PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2005 - 56(1/2)

BOJANOWSKA M., JACKOWSKA I.
p. 5-12
Sorption of platinum (IV) ions in loess soil
Sorpcja jonów platyny (IV) w glebie lessowej
BRODOWSKA M.S., KACZOR A.
p. 13-20
The effect of liming and sulphur fertilization on soil and plants Part I. The changes in some properties of soil
Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na glebę i rośliny. Cz. I. Zmiany niektórych właściwości gleby
BRODOWSKA M.S., KACZOR A.
p. 21-25
The effect of liming and sulphur fertilization on soil and plants. Part II. Uptake and utilization of magnesium and calcium by wheat and oilseed rape
Wpływ wapnowania i nawożenia siarką na glebę i rośliny. Cz. II. Pobranie i wykorzystanie magnezu i wapnia przez pszenicę i rzepak
BROGOWSKI Z., CHOJNICKI J.
p. 27-39
Distribution of total potassium in separate granulometric fractions of brown soil
Rozmieszczenie potasu ogólnego w wydzielonych frakcjach granulometrycznych gleb brunatnych
BRYK M.
p. 41-47
Effect of threshold values on morphometrical parameters of soil structure
Wpływ wartości progu binaryzacji na morfometryczne parametry struktury gleby
GAMBUŚ F., RAK M., WIECZOREK J.
p. 49-57
Solubility of cadmium in different soils and its uptake by oat and rape
Rozpuszczalność kadmu w różnych glebach i jego pobieranie przez owies i rzepak
GANCARCZYK-GOLA M., PALOWSKI В.
p. 59-66
Heavy metals and acidity of surface soil horizons in surroundings of industrial centres and in non-contaminated regions
Metale ciężkie i pH powierzchniowych warstw gleby wokół centrów przemysłowych oraz na terenach wolnych od zanieczyszczeń
HARASIMIUK A., GROBLEWSKI J.
p. 67-75
Why the young oaks do not grow? On the spruce negative impact on forest site
Dlaczego młode dęby nie przyrastają, czyli o negatywnym wpływie świerka na siedlisko
HRYŃCZUK В., WEBER R.
p. 77-83
The influence of reduced tillage on changes of some physical properties of soil
Wpływ uproszczeń w uprawie roli na niektóre właściwości fizyczne gleby
KLIMEK М.
p. 85-96
Pedogenetical controls on retention properties of silty covers in the Carpathian Foothills marginal zone
Pedogenetyczne uwarunkowania retencyjności pokryw pyłowych progu Pogórza Karpackiego
KOPER J., LEMANOWICZ J.
p. 97-104
Effects of long-term fertilization on soil phosphatase activity and phosphorus content
Wpływ wieloletniego nawożenia na aktywność fosfataz i zawartość fosforu w glebie
KORDAS L., KLIMA K.
p. 105-111
The long-term effect of simplifications in soil tillage and direct sowing of pea cultivation on physical characteristics of soil
Wpływ wieloletniego stosowania uproszczeń w uprawie roli i siewu bezpośredniego w uprawie grochu siewnego na właściwości fizyczne gleby
LICZNAR S.E., LICZNAR M.
p. 113-118
Wrocław agglomeration impact on humus horizons of the Szczytnicki Park's soil
Oddziaływanie aglomeracji miejskiej Wrocławia na poziomy próchniczne gleb Parku Szczytnickiego
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., SOWIŃSKI P.
p. 119-127
Sorption capacities of alluvial soils in Żuławy Wiślane
Właściwości sorpcyjne gleb aluwialnych Żuław Wiślanych
PRZYBULEWSKA K.
p. 129-135
Influence of pesticides and petrochemicals present in a soil on a growth and development of spring barley seedlings
Wpływ zanieczyszczenia gleby pestycydami i związkami ropopochodnymi na wzrost i rozwój siewek jęczmienia jarego
RUSEK A., KABAŁA C., DROZDOWSKA J.
p. 137-146
Concentrations of lead, zinc and copper in several types of forest floor at the Lower Silesia region
Zawartość ołowiu, cynku i miedzi w wybranych typach próchnic leśnych Dolnego Śląska
SĄDEJ W., MAZUR Z.
p. 147-153
The impact of various fertilization systems on the formation of some physical properties of Luvisol
Wpływ rożnych systemów nawożenia na kształtowanie się niektórych właściwości fizycznych gleby płowej
TURSKI M., WITKOWSKA-WALCZAK В., LIPIEC J.
p. 155-163
Water retention in Haplic Luvisols profiles of south-east Poland formed from sandy-silt and silt
Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J.
p. 165-169
Compactability of heavy loam to superficial compaction
Podatność gliny ciężkiej na powierzchniowe ugniatanie
ZIMNY L., ŚNIADY R., GAŁKA В.
p. 171-180
Dynamics of available phosphorus content in soil fertilized with different organic fertilizers in the background of increasing rates of nitrogen in cultivation of sugar beet
Dynamika zmian zawartości fosforu przyswajalnego w glebie nawożonej różnymi nawozami organicznymi na tle wzrastających dawek azotu mineralnego w uprawie buraka cukrowego
KARCZEWSKA A.
p. 181-189
New approach to remediation of soils polluted with heavy metals
Nowe aspekty problemu rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi
BEDNAREK R., POKOJSKA U.
p. 191-195
Professor Zbigniew Prusinkiewicz – the scientist and the teacher (1923-2004)
Profesor Zbigniew Prusinkiewicz – uczony i nauczyciel (1923-2004)
CZŁONKOWIE ODDZIAŁU PUŁAWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA GLEBOZNAWCZEGO
p. 197
Associate Professor Szczepan Lekan (1932-2004)
Doc. dr hab. inż. Szczepan Lekan (1932-2004)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam