PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2007 - 58(1/2)

BIENIEK A., GRABOWSKI K.
p. 5-11
The effects of mucky soil evolution in the outwash landscape as exemplified by the Głuch complex
Skutki ewolucji gleb murszowych w krajobrazie sandrowym na przykładzie obiektu Głuch
BIENIEK B., KARWOWSKA J., BIENIEK A.
p. 12-23
Chemical properties of extensively utilized muck soils in the “Siódmak” peatland
Właściwości chemiczne ekstensywnie użytkowanych gleb murszowych na torfowisku „Siódmak”
HALAREWICZ A., KOSZELNIK-LESZEK A.
p. 24-32
The effect of habitat on development and chemical composition of bracken fern, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Wpływ siedliska na rozwój i skład chemiczny orlicy pospolitej, Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
KABAŁA C., MARZEC M.
p. 33-44
Some consequences of change in soil texture classification
Niektóre konsekwencje zmiany klasyfikacji uziarnienia gleb
KACZMAREK Z., GAJEWSKI P., OWCZARZAK W., GRZELAK M.
p. 45-52
Some physical and water properties of Luvisols formed from the bottom moraine loams (Würm)
Wybrane właściwości fizyczne i wodne gleb płowych wytworzonych z glin zwałowych równiny dennomorenowej (Würm)
KOĆMIT A., CHUDECKA J., TOMASZEWICZ T., RACZKOWSKI В., PODLASIŃSKI М.
p. 53-62
The state of gravel heap in first year after reclamation with fly-ashes
Stan żwirowiska w pierwszym roku po rekultywacji popiołami lotnymi
KOSZELNIK-LESZEK A.
p. 63-68
Content of selected heavy metals in soil and Silene vulgaris in serpentine spoil
Zawartość wybranych metali ciężkich w glebie i w Silene vulgaris na hałdzie odpadów serpentynitowych
ŁABAZ В.
p. 69-83
Fractional composition of humus in black earths in Wroclaw district
Skład frakcyjny próchnicy czarnych ziem okolic Wrocławia
PRANAGAL J., OLESZCZUK P.
p. 84-92
Influence of intensive agricultural use on the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface layer of selected loess soils
Wpływ intensywnego użytkowania rolniczego na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wierzchniej warstwie wybranych gleb lessowych
PRĘDECKA A., RUSSEL S.
p. 93-98
Influence selected foam extinguishing agents on the soil microflora
Wpływ wybranych środków gaśniczych na mikroflorę gleby
SAPEK A., SAPEK В.
p. 99-108
Changes of the mineral nitrogen content in meadow soil on the background of differentiated nitrogen fertilization
Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie łąkowej na tle zróżnicowanego nawożenia azotem
SAPEK В., KALIŃSKA D.
p. 109-120
Mineralization of nitrogen and phosphorus compounds in the soil of agriculturally used and not used meadow
Mineralizacja związków azotu i fosforu w glebie użytkowanej i nieużytkowanej łąki
HULISZ P.
p. 121-129
Proposals of systematics of Polish salt-affected soils
Propozycje systematyki gleb zasolonych występujących w Polsce
CHOJNICKI J.
p. 131-132
In memory of Associate Professor Ignacy Łakomiec (1921-2006)
Wspomnienie - Docent Ignacy Łakomiec (1921-2006)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam