PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2007 - 58(3/4)

BLUM W.E.H.
p. 5-8
Soil in space and time - Forms of energy involved in soil processes
Gleba w czasie i przestrzeni - formy energii zaangażowane w procesy glebowe
MERMUT H.R.
p. 9-14
Soils and man sustaining life
Gleby a utrzymanie życia człowieka
GONET S.S.
p. 15-26
Organic matter in the European Union Thematic Strategy on Soil Protection
Materia organiczna w Tematycznej Strategii Ochrony Gleb Unii Europejskiej
SKŁODOWSKI P., CHOJNICKI J.
p. 27-37
70 years of the Polish Soil Science Society
70 lat Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
BOMZE K., RUTKOWSKA В., SZULC W.
p. 38-42
The content of trace metals in dandelion (Taraxacum officinale) depending on the distance from the transport route
Zawartość pierwiastków śladowych w mniszku pospolitym (Taraxacum officinale) w zależności od odległości od trasy komunikacyjnej
BROŻEK S., ZWYDAK M., LASOTA J.
p. 43-51
Soils of fresh pine forests Leucobryo-Pinetum and Peucedano-Pinetum in Lowland in Poland
Gleby borów sosnowych świeżych Leucobryo-Pinetum i Peucedano-Pinetum na obszarze niżu Polski
CHARZYŃSKI P., BEDNAREK R., HULISZ P.
p. 52-58
Systematic position of Polish soils in international classification WRB 2006
Pozycja systematyczna polskich gleb w międzynarodowej klasyfikacji - WRB 2006
CHODAK T., KASZUBKIEWICZ J.
p. 59-67
Phosphorus in eroded carboniferous soils and acid brown soils in the Central Sudety Mountains
Fosfor w erodowanych glebach wapniowcowych i brunatnoziemnych Sudetów Środkowych
DZIADOWIEC H., JONCZAK J., CZARNECKI A., KACPROWICZ K.
p. 68-77
Mass, dynamics and chemical composition of litter fall in age differentiated plantations of poplar clone Hybryda 275
Masa, dynamika i skład chemiczny opadu roślinnego w różnowiekowych plantacjach odmiany uprawnej topoli czarnej Hybryda 275
GAJEWSKI P., KACZMAREK Z., OWCZARZAK W., GRZELAK M.
p. 78-83
Saturated hydraulic conductivity in the Luvisols formed from the bottom moraine loams
Współczynnik filtracji w glebach płowych wytworzonych z glin zwałowych równiny dennomorenowej
JANKIEWICZ U.
p. 84-94
Effect of culture conditions on the level of endopeptidase activity by soil bacteria Pseudomonas fluorescens
Wpływ warunków hodowli na poziom aktywności endopeptydazy syntetyzowanej przez glebowe bakterie Pseudomonas fluorescens
KOŁODZIEJ В., BRYK M., SERZYSKO T.
p. 95-101
Effect of freezing on air properties of compacted lessive soil
Wpływ procesów mrozowych na właściwości powietrzne ugniatanej gleby płowej
PALUSZEK J., ŻEMBROWSKI W.
p. 102-109
Influence of sodium polyacrylate on water and air properties of eroded Luvisol developed from loess
Oddziaływanie poliakrylanu sodu na właściwości wodne i powietrzne erodowanej gleby płowej wytworzonej z lessu
SAPEK A.
p. 110-118
Reasons for the increasing of phosphorus pool in Poland's soils
Przyczyny zwiększania się zasobów fosforu w glebach polskich
SLEPETIENE A., LIAUDANSKIENE I., VELYKIS A., SATKUS A.
p. 119-125
Soil organic carbon in granulodensimetric and chemical fractions of soil in sustainable agriculture
Węgiel organiczny w glebie w granulodensimetrycznych i chemicznych frakcji gleby w rolnictwie zrównoważonym
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S.
p. 126-131
Characterisation of industrial soils under cultures of silver birch
Charakterystyka gleb industrioziemnych pod nasadzeniami brzozy brodawkowatej
ŚWICA M., PALUSZEK J.
p. 132-140
Comparison of apple orchard soil structure in two soil management systems
Porównanie struktury gleby sadu jabłoniowego w dwóch systemach pielęgnacji
ŚWIERCZ A.
p. 141-150
Anthropogenic changes in chemical properties of soils on selected areas of the Chęcińskie Lowland
Antropogeniczne zmiany właściwości chemicznych gleb na wybranych powierzchniach Obniżeń Chęcińskich
WÓJCIK J., KRZAKLEWSKI W.
p. 151-159
Accumulation of organic matter in the initial soils on the external waste heap of the „Adamów” lignite mine
Akumulacja materii organicznej w inicjalnych glebach na zwałowisku zewnętrznym kopalni węgla brunatnego „Adamów”
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., CHOJNICKI J.
p. 160-162
In memory of Associate Professor Elżbieta Janowska (1948-2007)
Wspomnienie - Dr hab. Elżbieta Janowska (1948-2007)
CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D.
p. 163-164
27th Congress of the Polish Society of Soil Science and International scientific conference “Soil in time and space”
27. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowa konferencja naukowa „Gleba w czasie i przestrzeni”

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam