PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2004 - 55(1)

SKŁODOWSKI Р., CHOJNICKI J.
p. 7-17
Outline of the history of the Polish Soil Science Society
Zarys historii Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
BLUM W.E.H.
p. 19-24
Soil indicators for sustainable land management
Wskaźniki glebowe dla zrównoważonego zarządzania gruntami
KALEMBASA S., BARAN S., DROZD J.
p. 25-34
The possibility of humus capability from waste as the parameter influencing on the soil environment
Wartość próchniczotwórcza odpadów jako czynnik wpływający na środowisko glebowe
SPARKS D.L.
p. 35-50
Grand challenges and opportunities in basic soil science research
Wielkie wyzwania i szanse w podstawowych badaniach gleboznawczych
TURSKI R., TERELAK H., МОСЕK А.
p. 51-67
Formation factors and quality and usefulness of Polish soils
Czynniki kształtowania oraz jakość i przydatność gleb Polski
BIELIŃSKA E.J., LIPECKI J., KRAWIEC P, LIGĘZA S., GOSTKOWSKA K.
p. 69-76
Relation between enzymatic activity of soil and sour cherry yielding depending on soil management methods
Relacje między aktywnością enzymatyczną gleby a plonowaniem drzew wiśni zależnie od metody pielęgnacji gleby
CHOJNICKI J.
p. 77-86
Iron forms in alluvial soils of Żuławy
Formy żelaza w madach Żuław
CZUBASZEK R., BANASZUK H.
p. 87-98
Selected properties of the rusty soils located on the dunes in the Biebrza and Narew rivers mire valleys
Wybrane właściwości gleb rdzawych na wydmach środtorfowych w bagiennych dolinach Biebrzy i Narwi
DŁUGOSZ J., MALCZYK P, RÓŻAŃSKI S.
p. 99-106
Variability of soil surface horizon of selected part of Sępopolska Plain in the light of texture research
Zmienność poziomu powierzchniowego gleb wybranego obszaru Równiny Sępopolskiej w świetle badań granulometrycznych
DRZYMAŁA S., MOCEK A.
p. 107-115
Soil texture of different Polish soils according to the classification systems of PTG, PN-R-04033 and USDA
Uziarnienie różnych gleb Polski w świetle klasyfikacji PTG, PN-R-04033 i USDA
FILIPEK T.
p. 117-125
Effect of sewage sludge from dairy and sugar factory waste lime on some chemical properties of soil
Wpływ osadu ściekowego z mleczami i wapna defekacyjnego na wybrane właściwości chemiczne gleby
GĄSIOREK M., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J.
p. 127-134
Cadmium and lead in anthropogenic soils in the convent’s gardens of Krakow
Kadm i ołów w glebach antropogenicznych ogrodów klasztornych Krakowa
GRUBA P.
p. 135-141
Organic complexes of aluminium in brown soils in the Beskidy Mountains (Southern Poland)
Organiczne kompleksy glinu w glebach brunatnych Beskidów
GWOREK B., KWAPISZ J., JESKE K.
p. 143-152
Usability of sequential extraction methods for assessment of effectiveness of phytoremediation of soil contaminated with copper and lead
Przydatność metody ekstrakcji sekwencyjnej do oceny efektywności fitoremediacji gleb zanieczyszczonych miedzią i ołowiem
LICZNAR M., LICZNAR S.E., SZEWCZUK A.
p. 153-160
Influence of 10-years mulching with different materials in the rows on some properties of soils, growth and yielding of apple trees “Eistar”
Wpływ 10-letniego ściółkowania różnymi materiałami rzędów drzew na niektóre właściwości gleb, wzrost i plonowanie jabłoni odmiany „Eistar”
ŁABAZ B., LICZNAR S.E., LICZNAR M.
p. 161-168
Content of some metals and sulphur in Wrocław’ black earth
Zawartość niektórych metali i siarki w czarnych ziemiach wrocławskich
MALINOWSKI R., NIEDŹWIECKI E., SAMMEL A.
p. 169-173
Chemical properties of compact Cedynia alluvial soils with regard to their management
Właściwości chemiczne zwięzłych mad cedyńskich z uwzględnieniem sposobu ich użytkowania
MAZUR A., PAŁYS S.
p. 175-180
Water erosion intensity in agricultural loess catchment area with periodical outflow
Natężenie erozji wodnej gleb w rolniczej zlewni lessowej z okresowym odpływem
PALUSZEK J.
p. 181-191
Comparison of aggregation and aggregate water stability in Luvisols, Phaeozems and Fluvisols
Porównanie agregacji i wodoodporności agregatów w glebach płowych, czarnych ziemiach i madach rzecznych
PARYLAK D., WACŁAWOWICZ R.
p. 193-201
The effect of organic fertilization three years after application and nitrogen rates on structure indices of loamy soil
Wpływ nawożenia organicznego w trzecim roku po zastosowaniu oraz dawek azotu na wskaźniki struktury gleby średniej
RUTKOWSKA B., SZULC W., ŁABĘTOWICZ J.
p. 203-208
Soil environment hazard evaluation under condition of immission of heavy metals contained in the municipal sewage sludge
Ocena zagrożeń dla środowiska glebowego w warunkach wnoszenia metali ciężkich w komunalnym osadzie ściekowym
SAMMEL A.
p. 209-214
Physical and chemical properties of muckous soils within littoral zone of Dąbie Lake
Właściwości fizyczne i chemiczne gleb murszastych strefy brzegowej jeziora Dąbie
SAPEK В.
p. 215-228
Gaseous emissions and transformation of nitrogen compounds in the mineral grassland soils in view of the results of international investigations in the COGANOG project
Emisje gazowe i przemiany związków azotu w mineralnych glebach trwałego użytku zielonego w świetle międzynarodowych wyników badań w Projekcie COGANOG
TRAFAS M , GOŁDA T.
p. 229-236
The determination of the superficial variability of chromium contamination of soil
Określenie zmienności powierzchniowej zanieczyszczenia gleb chromem
USOWICZ B., HAJNOS М., SOKOŁOWSKA Z., JOZEFACIUK G., BOWANKO G., KOSSOWSKI J., USOWICZ J.
p. 237-247
Variability of chosen soil properties in a field and commune scale
Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy
WOJCIESZCZUK T., NIEDŹWIECKI E., MELLER E.
p. 249-255
Effect of sprinkling and coal ash applied on chemical properties of light soil
Wpływ nawadniania i popiołu z węgla kamiennego na właściwości chemiczne gleby lekkiej
GORZAŁA G., JABŁOŃSKA-GORZAŁA D., CHOJNICKI J., GOZDOWSKI D., RUSSEL S.
p. 257-264
Effect of oligonitrophilic yeast on aggregate structure of humus horizons of selected types of forest soils
Wpływ drożdży oligonitrofilnych na strukturę agregatową w poziomach próchnicznych wybranych typów gleb leśnych
GÓRSKA E.B., MAJEWSKA-GANCARZ Z., CHOJNICKI J., RUSSEL S.
p. 265-273
Occurrence of cellulolytic bacteria from genera Bacillus in acid soil of White Forest
Występowanie bakterii celulolitycznych z rodzaju Bacillus w kwaśnych glebach Puszczy Białej
JABŁOŃSKA-GORZAŁA D., GORZAŁA G., CHOJNICKI J., RUSSEL S.
p. 275-283
Influence of soil pH on the survival of Streptomyces rochei
Wpływ pH gleby na przeżywalność Streptomyces rochei
PIETKIEWICZ S., KOŁPAK R., WIERTRZYŃSKA A., ŁOBODA T., OSTROWSKA D.
p. 285-290
Growth and yielding of potato crop from minitubers as affected by effective microorganisms
Wpływ efektywnych mikroorganizmów na wzrost i plonowanie ziemniaków rozmnażanych z minibulw
MICHALCEWICZ W., ŁAWRYNOWICZ A.
p. 291-298
The effect of diesel oil on enzymatic activity of some soil fungi
Wpływ oleju napędowego na aktywność enzymatyczną niektórych grzybów glebowych
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
p. 299-309
The biochemical properties of soil contaminated by diesel oil and the yield of yellow lupine
Biochemiczne właściwości gleby zanieczyszczonej olejem napędowym a plonowanie łubinu żółtego
WYSZKOWSKA J., KUCHARSKI J.
p. 311-319
The biological properties of soil contaminated by Chwastox trio 540 SL
Biologiczne właściwości gleby zanieczyszczonej Chwastoxem trio 540 SL
BADURA L.
p. 321-335
Biodiversity and its role in the functioning of ecosystems
Bioróżnorodność i jej znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemów
DREWNIK M., KACPRZAK A.
p. 337-340
The report of the 26th Congress of the Polish Society of Soil Science and International Scientific Conference “Soil in the Environment”
Sprawozdanie z 26. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Gleba w Środowisku - Soil in the Environment”

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam