWSKA M.
p. 69-76
Humic substances of fallowed soils against a background o f their physicochemical properties
Związki próchniczne gleb odłogowanych na tle ich właściwości fizykochemicznych
LIGĘZA S.
p. 77-84
Determination of lithological discontinuities within the soils
Nieciągłości litologiczne w glebach i ich wyróżnianie
NIEWIADOMSKI A., TOŁOCZKO W., TRAWCZYŃSKA A.
p. 85-91
Humus content and its relation with buffer capacity and granulometric composition in soils of fallows and agricultural lands
Próchniczność oraz jej związki z buforowością i składem granulometrycznym gleb odłogowanych i użytkowanych rolniczo
PIOTROWSKA A., KOPER J.
p. 92-96
Sequential effect of mineral, organic and mineral-organic fertilization on urease activity under red clover and winter wheat
Następczy wpływ nawożenia mineralnego, organicznego i mineralno-organicznego na aktywność ureazy glebowej spod uprawy koniczyny czerwonej i pszenicy ozimej
TOŁOCZKO W., TRAWCZYŃSKA A., NIEWIADOMSKI A.
p. 97-101
Content of organic compounds in soils fertilized with EM preparation
Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM
WŁODEK S., SIENKIEWICZ-CHOLEWA U., BISKUPSKI A., PABIN J.
p. 102-106
The contents of carbon and nutrients in the soil after many years’ use of different cultivation systems
Zawartość węgla oraz składników pokarmowych w glebie po wieloletnim stosowaniu różnych systemów uprawy roli
KONECKA-BETLEY K., PIAŚCIK H.
p. 107-116
Professor Hjalmar Uggla - scientist and patriot
Profesor Hjalmar Uggla - uczony i patriota

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam