PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(2)

BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G., OLESZCZUK P.
p. 9-15
Utilization of composts for reclamation of soils degraded by heavy acidification
Wykorzystanie kompostów do odtwarzania gleb na gruntach zdewastowanych przez intensywne zakwaszenie
BARTOSZEWICZ A.
p. 17-28
Effect of mid-field shelterbelts on the increase of water environment resistance of agroecosystems against chemical degradation
Wpływ zadrzewień śródpolnych na zwiększenie odporności środowiska wodnego agroekosystemów na degradację chemiczną
BENDER J., GILEWSKA M.
p. 29-46
Reclamation in the light of investigations and implementation
Rekultywacja w świetle badań i wdrożeń
BERKNER A.
p. 47-59
Mining of lignite in the Central German Basin - the scientific, legal and financial basis, as well as the results of research in the field of reclamation since 1990
Kopalnictwo węgla brunatnego w Środkowo-niemieckim Zagłębiu – podstawy naukowe, prawne i finansowe, a także wyniki badań z zakresu rekultywacji, począwszy od 1990 roku
Der Braunkohlenbergbau im Mitteldeutschen Revier – Entwicklung der Fach-, Rechts- und Finanzierungsgrundlagen sowie Ergebnisse der Widemutzbarmachung seit 1990
BIELIŃSKA E.J., DOMŻAŁ H.
p. 61-68
Application of enzymatic tests in evaluating anthropogenic changes in forest soil in Puławy Forest District
Zastosowanie testów enzymatycznych do oceny antropogenicznych przekształceń gleb leśnych na terenie nadleśnictwa Puławy
BIELIŃSKA E.J., WĘGOREK T., LIGĘZA S., FUTA B.
p. 69-75
Enzymatic activity of sandy anthrosols afforested with black locust (Robinia pseudoacacia L.) depending on slope exposure of the dumping ground
Aktywność enzymatyczna piaskowych industrioziemów zalesionych robinią akacjową (Robinia pseudoacacia L.) zależnie od wystawy stoku zwałowiska
BISKUPSKI A., WŁODEK S., PABIN J.
p. 77-83
Cultivation measures for reclamation of fallows
Uprawowe sposoby rekultywacji odłogów
DRAB M.
p. 85-94
The influence of land reclamation activity on forming of selected properties of grounds that had originated as a result of natural aggregate mining in Dobroszów region of Lubuskie province
Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na kształtowanie się wybranych właściwości gruntów powstałych w wyniku działalności wydobywczej kruszywa naturalnego w rejonie Dobroszowa w województwie lubuskim
DRZYMAŁA S., MACKIEWICZ A.
p. 95-101
Impact of tillage minimization on maize cropping on some chemical properties of soil
Wpływ uproszczeń w uprawie roli pod kukurydzę na wybrane właściwości chemiczne gleby
GILEWSKA M.
p. 103-110
Biological reclamation of power plant lignite ash dump sites
Rekultywacja biologiczna składowisk popiołowych z węgla brunatnego
GILEWSKA M., OTREMBA K.
p. 111-121
The properties of soils formed from post-mining soil
Właściwości gleb formowanych z gruntu pogórniczego
GILEWSKA M., PŁÓCINICZAK A.
p. 123-129
Enzymatic activity of soils originating from post mining soils
Aktywność enzymatyczna gleb powstających z gruntów pogórniczych
GILEWSKA M., SPYCHALSKI W.
p. 131-138
Sulphur and aluminium content in lignite post mining grounds
Zawartość form siarki i glinu w gruntach pogórniczych
GWOREK B., BARAŃSKI A., BOJANOWICZ A., CZARNOMSKI K.
p. 139-150
Risk assessment of chemical substances and preparations for soils - Part I. Exposure assessment
Ocena ryzyka dla środowiska glebowego pochodzącego od substancji i preparatów chemicznych - Cz. I. Ocena narażenia
GWOREK S., GIERCUSZKIEWICZ-BAJTLIK M.
p. 151-161
Use on land of sewage sludge from the viewpoint of EU and Polish legal regulations
Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych w aspekcie ochrony gleb i wód w aktach prawnych Unii Europejskiej i Polski
GWOREK B., KLIMCZAK К , ŁABĘTOWICZ J., BIERNACKA E., POLUBIEC E., BOROWIAK M.
p. 163-171
Polycyclic aromatic hydrocarbon’s (PAHs) content in plants growing on industrial sewage sludge
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w roślinach sukcesywnie porastających osady pochodzenia przemysłowego
HAUBOLD-ROSAR M.
p. 173-184
Shaping the landscape in Lower Lusatian Basin Coal - legal, organizational and current scientific aspects
Formowanie krajobrazu w Dolnołużyckim Zagłębiu Węgla Brunatnego - prawne, organizacyjne i aktualne aspekty naukowe
Bergbaufolgelandschaften im Niederlausitzer Braunkohlenrevier - rechtliche, organisatorische und aktuelle wissenschaftliche Aspekte
HRUBY J., BADALIKOVA В., NEDELNIK J.
p. 185-192
Utilization of fast composts in landscape rehabilitation
Wykorzystanie kompostów z komór fermentacyjnych przy rekultywacji terenów
HRYŃCZUK B., WEBER R.
p. 193-200
The influence of intensive tillage in reclamation of multi-year fallow on the yield of crops and some properties of soil
Wpływ intensywności uprawy w rekultywacji wieloletniego odłogu na plon roślin uprawnych i niektóre właściwości glebowe
KACZMAREK Z., MICHALIK J., SPYCHALSKI W.
p. 201-208
Selected chemical properties and content of water soluble constituents of forest soils in Potrzebowice post-fire area in relation to the method of reclamation
Wybrane właściwości chemiczne i zawartość rozpuszczalnych w wodzie składników w glebach leśnych pożarzyska Potrzebowice w zależności od sposobu rekultywacji
KALEMBASA D., WIŚNIEWSKA B.
p. 209-217
The utilization of mushroom bed for the recultivation of soils
Wykorzystanie podłoża popieczarkowego do rekultywacji gleb
KIRYLUK A.
p. 219-229
The structure and species composition changes of grass mixtures in biological recultivation process of municipal dumping ground
Struktura i zmiany składu gatunkowego mieszanek trawiastych w procesie biologicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych
KOŁODZIEJ В., SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A.
p. 231-237
Results of soil cover reclamation on the area after Jeziorko sulphur mine
Efekty rekultywacji pokrywy glebowej na terenie po kopalni siarki Jeziórko
KOWALIK S.
p. 239-249
Chemical properties of anthrosoils of agricultural and forestry management of the waste heap of Sulphur Mine “Machów”
Właściwości chemiczne gleb industrioziemnych użytkowanych rolniczo i leśnie na zrekultywowanym zwałowisku Kopalni Siarki „Machów”
KOZACZYK P., PRZYBYŁA C.
p. 251-258
Differentiation of soil water management in Pojezierze Poznańskie under various meteorological conditions
Zróżnicowanie gospodarki wodnej gleb Pojezierza Poznańskiego w zmiennych warunkach pogodowych
KRYSZAK A., GRYNIA M., KRYSZAK J.
p. 259-268
Major directions of meadow succession on anthropogenically transformed areas in the Barycz river valley
Ważniejsze kierunki sukcesji łąk na terenach przekształconych antropogenicznie w dolinie Baryczy
MICHALIK J., KACZMAREK Z, DRZYMAŁA S.
p. 269-279
The influence of selected abiotic factors on the abundance of Gamasina mites on differently recultivated plots of a post fire area in Potrzebowice Forest District
Wpływ wybranych czynników abiotycznych na zagęszczenie roztoczy Gamasina w warunkach odmiennie rekultywowanych powierzchni pożarzyska w Nadleśnictwie Potrzebowice
MICHALSKI A.
p. 281-290
Methods of management of former opencast mining areas of “Adamów” S.A. in Turek and “Konin” S.A. in Kleczew
Zagospodarowanie terenów pogórniczych kopalń węgla brunatnego „Adamów” S.A. w Turku i „Konin” S.A. w Kleczewie
MOCEK A., OWCZARZAK W., RYBCZYŃSKI P.
p. 291-299
Chemical changeability in soils developed on the internal waste heap of the Pątnów opencast mine following long-term, diversified mineral fertilisation
Zmienność chemizmu gleb wytworzonych na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Pątnów w wyniku wieloletniego, zróżnicowanego nawożenia mineralnego
NIETRZEBA-MARCINONIS J., MRÓWCZYŃSKA-SIADAK H.
p. 301-309
Influence of forest reclamation in the lignite mine “Turów” on chosen chemical properties of formed initial soil
Wpływ rekultywacji leśnej w kopalni węgla brunatnego „Turów” S.A. na wybrane właściwości chemiczne kształtujących się gleb inicjalnych
ORZECHOWSKI M., SMÓLCZYŃSKI S., SOWIŃSKI P.
p. 311-320
Anthropogenic transformations of the mid-moraine depression soils in the Mazurian Lakeland
Przekształcenia antropogeniczne gleb obniżeń śródmorenowych Pojezierza Mazurskiego
PABIN J., WŁODEK S., BISKUPSKI A.
p. 321-330
Usability assessment of selected fallow restoration techniques
Ocena przydatności niektórych sposobów rolniczej rekultywacji odłogów
PIAŚCIK H., GOTKIEWICZ J.
p. 331-338
Transformation of dewatered peat soils as the cause of their degradation
Przeobrażenia odwodnionych gleb torfowych jako przyczyna ich degradacji
PRANAGAL J.
p. 339-347
Differential porosity of rendzina and water stability of its aggregates in various cultivation system
Porowatość różnicowa rędziny i wodoodporność jej agregatów w różnych systemach uprawy
SŁOWIŃSKA-JURKIEWICZ A., PRANAGAL J., ŚWICA M., ZAWIŚLAK-PRANAGAL M.
p. 349-355
Soil structure in sunflower rhizosphere
Struktura gleby w strefie korzeniowej słonecznika
SOŁEK-PODWIKA K., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J., CIARKOWSKA K.
p. 357-364
Selected physico-chemical properties of soils from the former sulphur mine „Grzybów” 30 years after finished exploitation and beginning of the land reclamation treatments
Wybrane właściwości fizykochemiczne gleb byłej kopalni siarki Grzybów po upływie 30 lat od zaprzestania eksploatacji i podjęciu prac rekultywacyjnych
SOWIŃSKI P, SMÓLCZYŃSKI S., ORZECHOWSKI M.
p. 365-372
Soils of mid-moraine depressions as biogeochemical barriers in an agriculture landscape of Mazurian Lakeland
Gleby obniżeń śródmorenowych jako bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym Pojezierza Mazurskiego
SPYCHALSKI M., KAŹMIEROWSKI C.
p. 373-384
Degradation of soils in arable lands located in the zone of pipeline construction
Degradacja gleb uprawnych położonych w strefie liniowych robót ziemnych
STACHOWSKI P.
p. 385-395
Groundwater table dynamics in the inner waste heap of “Pątnów” opencast mine
Kształtowanie się zwierciadła wody gruntowej na zwałowisku wewnętrznym odkrywki „Pątnów”
STRĄCZYŃSKA S., STRĄCZYŃSKI S., GAZDOWICZ W.
p. 397-404
The influence of cover vegetation on morphological characteristics and some properties of embankment formation of furnace discards dump
Wpływ pokryw roślinnych na cechy morfologiczne i niektóre właściwości utworów obwałowania składowiska odpadów paleniskowych
STRZYSZCZ Z.
p. 405-418
The soilless reclamation method of the after-industrial areas in Silesian province achievements and threats
Bezglebowa metoda rekultywacji terenów poprzemysłowych w woj. śląskim osiągnięcia i zagrożenia
SZAFRANEK A., SKŁODOWSKI P.
p. 419-425
Cambic arenosols management under the conditions of rural area sustainable development
Gospodarka glebami rdzawymi w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
SZAFRAŃSKI C., STACHOWSKI P.
p. 427-433
Changes of moisture postmining grounds waste heap of the “Kazimierz Północ” open cast
Zmiany uwilgotnienia gruntów pogórniczych na zwałowisku wewnętrznym odkrywki „Kazimierz Północ”
SYMANOWICZ B., KALEMBASA S.
p. 435-445
The changes of carbon and nitrogen content during the incubation of the lignite and waste activated sludges mixtures determinated in acids extracts
Zmiany zawartości węgla i azotu w kwaśnych wyciągach podczas inkubacji mieszanin węgli brunatnych z osadami ściekowymi
TOTH S.
p. 447-459
Present, future and scientific aspects of land restoration damaged by human activities in the Hungarian Republic
Obecne, przyszłe i naukowe aspekty rekultywacji terenów zniszczonych przez działalność antropogeniczną w Republice Węgierskiej
WĘGOREK T., HARABIN Z.
p. 461-470
Development and growth of European larch {Larix decidua Mill.) on the external soil bank of a sulfur mine in Piaseczno
Rozwój i wzrost modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) na zwałowisku zewnętrznym kopalni siarki w Piasecznie
WIATER J.
p. 471-492
The estimation of phytoremediation capabilities of Festulolium, sowed onto municipal dumping ground, fertilized with sewage sludge
Ocena możliwości fitoremediacyjnych Festulolium uprawianej na składowisku odpadów komunalnych użyźnionym osadem ściekowym
WIERUCHOWSKA-JANIK D., SIERA W.
p. 493-507
Reclamation of land affected by lignite opencast mining as exemplified by KWB “Adamów” and “Konin”
Rekultywacja terenów przekształconych w wyniku odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na przykładzie KWB „Adamów” i „Konin”
WŁODEK S., BISKUPSKI A., PABIN J., HRYŃCZUK В.
p. 509-516
Moisture dynamics in reclaimed land of the Bełchatów brown coal mine external dumping ground
Dynamika uwilgotnienia gruntu rekultywowanego zwałowiska zewnętrznego KWB Bełchatów
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
p. 517-525
The nitrification in the soil by heating oil contaminated
Proces nitryfikacji w glebie zanieczyszczonej olejem opałowym
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
p. 527-538
Biochemical activity of soil contaminated by cadmium
Aktywność biochemiczna gleby zanieczyszczonej kadmem

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam