PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2008 - 59(3/4)

BARTMIŃSKI P., KLIMOWICZ Z.
p. 7-16
Sorptive properties of the Sandomierska Basin Phaeozems developed from differentiated parent material
Właściwości sorpcyjne czarnych ziem Kotliny Sandomierskiej wytworzonych z różnych skał macierzystych
BECHER M., KALEMBASA D.
p. 17-22
The properties of humic acids in forest Dystric Arenosols located on South Podlasie Lowland
Charakterystyka kwasów huminowych w leśnych glebach rdzawych na Nizinie Południowopodlaskiej
BIENIEK A., BIENIEK B.
p. 23-30
Heavy metals in soils along traffic arteries of Olsztyn
Metale ciężkie w glebach wzdłuż arterii komunikacyjnych Olsztyna
BOGACZ A., OCHEJ A., NIEMIROWSKA I.
p. 31-40
Organic soil properties in selected areas in Bialskie Mountains
Właściwości gleb organicznych wybranych obszarów Gór Bialskich
BROGOWSKI Z., OKOŁOWICZ M.
p. 41-50
Balance of organic carbon and nitrogen in the granulometric fractions of alluvial soil
Bilans węgla organicznego i azotu we frakcjach granulometrycznych gleby aluwialnej
GAŁKA M., KALISZ B.
p. 51-61
Plant macrofossils in mud soils of Mazursko-Kurpiowski Outwash Plain
Szczątki roślin kopalnych w glebach mułowych Sandru Mazursko-Kurpiowskiego
GRABOWSKI K., BIENIEK A., GRZEGORCZYK S.
p. 62-71
Differentiation of soil and meadow communities in Łomża Landscape Park of Narew River Valley at Kalinowo area
Zróżnicowanie gleb i zbiorowisk łąkowych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego doliny Narwi w rejonie Kalinowa
KABAŁA C., GAŁKA В., KARCZEWSKA A., CHODAK T.
p. 72-80
Distribution of trace elements in soils under various forest stands in the Dobra River Valley
Zróżnicowanie zawartości pierwiastków śladowych w glebach różnych zbiorowisk leśnych w dolinie rzeki Dobra
KABAŁA C., MEDYŃSKA A., CHODAK T., JEZIERSKI P., GAŁKA B.
p. 81-88
Changes of copper and arsenic concentrations in soils surrounding copper ore tailings impoundment in 12-year long cycle of monitoring investigation
Zmiany zawartości miedzi i arsenu w glebach wokół składowiska odpadów po flotacji rud miedzi w 12-letnim cyklu badań monitoringowych
KALISZ B., ŁACHACZ A.
p. 89-96
Morphology and classification of mud soils in Omulew and Rozoga River Valleys in Kurpie Plain
Morfologia i systematyka gleb mułowych w dolinie Omulwi i Rozogi na Równinie Kurpiowskiej
KARCZEWSKA A., KABAŁA C., GAŁKA В., KOCAN K., ORŁÓW K.
p. 97-107
The changes in solubility of copper, lead, and zinc as well as their uptake by maize in a pot experiment on induced phytoextraction to be applied to soils polluted by copper smelters
Zmiany rozpuszczalności miedzi, ołowiu i cynku oraz ich pobieranie przez kukurydzę w doświadczeniu nad zastosowaniem indukowanej fitoekstrakcji z gleb zanieczyszczonych emisjami hut miedzi
KASZUBKIEWICZ J., TASZ W., ANDRZEJCZAK M.
p. 108-114
Macroelements content in flushed material and in eroded soils from „Kotlina Kłodzka”
Zawartość makroelementów w materiale zmywanym i w erodowanych glebach Kotliny Kłodzkiej
KAWAŁKO D., KASZUBKIEWICZ J.
p. 115-121
Properties of soils in chosen forest habitats of Landscape Park of “Jezierzyca River Valley”
Właściwości gleb wybranych siedlisk leśnych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy
KIEPUL J.
p. 122-127
Analysis of variability of soil and plant yields in conditions of the production field
Analiza zmienności gleby oraz plonów roślin w warunkach pola produkcyjnego
KIRYLUK A.
p. 128-133
Heavy metals content in soil and selected plants of lawns located next to the road in Białystok agglomeration
Zawartość metali ciężkich w glebie i wybranych roślinach trawników przyulicznych aglomeracji białostockiej
KOĆMIT A., TOMASZEWICZ T., PODLASIŃSKI M.
p. 134-141
Effects of the intensive agricultural use on the medium and heavy soils in Western Pomerania. Part I. Typology of soils
Wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na gleby średnie i ciężkie w warunkach Pomorza Zachodniego. Cz. I. Typologia gleb
KOĆMIT A., TOMASZEWICZ T., PODLASIŃSKI M., BŁAŻEJCZAK D.
p. 142-151
Effects of the intensive agricultural use on the medium and heavy soils in Western Pomerania. Part II. Processes of degradation
Wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na gleby średnie i ciężkie w warunkach Pomorza Zachodniego. Cz. II. Rozwój procesów degradacji
KORZENIOWSKA J., STANISŁAWSKA-GLUBIAK E.
p. 152-159
Usefulness of some extractants for determination of the phytoavailable microelements in soil
Przydatność niektórych roztworów ekstrakcyjnych do oceny zawartości przyswajalnych form mikroelementów w glebie
KOWALKOWSKI A., DEGÓRSKI M.
p. 160-174
Indication of the paleo- and actual environments sequences shaping the textural features on the quartz sand grain surfaces by using the scanning electron microscopy
Wskaźniki dawnych i aktualnych środowisk kształtujących cechy teksturalne powierzchni ziarn piasku kwarcowego przy zastosowaniu skaningowej mikroskopii elektronowej
ŁABAZ B., BOGACZ A., CYBULA M.
p. 175-184
Humic substances properties of Phaeozems in Landscape Park „Dolina Baryczy”
Właściwości substancji humusowych czarnych ziem w Parku Krajobrazowym „Dolina Baryczy”
MALINOWSKI R.
p. 185-194
Characteristics of chemical properties of soils of the National Park „Ujście Warty”
Charakterystyka właściwości chemicznych wybranych gleb Parku Narodowego „Ujście Warty”
MARZEC M., KABAŁA C.
p. 195-205
Texture, organic matter and soil reaction influence on the concentration of exchangeable iron and manganese in various types of forest soils
Wpływ uziarnienia, substancji organicznej i odczynu na zawartość wymiennych form żelaza i manganu w różnych typach gleb leśnych
MARZEC M., KABAŁA C.
p. 206-214
Brunic regosols and dystric cambisols developed of granite regolithes in the Sudety Mountains - Morphology, properties and classification
Gleby rdzawe i brunatne kwaśne wytworzone ze zwietrzelin granitów w Sudetach - Morfologia, właściwości i systematyka
NIEDŹWIECKI E., NOWAK A., FRIEDRICH S, MICHALCEWICZ W., WOJCIESZCZUK T., MELLER E.
p. 215-225
Effect of municipal waste dumping site in Sierakowo on soil chemical and microbiological properties
Oddziaływanie wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie na właściwości chemiczne i mikrobiologiczne gleb
OLESZCZUK R., SZATYŁOWICZ J., GNATOWSKI T., BRANDYK T.
p. 226-235
The analytical description of shrinkage curves in selected muck deposits
Analityczny opis krzywych kurczenia w wybranych utworach murszowych
ORZECHOWSKI M.
p. 236-242
The properties of eroded and deluvial soils in the Mazurian Lakeland and the Sępopolska Plain
Właściwości gleb erodowanych i deluwialnych na Pojezierzu Mazurskim i Nizinie Sępopolskiej
PABIN J., BISKUPSKI A., WŁODEK S.
p. 243-248
Dependence of some soil physical properties and plant yielding on tillage mode
Zależność niektórych właściwości fizycznych gleby i plonowania roślin od sposobu uprawy roli
RYCHCIK B., SADOWSKI T., ŁACHACZ A.
p. 249-255
Changes of physico-chemical properties of soil during the conversion of crop cultivation to the ecological system
Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby w okresie przestawiania uprawy roślin na system rolnictwa ekologicznego
SEWERNIAK P.
p. 256-262
Preliminary studies on effect of soil texture on Scots pine stand quality class in south-western Poland
Wstępne wyniki badań nad wpływem uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce
SMÓLCZYŃSKI S.
p. 263-268
Sequence and properties of soils at a forest catena of Babięta in the Mrągowo Lakeland
Sekwencja i właściwości gleb w katenie leśnej Babięta na Pojezierzu Mrągowskim
STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., KORZENIOWSKA J., SIENKIEWICZ-CHOLEWA U.
p. 269-275
Concentration and distribution of available forms of P, K, Mg in soil in relation to a tillage system
Zawartość i rozmieszczenie przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu w glebie w zależności od systemu uprawy roli
TURBIAK J., MIATKOWSKI Z.
p. 276-283
Assessment of mineralization rate of nitrogen organic compounds in deeply drained peat-muck soils
Ocena tempa mineralizacji organicznych związków azotu w głęboko odwodnionych glebach torfowo-murszowych
WŁODARCZYK М., SAMMEL A.
p. 284-289
Influence of triazine herbicide dose (also together with adjuvant Olejan 85 EC) on its duration time in light soil
Wpływ wielkości dawki herbicydu triazynowego na jego trwałość w glebie lekkiej przy dodatku adiuwantu Olejan 85 EC
WOLSKI J.
p. 290-297
Persistence of ancient arable cultivation marks on currently non-used slopes in high Bieszczady Mountains
Trwałość śladów dawnej gospodarki rolnej na nieużytkowanych współcześnie stokach w Bieszczadach Wysokich
ZADROŻNY P., MIECHÓWKA A.
p. 298-302
Podzolization as a factor conditioning sulphur distribution in the soil profile
Bielicowanie jako czynnik warunkujący rozmieszczenie siarki w profilu glebowym
MERCIK S.
p. 303-305
In memory of Professor Stanisław Moskal (1921-2008)
Wspomnienie o profesorze Stanisławie Moskalu (1921-2008)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam