PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2006 - 57(1/2)

BARAN S., OLESZCZUK Р., BARANOWSKA E.
p. 5-12
Influence of flood on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHS) content in forest soil
Wpływ powodzi na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w bielicowej glebie leśnej
BARAN S., OLESZCZUK P.
p. 13-20
The changes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content in soil reclaimed by sewage sludge and mineral wool
Zmiana zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie rekultywowanej osadem ściekowym i wełną mineralną
BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G.
p. 21-31
Assessment of sewage sludge and mineral wool Grodan usefulness in reclamation of devastated soil based on phosphorus, potassium and magnesium available forms content
Ocena przydatności osadu ściekowego i wełny mineralnej Grodan do rekultywacji gruntu bezglebowego na podstawie zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu
BIELIŃSKA E.J.
p. 32-40
The influence of a long term nitric emission of nitrogen emissions on the enzymatic activity of forest soils
Wpływ długoletniej emisji azotowej na aktywność enzymatyczną gleb leśnych
BIELIŃSKA E.J., PRANAGAL J.
p. 41-49
Enzymatic activity as an indicator of degradation of agriculturally used silty soils
Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik degradacji gleb pyłowych użytkowanych rolniczo
BIELIŃSKA E.J., TOMASZEWICZ T.
p. 50-58
Effect of anthropogenic factors on the enzymatic activity of soils of the road shoulder zone
Wpływ czynników antropogenicznych na aktywność enzymatyczną gleb poboczy dróg
BIENIEK B., KARWOWSKA J., BIENIEK A.
p. 59-66
Morphology and physical and water properties of the de-watered and extensively-used muck soils within the “Siódmak” peat land
Morfologia i właściwości fizyczno-wodne odwodnionych i ekstensywnie użytkowanych gleb murszowych na torfowisku „Siódmak”
BIENIEK A., GRABOWSKI K., KOLASIŃSKI A.
p. 67-74
Reclamation needs of soils in reservoirs used for final cleaning of municipal sewage
Potrzeby rekultywacyjne gleb zbiorników doczyszczających ścieki komunalne
GILEWSKA M.
p. 75-81
Utilization of wastes in reclamation of post mining soils and ash dump sites
Wykorzystanie odpadów w rekultywacji gruntów pogórniczych i składowisk popiołowych
GILEWSKA M., OTREMBA K.
p. 82-92
The nutrients in soils originating from post mining soils of „Konin” brown coal mine
Składniki pokarmowe w glebach powstających z gruntów pogórniczych kopalni „Konin”
GRZYWNA A., SZAJDA J.
p. 93-98
Changes occurring in organic soils in Piwonia river valley due to melioration
Przeobrażenia zachodzące pod wpływem melioracji w glebach organicznych w dolinie rzeki Piwonii
GUTKOWSKA A., PAWLUŚKIEWICZ B.
p. 99-105
The influence of soil preparing method on the turfness state of the ash dump „Siekierki” after 30 years of exploiting
Wpływ sposobu przygotowania podłoża na stan zadarnienia składowiska popiołu EC Siekierki po 30 latach od zagospodarowania
KARCZEWSKA A., BOGDA A., GAŁKA В.
p. 106-116
The problem of soil remediation as related to soils polluted with heavy metals in former metal mining sites in the Sudetes
Problem rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi na terenach dawnego górnictwa rud metali w Sudetach
KOĆMIT A., CHUDECKA J., TOMASZEWICZ T.
p. 117-123
Characteristics of pedogenesis development conditions on the pit-coal ashes dump in various variants of experiment
Charakterystyka warunków rozwoju procesu glebotwórczego na składowisku popiołów z węgla kamiennego w rożnych wariantach doświadczenia
KUSZA G.
p. 124-130
Impact of mineral fertilization and sewage sludge application on selected properties of dumping ground from limestone opencast mining
Wpływ nawożenia mineralnego oraz zastosowania osadów ściekowych na wybrane właściwości zwałowisk po eksploatacji wapieni
MAZUR A.
p. 131-137
Evaluation of bio-technical ravine’s reclamation
Ocena biotechnicznej rekultywacji wąwozu
MOCEK A., OWCZARZAK W., GAJEWSKI P.
p. 138-151
The degradation o f arable land in the Noteć Valley in the neighbourhood of Lubstów lignite pit
Degradacja użytków rolnych doliny Noteci w sąsiedztwie odkrywki węgla brunatnego „Lubstów”
OBROŚLAK R., MARZEC M.
p. 152-157
Influence of distillery slops outflow on water quality
Wpływ wylewiska wywarów gorzelniczych na jakość wód
PAJĄK M., KRZAKLEWSKI W.
p. 158-163
Selected chemical properties of initial soils on the outside spoil bank of the “Bełchatów” Mine
Wybrane właściwości chemiczne inicjalnych gleb na zwałowisku zewnętrznym Kopalni „Bełchatów”
RAJDA W., KANOWNIK W.
p. 164-170
Physicochemical properties and sources of pollution of stream water in urbanised area
Cechy fizyko-chemiczne i źródła zanieczyszczeń wody potoku na terenie zurbanizowanym
SOŁEK-PODWIKA K., CIARKOWSKA K.
p. 171-176
Dehydrogenase activity of soils from the former sulphur mine “Grzybów”
Aktywność dehydrogenaz gleb terenu byłej kopalni siarki „Grzybów”
STACHOWSKI P., SZAFRAŃSKI C.
p. 177-182
The effect of agricultural reclamation on properties of postmining grounds
Wpływ rekultywacji rolniczej na właściwości gruntów pogórniczych
STOLARSKA M., STOLARSKI R., HARABIN Z., KRZAKLEWSKI W., PIETRZYKOWSKI M.
p. 183-191
Scots pine (Pinus silvestris L.) from succession on the central sites of hard coal mining wastes
Sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.) z sukcesji na centralnym zwałowisku odpadów górnictwa węgla kamiennego
SZEWRAŃSKI S., ŻMUDA R., KRUKOWSKI M., WAWER R.
p. 192-199
Anthropogenic impacts assessment and restoration concept of small agricultural catchment stream
Ocena obciążeń antropogenicznych i koncepcja rewaloryzacji cieku w małej zlewni rolniczej

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam