PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2006 - 57(3/4)

BECHER M., KALEMBASA D.
p. 5-12
Charakterystyka bituminów leśnych gleb rdzawych i bielicowych na Nizinie Południowopodlaskiej
Charakterystyka bituminów leśnych gleb rdzawych i bielicowych na Nizinie Południowopodlaskiej
CZARNOWSKA K., NOWAKOWSKI W.
p. 13-17
Changes in the content of Fe, Mn, Zn, Cu, Pb in grasses from lawns of Warsaw
Zmiany zawartości Fe, Mn, Zn, Cu, Pb w trawach zieleńców Warszawy
FRANKOWSKA-ŁUKAWSKA J., CHACHULSKI Ł.
p. 18-36
Soil types and plant associations above the secondary forest border on poloninas in Chernohora Mountains
Typy gleb i zespoły roślinne powyżej wtórnej granicy lasu na połoninach w paśmie Czarnohory
JOŹWIAKOWSKI K., MARZEC М., OBROŚLAK R.
p. 37-43
Changes of surface water quality in the valley of Ciemięga River in 1999-2004
Zmiany stanu jakości wód powierzchniowych w dolinie rzeki Ciemięgi w latach 1999-2004
KALEMBASA D., BECHER M.
p. 44-54
Carbon and nitrogen in separated fractions of organic matter in forest Haplic Arenosols and Haplic Podzols of south Podlasie Lowland
Węgiel i azot w wydzielonych frakcjach materii organicznej leśnych gleb rdzawych i bielicowych Niziny Południowopodlaskiej
KAŹMIEROWSKI C., SPYCHALSKI M., KACZMAREK Z.
p. 55-65
Accuracy of the indirect methods of hydraulic conductivity estimation in selected soils of Wielkopolska province
Dokładność pośrednich metod estymacji współczynnika filtracji w wybranych glebach Wielkopolski
KOŁODZIEJ B., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., JOŃCA M.
p. 66-71
Air properties of reclaimed soil on the area of abandoned sulphur mine
Właściwości powietrzne gleby rekultywowanej na terenie po kopalni siarki
NOWOROLNIK K., TERELAK H.
p. 72-79
The effect of soil properties on grain and protein yields of spring barley, oats and their mixture
Wpływ agrochemicznych właściwości gleb na plon ziarna i białka jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki
OLESZCZUK P., BARAN S.
p. 80-89
Application of biotests to evaluation of soil contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons
Zastosowanie biotestów do oceny zanieczyszczenia gleb przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
PASZKO T.
p. 90-96
Influence of competitive interactions of Cr3+ and Cu2+ with Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+ or Zn2+ on the volume of their sorption and desorption in a soil
Wpływ konkurencyjnych oddziaływań Cr3+ i Cu2+ z Cd2+, Co2+, Ni2+, Pb2+ lub Zn2+ na wielkość ich sorpcji oraz desorpcji w glebie
PIETRZYKOWSKI M.
p. 97-105
Properties of soils formed on reclaimed areas and areas left for succession on abandoned sand excavation
Właściwości gleb powstających na rekultywowanych i pozostawionych sukcesji terenach wyrobiska po eksploatacji piasków podsadzkowych
RUSEK A.
p. 106-116
Dehydrogenase activity in soils polluted by diesel oil in a field lysimeter experiment
Aktywność dehydrogenaz w glebie zanieczyszczonej olejem napędowym w polowym doświadczeniu lizymetrycznym
SKORBIŁOWICZ E.
p. 117-126
Influence of type of drainage basin on concentrations of lead, zinc and copper in bottom sediments selected tributaries of upper Narew
Wpływ rodzaju zlewni na stężenia ołowiu, cynku i miedzi w osadach dennych wybranych dopływów górnej Narwi
SKORBIŁOWICZ M.
p. 127-134
Evaluation of pollution sources influence on river Supraśl water
Ocena wpływu rodzaju oraz intensywności źródeł zanieczyszczeń wód rzeki Supraśl
WOLNA-MARUWKA A., SAWICKA A.
p. 135-143
Respiration activity in the soil fertilised with sewage sludge
Aktywność oddechowa gleby nawożonej osadem ściekowym
ZUBALA T., WĘGOREK T., PATRO M.
p. 144-150
The soil use changes in high relief catchment in aspect of the landscape conservation
Zmiany użytkowania gleb silnie urzeźbionej zlewni w aspekcie ochrony krajobrazu
KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OKOŁOWICZ M., ZAGÓRSKI Z.
p. 151-174
Pedogenetic processes in palaeosols of the Polanów Samborzecki loesses exposure - vicinity of Sandomierz
Procesy glebotwórcze w lessowych glebach kopalnych odsłonięcia Polanów Samborzecki - okolice Sandomierza
CHOJNICKI J.
p. 175-176
In memory of Professor Marian Kępka (1922-2005)
Profesor Marian Kępka (1922-2005) – Wspomnienie

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam