PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(3)

BANASZUK H., BANASZUK P.
p. 7-16
The influence of the thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) and willow shrubs {Salicetum pentadro-cinerea) on the peat soils in the Narew National Park
Wpływ ostrożenia polnego (Cirsium arvense (L.) Scop.) i zakrzewień wierzbowych (Salicetumpentadro-cinerea) na gleby torfowe w Narwiańskim Parku Narodowym
BARTOSZEWICZ A.
p. 17-26
Changes in nitrate concentration in ground waters of arable land of the Kościan Plain
Zmiany stężenia azotanów w wodach gruntowych gleb uprawnych w warunkach glebowo klimatycznych Równiny Kościańskiej
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
p. 27-37
Changes in yielding of plants and soil moisture due to different modes of tillage
Zmiany w plonowaniu roślin i uwilgotnieniu gleb powodowane różnymi sposobami uprawy roli
BOGACZ A., SZULC A., BOBER A., PLĄSKOWSKA E., MATKOWSKI K.
p. 39-51
Population of soil fungi in the site Przedmoście as affected by a degree of peat degradation
Wpływ stopnia zmurszenia torfu na skład i liczebność grzybów glebowych obiektu Przedmoście
BOROWSKA K., KOPER J.
p. 53-58
Changes in selenium content of slurry fertilised soil
Zmiany zawartości selenu w glebie nawożonej gnojowicą
DEGÓRSKI M.
p. 59-70
Regional differences of podzolic soil properties in central and Northern Europe
Przestrzenne zróżnicowanie właściwości gleb bielicowych w środkowej i północnej Europie
DOLECKI L., MROCZEK P., KOŁODZIEJ T., KUSIAK J.
p. 71-82
Characteristic of vistulian loess-palaeosol sequence in Grabówka site (Urzędowskie Hills) based on micromorphological features
Charakterystyka sekwencji gleb kopalnych vistulianu stanowiska Grabówka (Wzniesienia Urzędowskie) na podstawie cech mikromorfologicznych
DRZYMAŁA S., MACKIEWICZ A.
p. 83-92
Impact of tillage minimization on maize cropping on some physical properties of soil
Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod kukurydzę na wybrane właściwości fizyczne gleby
GRIGALIUNIENE K., ZAKARAUSKAITE D., VAISVILA Z., VAISVALAVICIUS R.
p. 93-100
Changes of soil biological activity and agricultural plants productivity in conditions of mineral fertilizers in soil
Zmiany biologicznej aktywności gleby oraz wydajności roślin rolniczych w warunkach nawożenia mineralnego
GWOREK B., CZARNOMSKI K., BARAŃSKI A.
p. 101-110
Risk assessment in contaminated land management
Ocena ryzyka w zarządzaniu zanieczyszczonymi gruntami
KARCZEWSKA A., BOGDA A., GAŁKA В.
p. 111-120
Properties of soils surrounding Żeleźniak hill in the Kaczawskie Mts, as related to geological structure
Skład i właściwości gleb rejonu wzgórza Żeleźniak w Górach Kaczawskich na tle budowy geologicznej
KUREK E., NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., SŁOMKA A., OZIMEK E.
p. 121-128
The effects of biofertilizer ‘JUWEI’ C.B.I. produced in China on growth and yield of maize cultivated on sandy soils in Western Pomerania
Efekt zastosowania chińskiego bionawozu ‘JUWEI’ C.B.I. na plon kukurydzy uprawianej na glebie lekkiej w warunkach Pomorza Zachodniego
ŁYSKO A., ZABŁOCKI Z.
p. 129-137
Changes in soil usage on the area of the terminal moraine and outwash within the Czaplinek region in years 1948-1997
Zmiany użytkowania gleb na obszarze moreny czołowej i sandru w okolicach Czaplinka w okresie wielolecia 1948-1997
MELLER E.
p. 139-146
Some chemical properties of gyttia-muck soils subjected to different utilization from the vicinity of Miedwie lake
Niektóre właściwości chemiczne różnie użytkowanych gleb gytiowo-murszowych w pobliżu jeziora Miedwie
MACIEJEWSKA A., KWIATKOWSKA J.
p. 147-153
Forming of physico-chemical properties of soil fertilizing with Rekulter
Kształtowanie się właściwości fizyko-chemicznych gleby użyźnionej Rekulterem
PIAŚCIK H., LEMKOWSKA В.
p. 155-163
Rheophilous wetlands in the Mazurian Lakeland
Mokradła reofilne Pojezierza Mazurskiego
RYCHCIK В., ZAWIŚLAK K., RZESZUTEK I.
p. 165-172
The effect of crop rotation with a different potato share on physicochemical properties of medium-textured soil
Zmiany fizykochemicznych właściwości gleby średniej pod wpływem płodozmianów z różnym udziałem ziemniaka
SAPEK A., SAPEK В., CHRZANOWSKI S., NADANY P., URBANIAK М.
p. 173-183
Leaching of phosphate from dewatered peat soil after their renaturalization - the “PROWATER” project results
Wymywanie fosforanów z odwodnionych gleb torfowych po ich renaturalizacji - w świetle projektu „PROWATER”
SOWIŃSKI P., ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S.
p. 185-194
The catena variability of macro-elements in the soils of mid-moraine depressions in the ground moraine landscape of the Mazurian Lakeland
Katenalna zmienność zawartości makroskładników w glebach obniżeń śródmorenowych w krajobrazie moreny dennej Pojezierza Mazurskiego
SZERSZEŃ L., CHODAK T., KABAŁA C.
p. 195-205
Concentration dynamics of copper, lead and zinc in soils around the copper smelters Głogow and Legnica in the period 1972-2002
Zmiany zawartości miedzi, ołowiu i cynku w glebach w rejonie hut miedzi Głogów i Legnica w latach 1972-2002
SZULC W., RUTKOWSKA В., ŁABĘTOWICZ J.
p. 207-212
Factors determining sulphur concentration in the soil solution
Czynniki kształtujące stężenie siarki w roztworze glebowym
TUJAKA A., TERELAK H., PIETRUCH C.
p. 213-219
Lead content in humic horizons of agricultural soils of Poland
Ołów w poziomach orno-próchnicznych gleb rolniczych Polski
KACZOREK D., SOMMER M.
p. 221-230
Silicon cycle in terrestrial biogeosystems of temperate climate
Obieg krzemu w biogeosystemach lądowych klimatu umiarkowanego

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam