PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2008 - 59(1)

BROŻEK S., ZWYDAK M., LASOTA J.
p. 7-17
Numerical index of trophic variants of podzols and arenosols subtypes
Liczbowy indeks troficznych odmian podtypów gleb bielicowych i rdzawych
ANTONKIEWICZ J.
p. 18-28
Influence of municipal sewage sludge, incineration ash, peat and their mixtures on physicochemical properties and the heavy metals content in soil
Wpływ komunalnego osadu ściekowego, popiołu paleniskowego, torfu i ich mieszanin na właściwości fizykochemiczne oraz zawartość metali ciężkich w glebie
BIELIŃSKA E.J., DOMŻAŁ H.
p. 29-36
Changes in the ecochemical condition of forest soils in the influence area of Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.
Zmiany ekochemicznego stanu gleb leśnych w obszarze oddziaływania zakładów azotowych „Puławy” S.A.
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
p. 37-42
The influence of different systems of tillage and mulching of soil on yielding of crops and selected indices of canopy architecture
Wpływ różnych systemów uprawy roli i mulczowania gleby na plonowanie roślin i wybrane wskaźniki architektury łanu
BOGACZ A., ŁABAZ B., DĄBROWSKI P.
p. 43-51
Selected physical and physico-chemical properties of Phaeozems in Landscape Park „Dolina Baryczy”
Wybrane właściwości fizyczne i fizykochemiczne czarnych ziem w parku krajobrazowym „Dolina Baryczy”
BOROWSKA K., KOPER J., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 52-59
The selenium content in selected soil types of Pomorze and Kujawy Region in relation to peroxidases activity
Zawartość selenu w wybranych typach gleb Pomorza i Kujaw na tle aktywności peroksydaz
DEGÓRSKI M., KOWALKOWSKI A.
p. 60-68
Buffering capacity and electrolytic conductivity as indicators of the conditions of podzolic soils development
Buforowość i przewodnictwo elektrolityczne jako wskaźniki warunków rozwoju gleb bielicowych
DOMAŃSKA J.
p. 69-75
Soluble forms of nickel in several soils profiles of Lublin Region
Rozpuszczalne formy niklu w wybranych profilach gleb Lubelszczyzny
DZIADOWIEC H., JONCZAK J., CZARNECKI A., KACPROWICZ K.
p. 76-83
Comparison of plant litter fall in two poplar plantations of Hybryda 275 and Robusta
Porównanie opadu roślinnego w równowiekowych plantacjach topoli Hybryda 275 i Robusta
JAWORSKA H., KOBIERSKI M., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 84-89
Cation exchange capacity and the content of exchangeable cations in Luvisols of various texture
Kationowa pojemność wymienna i zawartość kationów wymiennych w glebach płowych o zróżnicowanym uziarnieniu
KABAŁA C., BOGACZ A., WAROSZEWSKI J., OCHYRA S.
p. 90-99
Influence of slope cover-beds structure on the morphology and properties of podzols in subalpine zone of the Karkonosze Mts.
Wpływ pokryw stokowych na morfologię i właściwości bielic subalpejskiego piętra Karkonoszy
KALEMBASA D., GODLEWSKA A., JAREMKO D.
p. 100-105
The content of sulphate sulphur in the soils located around dump of municipal wastes
Zawartość siarki siarczanowej w glebach wokół składowiska odpadów komunalnych
KARCZEWSKA A., BORTNIAK M.
p. 106-111
Chromium and other heavy metals in soils in the area of Wrocław water infiltration fields in the vicinity of ferrochromic slag dump in Siechnice
Chrom i inne metale ciężkie w glebach wrocławskich terenów wodonośnych w sąsiedztwie hałdy żużla żelazochromowego w Siechnicach
KOPER J., LEMANOWICZ J.
p. 112-117
The impact of differentiated fertilization with manure and mineral nitrogen on carbon, nitrogen and phosphorus content as well as acid phosphatase activity in A horizon of Luvisols
Oddziaływanie zróżnicowanego nawożenia obornikiem i azotem mineralnym na kształtowanie się zawartości węgla, azotu i fosforu oraz aktywności fosfatazy kwaśnej w poziomie A gleby płowej
KRYSIAK A., KARCZEWSKA A.
p. 118-127
Arsenic forms in contaminated soils in the area of Zloty Stok - as examined by sequential extraction
Formy arsenu w zanieczyszczonych glebach rejonu Złotego Stoku w świetle sekwencyjnej ekstrakcji
KWIATKOWSKA J., MACIEJEWSKA A.
p. 128-133
Influence of organic matter forms on physico-chemical properties of soil and content of organic carbon
Wpływ rodzajów substancji organicznej na właściwości fizykochemiczne gleby i zawartość węgla organicznego
LEMKOWSKA В., SOWIŃSKI P.
p. 134-140
Evolution of “post-lake rendzinas” in the landscape of the Mazurian Lakeland
Ewolucja „rędzin pojeziornych” w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego
LICZNAR M., LICZNAR S.
p. 141-148
Influence of soil treatment in apple-tree orchard on selected elements of fertility
Wpływ sposobów utrzymywania gleby w sadzie jabłoniowym na wybrane elementy żyzności
MALCZYK P., KOBIERSKI М., JAWORSKA H., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 149-154
Relationships between selected soil properties and buffer capacity in arable soils from Kujawy-Pomorze Region, Poland
Zależności między wybranymi właściwościami gleb i pojemnością buforową w glebach uprawnych regionu Kujaw i Pomorza
NICIA P., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
p. 155-160
General characteristics of peat soils of mountain mesotrophic low sedge fens
Ogólna charakterystyka gleb torfowych mezotroficznych młak górskich
PAKUŁA K., KALEMBASA D.
p. 161-166
Fractions of phosphorus in the forest Luvisols of the south Podlasie Lowland
Frakcje fosforu w leśnych glebach płowych Niziny Południowopodlaskiej
PALUSZEK J., ŚWICA M.
p. 167-175
Comparison of water-air properties of apple orchard soil in two soil management systems
Porównanie właściwości wodno-powietrznych gleby sadu jabłoniowego w dwóch systemach pielęgnacji
PALUSZEK J., ŻEMBROWSKI W.
p. 176-182
Suitability assessment of polymer AgroHydroGel for improvement of structure of eroded loess soils
Ocena przydatności polimeru AgroHydroGel do ulepszania struktury erodowanych gleb lessowych
PAWLUCZUK J.
p. 183-191
Mineralization of organic nitrogen compounds in muck soils of Łąki Dymerskie at Mrągowo Lake District
Mineralizacja organicznych związków azotu w glebach murszowych Łąk Dymerskich na Pojezierzu Mrągowskim
SAMMEL A., NIEDŹWIECKI E., MELLER E.
p. 192-197
Physical properties of muckous soils within the Odra-River Flooded Plain
Właściwości fizyczne gleb murszastych Równiny Odrzańsko-Zalewowej
SIWIK-ZIOMEK A., KOPER J.
p. 198-202
Arylsulphatase activity and sulphur content in a soil after modification of fertilization
Aktywność arylosulfatazy oraz zawartość rożnych form siarki w glebie po modyfikacji nawożenia
STRĄCZYŃSKI S., SZTUDER H.
p. 203-208
Effect of application of fluid fertilizers on chemical composition of soil-ground waters
Wpływ stosowania nawozów płynnych na skład chemiczny wód glebowo-gruntowych
SZTUDER H., STRĄCZYŃSKI S.
p. 209-214
Effect of fertilizer application techniques on mineral nitrogen content in soil
Wpływ technik aplikacji nawozów na zawartość mineralnych związków azotu w glebie
WEBER R.
p. 215-220
Changes in soil density, compaction and moisture depending on the mode of tillage and the term of winter wheat sowing
Zmiany gęstości objętościowej, zwięzłości i wilgotności gleby w zależności od sposobu uprawy i terminu siewu pszenicy ozimej
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
p. 221-225
Dynamics of moisture contents in the upper soil layer at different systems of tillage
Dynamika uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby przy różnych sposobach uprawy roli
WRÓBEL S., PABIN J.
p. 226-232
Effect of tillage system on macronutrient content in soil and maize plants cultivated in monoculture
Wpływ systemu uprawy roli na zawartość makroskładników w glebie i roślinach kukurydzy uprawianej w monokulturze

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam