PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2005 - 56(3/4)

BURZYŃSKA I., KALIŃSKA D.
p. 5-12
Relationship between content of phosphorus and potassium in the soil extract and in the groundwater
Współzależność między zawartością fosforu i potasu w wyciągu glebowym i w wodach gruntowych
GRATA K., KRZYŚKO-ŁUPICKA T.
p. 13-20
Influence of carbomide phosphate as the farmyard disinfecant on the biological and biochemical activity of the soil
Wpływ fosforanu mocznika jako środka dezynfekcyjnego obornika na biologiczne i biochemiczne właściwości gleby
KUCZYŃSKA L.
p. 21-30
Biological activity of soil polluted with coal ash
Biologiczna aktywność gleby skażonej popiołem z węgla kamiennego
KWIATKOWSKA J., DĘBSKA В., MACIEJEWSKA A., GONET S.
p. 31-41
Brown coal as the factor modifying the properties of soil organic matter
Węgiel brunatny jako czynnik kształtujący właściwości materii organicznej gleb
LASOTA J.
p. 42-52
Biochemical index of mountain forest soil fertility
Biochemiczny wskaźnik żyzności górskich gleb leśnych
MERCIK S., STĘPIEŃ M., STĘPIEŃ W., SOSULSKI T.
p. 53-59
Dynamics of organic carbon content in soil depending on long-term fertilization and crop rotation
Dynamika zmian zawartości węgla organicznego w glebie w zależności od wieloletniego nawożenia i zmianowania
NOWOROLNIK K., TERELAK H.
p. 60-66
The yields of spring barley and oats and their mixture depending on soil conditions
Plonowanie jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki w zależności od warunków glebowych
OLESZCZUK P., BARAN S.
p. 67-77
The content o f polycyclic aromatic hydrocarbons in soils under different anthropogenic influence
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach ogródków działkowych podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym
OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S.
p. 78-88
Causes of spring yellowing in grain crops
Przyczyny wiosennego żółknięcia zbóż
PRACZ J., KWASOWSKI W.
p. 89-99
Organic saline soils from the area of Pucka Bay
Organiczne gleby słone występujące w rejonie Zatoki Puckiej
PRZYBULEWSKA K., BŁAŻEJEWSKA M.
p. 100-105
Influence of soil salinity on population of bacteria taking part in nitrogen transformations
Wpływ zasolenia gleby na liczebność bakterii biorących udział w przemianach azotu
ŚWIERCZ A.
p. 106-111
Heavy metals concentration in Albic Arenosols at Promnik dumping grounds
Zawartość metali ciężkich w glebach rdzawych bielicowych w pobliżu wysypiska odpadów komunalnych w Promniku (województwo świętokrzyskie)
WEBER J.
p. 112-116
Soil science in European Geosciences Union
Gleboznawstwo w Europejskiej Unii Nauk o Ziemi

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam