PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2008 - 59(2)

BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G.
p. 7-11
Possibilities of application of mineral wool Grodan to form sorption properties of devastated soils in the process of sulphur uptake with Frash method
Możliwości wykorzystania wełny mineralnej Grodan do kształtowania właściwości sorpcyjnych gleb zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metodą Frasha
BIELIŃSKA E.J., LIGĘZA S., PRANAGAL J.
p. 12-17
Changes in the landscape of the outer waste heap of sulphur mine caused by forest land reclamation
Zmiany krajobrazu na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki pod wpływem leśnej rekultywacji docelowej
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
p. 18-24
Soil moisture dynamics within the depression sink of brown coal open mine at Bełchatów
Dynamika uwilgotnienia gleby w zasięgu leja depresji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego – Bełchatów
CHOIŃSKI A., PTAK M.
p. 25-31
The Wielkopolska lakes shrinkage against the background of Poland
Zanikanie jezior w Wielkopolsce na tle Polski
DRZYMAŁA S., SPYCHALSKI W., WALNA В.
p. 32-38
Composition of soil solutions at different land utilisation in the area of acid rain occurrence
Skład roztworów glebowych przy różnym użytkowaniu gleb w strefie oddziaływania kwaśnych opadów
GAJEWSKI P, OWCZARZAK W., KACZMAREK Z.
p. 39-47
Water capacity and retention capability of hydrogenic soils in the Grójecka Valley
Pojemność wodna oraz zdolności retencyjne gleb hydrogenicznych Doliny Grójeckiej
GILEWSKA M.
p. 48-55
Morphogenetic coal mining activities in Konin and Turek region
Morfogenetyczna działalność górnictwa odkrywkowego w rejonie Konina i Turka
GILEWSKA M., OTREMBA K.
p. 56-61
Influence of meteorological factors on the yields of winter cereal cultivated on soils formed in post mining areas
Wpływ warunków meteorologicznych na plonowanie zbóż ozimych uprawianych na glebach tworzących się na obszarach pogórniczych
GRZELAK M., KACZMAREK Z., RYBCZYŃSKI P.
p. 62-67
Sand turf flora in the area of ‘Walkowice’ natural aggregates mine set against soil and geological conditions
Roślinność muraw napiaskowych na terenie kopalni kruszywa naturalnego „Walkowice” na tle form rzeźby i warunków glebowych
KACZMAREK Z., JAKUBUS M., OWCZARZAK W., GAJEWSKI P
p. 68-77
Physical and chemical properties of mineral soils provided for taking over by open cast brown coal mine in Konin. Part I. Physical properties
Fizyczne i chemiczne właściwości gleb mineralnych przewidzianych do przejęcia przez odkrywkową kopalnię węgla brunatnego w Koninie. Cz. I. Właściwości fizyczne
JAKUBUS M., KACZMAREK Z.
p. 78-84
Physical and chemical properties of mineral soils provided for taking over by open cast brown coal mine in Konin. Part II. Chemical properties
Fizyczne i chemiczne właściwości gleb mineralnych przewidzianych do przejęcia przez odkrywkową kopalnią węgla brunatnego w Koninie. Cz. II. Właściwości chemiczne
KALEMBASA D., PAKUŁA K., BECHER M, JAREMKO D.
p. 85-92
Heavy metals fractions in soils situated along the Siedlce ring road
Frakcje metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż obwodnicy miasta Siedlce
KALEMBASA S., GODLEWSKA A., WYSOKIŃSKI A.
p. 93-97
The chemical composition of ashes from brown coal and hard coal in the context of their agricultural utilization
Skład chemiczny popiołów z węgla brunatnego i kamiennego w aspekcie ich rolniczego zagospodarowania
KALEMBASA D., BECHER M.
p. 98-103
Carbon and nitrogen in organic matter fractions of Histosols located in upper valley of Liwiec river
Węgiel i azot we frakcjach materii organicznej gleb torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca
KĘDZIORA A.
p. 104-118
Water balance of Konin strip mine landscape in changing climatic conditions
Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniających się warunkach klimatycznych
KOMISAREK J., KOZŁOWSKI M.
p. 119-129
Application of SWAP model for the evaluation of water content in the soils with percolative water regime
Zastosowanie modelu symulacyjnego SWAP do określania uwilgotnienia gleb o opadowo-retencyjnym reżimie wodnym
KOMISAREK J.
p. 130-138
Temporal variability of water content in the plant rooting zone of Haplic Glossudalfs
Zmienność czasowa zawartości wody w strefie korzenienia roślin w glebie płowej zaciekowej opadowo-glejowej
KRYSZAK J., KRYSZAK A., KLARZYŃSKA A.
p. 139-146
The natural and usefulness values of meadows in the Noteć river valley in the neighbourhood of Lubstów lignite pit
Walory przyrodniczo-użytkowe łąk doliny Noteci w rejonie odkrywki węgla brunatnego „Lubstów”
KUCHARSKI J., WYSZKOWSKA J., BOROWIK A.
p. 147-153
Nitrification processes in soil contaminated with fluorene
Przebieg procesu nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej fluorenem
ŁOPATKA A., STUCZYŃSKI T.
p. 154-161
Applying FAO56 model to assess yield loss caused by drought in Poland
Zastosowanie modelu FAO56 do oszacowania spadku plonów wywołanego suszą na terenie Polski
NIETRZEBA-MARCINONIS J.
p. 162-169
Plant cover influence on the dynamics of the soil-forming processes on Turoszów dumping ground
Wpływ roślinności na dynamikę procesów glebotwórczych na zwałowisku turoszowskim
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., WYRZYKOWSKI A.
p. 170-176
Soil properties of reclaimed sites of sand and gravel post-mine “Sarnowo” in mazowieckie voivodeship
Właściwości gleb na zrekultywowanych terenach po eksploatacji piasku i żwiru w kopalni „Sarnowo” w województwie mazowieckim
OWCZARZAK W., МОСЕK A., KACZMAREK Z., GAJEWSKI P.
p. 177-190
The evaluation of natural and anthropogenic degradation of soils in the area of dehydration influence of Drzewce lignite pit
Ocena stopnia degradacji naturalnej i antropogenicznej gleb w obszarze odwadniającego oddziaływania odkrywki węgla brunatnego Drzewce
PABIN J., WŁODEK S., BISKUPSKI A.
p. 191-195
The influence of the deep drainage of the brown coal strip mine at Bełchatów on soil water content
Oddziaływanie głębokiego odwodnienia odkrywki KWB Bełchatów na uwilgotnienie gleby
SOŁEK-PODWIKA K., CIARKOWSKA K.
p. 196-200
Urease activity in soils anthropogcnically enriched in sulphur compounds
Aktywność ureazy w glebach antropogenicznie wzbogaconych w związki siarki
SPYCHALSKI W., GILEWSKA M., OTREMBA K.
p. 201-206
Texture and elemental composition of soil formed from postmining grounds
Uziarnienie i skład chemiczny gleby wytworzonej z osadów pogórniczych KWB „Konin”
SPYCHALSKI W., GILEWSKA M.
p. 207-214
Some chemical properties of soil formed from postmining grounds
Wybrane właściwości chemiczne gleby wytworzonej z osadów pogórniczych
STACHOWSKI P., SZAFRAŃSKI C., KOZACZYK P.
p. 215-222
The dynamics of water reserves on the agriculturally recultivated postmining grounds
Kształtowanie się zasobów wodnych w zrekultywowanych rolniczo terenach pogórniczych
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S.
p. 223-229
Estimation of habitat conditions under trees planted on reclaimed power plant ash dumps
Ocena warunków siedliskowych pod nasadzeniami drzew na rekultywowanym składowisku popiołów elektrownianych
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
p. 230-235
Soil moisture in the region o f brown coal strip mine at Bełchatów
Wilgotność gleby w rejonie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Bełchatów
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI M., KUCHARSKI J., BOROWIK J.
p. 236-243
Biological activity in soil contaminated with zinc
Aktywność biologiczna gleby zanieczyszczonej cynkiem

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam