PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(4)

CHUDECKA J., TOMASZEWICZ T.
p. 5-14
The influence of fallowing on chemical properties of eroded soils in Dłusko (zachodniopomorskie Province)
Wpływ odłogowania na właściwości chemiczne gleb erodowanych w Dłusku (woj. zachodniopomorskie)
СIARKOWSKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
p. 15-22
Microstructure and selected properties of gypsic chemozemic rendzinas occurring on the Niecka Nidziańska area and Vallada Agordina valley (Italian Dolomites)
Budowa mikromorfologiczna i wybrane właściwości gipsowych rędzin czarnoziemnych terenu Niecki Nidziańskiej i kotliny Vallada Agordina (Dolomity Włoskie)
GISZCZAK M., CHODAK T.
p. 23-30
The characteristics of the selective properties of the soils fertilised with different doses of phosphorus
Charakterystyka wybranych właściwości gleb nawożonych różnymi dawkami fosforu
JASIEWICZ C., ANTONKIEWICZ J.
p. 31-37
An assessment of copper and nickel contamination of soils and barley in the north-eastern part of the Silesia Province
Ocena zanieczyszczenia miedzią i niklem gleb oraz jęczmienia w północno-wschodniej części województwa śląskiego
KABAŁA C., HAASE T.
p. 39-49
Evidences of the poly genesis of Podzols developed from the Cretaceous sandstone in the Stołowe Mountains
Przejawy poligenezy gleb bielicowych wytworzonych z piaskowców kredowych Gór Stołowych
KARCZEWSKA A., LIZUREK S.
p. 51-61
Soil properties in the valley of Bobrzyca creek, 35 years after a disasterous dam breakage in the Iwiny tailing pond
Właściwości gleb w dolinie potoku Bobrzyca w 35 lat po katastrofie zbiornika osadów poflotacyjnych Iwiny
KIEPUL J.
p. 63-69
Influence of experiment type on brown soil acidification
Wpływ typu prowadzonych doświadczeń na zakwaszenie gleby brunatnej
KLIMA K., PIECZKO E., SZAREK K.
p. 71-78
The influence of leaf area index values (LAI) on antierosion efficiency of selected plants
Wpływ wartości LAI (Leaf Area Index) na przeciwerozyjną skuteczność wybranych roślin
KUSIŃSKA A., SZANSER M., OKTABA L.
p. 79-84
The process of mineralization and humification in mono- and polyspecific litter of meadow ecosystem and the accumulation of humus in the substratum
Proces mineralizacji i humifikacji ściółek jedno- i wielogatunkowych w ekosystemie łąkowym a akumulacja humusu w podłożu
MALCZYK P., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., JAWORSKA H., DŁUGOSZ J., KOBIERSKI M.
p. 85-92
Profile variability of strontium content in soils of selected forest ecosystems
Profilowa zmienność całkowitej zawartości strontu w glebach wybranych ekosystemów leśnych
NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., TRZASKOŚ M., MELLER E., MALINOWSKI R., SAMMEL A.
p. 93-101
Nutrient resources of the Odra river delta soils and chemical composition of their vegetation cover - Case study of the Widuchowa Polder
Zasobność gleb Międzyodrza w składniki mineralne a skład chemiczny porastającej je roślinności na przykładzie Polderu Widuchowskiego
PALUSZEK J.
p. 103-113
Influence of water erosion on chemical properties of lessives soils developed from loess
Wpływ erozji wodnej na chemiczne właściwości gleb płowych wytworzonych z lessu
ROJ-ROJEWSKI S., BANASZUK H.
p. 115-127
Typology and sequence of mud and river alluvial soils on the background of microrelief of Narew and Biebrza rivers flood terraces
Typologia i sekwencja gleb mułowych i mad na tle mikrorzeźby tarasów zalewowych Narwi i Biebrzy
ROY M., KAMIŃSKA G., WINKLER L.
p. 129-138
Erosional phosphate loading of the Gowienica Miedwiańska waters
Erozyjne obciążenia fosforanami wód Gowienicy Miedwiańskiej
SMAL H., LIGĘZA S., OLSZEWSKA M.
p. 139-148
The effect of afforestation of sandy post-arable soils on the quality of organic matter and chemical composition of soil solution
Wpływ zalesienia piaszczystych gleb porolnych na jakość materii organicznej i skład chemiczny roztworu glebowego
STĘPIEŃ W., MERCIK S., PIKUŁA D.
p. 149-156
Mobility of heavy metals as affected by organic carbon in soil of microplots experiment
Wpływ substancji organicznej na mobilność metali ciężkich w glebie w doświadczeniu mikropoletkowym
WOJCIECHOWSKI W., PARYLAK D.
p. 157-162
The influence of species diversity in specific crop rotations on physical properties of light soil
Oddziaływanie różnorodności gatunkowej płodozmianów specjalistycznych na właściwości fizyczne gleby lekkiej
PIAŚCIK H.
p. 163-164
The laudation of Professor Piotr Skłodowski
Laudacja prof. dr hab. Piotra Skłodowskiego
JAKUBCZYK H.
p. 165-205
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy - Year 2002
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 2002

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam