PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2003 - 54(4)

ZAWADZKI S., KONECKA-BETLEY K., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 5-7
The place of Polish soil science in the system of sciences
O miejscu polskiego gleboznawstwa w systemie nauk
BEDNAREK R., CHARZYŃSKI P., POKOJSKA U.
p. 9-15
Introduction to translation on Polish World Reference Base for soil resources
Wprowadzenie do przekładu na język polski Klasyfikacji Zasobów Glebowych Świata – WRB
KOBIERSKI M., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 17-27
Mineralogical composition and selected physicochemical properties of soils from Inowrocław Plain. Part I. morphology and physical and chemical properties of selected soils
Skład mineralogiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne zróżnicowanych typologicznie gleb Równiny Inowrocławskiej. Cz. I. Morfologia oraz właściwości fizyczne i chemiczne wybranych gleb
KOBIERSKI M., DĄBKOWSKA-NASKRĘT H.
p. 29-44
Mineralogical composition and selected physicochemical properties of soils from Inowrocław Plain. Part II. Mineralogical composition of clay fraction
Skład mineralogiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne zróżnicowanych typologicznie gleb Równiny Inowrocławskiej. Cz. II. Skład mineralogiczny frakcji ilastej
ZAGÓRSKI Z.
p. 45-56
Primary minerals as indicators of litho-and pedogenetic processes in non-uniform soils developed from glacial deposits of the wartanian glaciation
Minerały pierwotne jako wskaźniki procesów lito- i pedogenezy w glebach niecałkowitych wytworzonych z osadów glacjalnych zlodowacenia warty
GRUBA P.
p. 57-66
Aluminium in forest soils in the Żywiec Region (southern Poland)
Glin w glebach leśnych Regionu Żywieckiego
OKTABA L., CZERWIŃSKI Z.
p. 67-75
The content of phosphorus and its different compounds in muck and mucky soils with bog iron horizon
Ogólna zawartość fosforu i jego formy w glebach murszowych i murszowatych z poziomami rudy darniowej
CZARNOWSKA K., KOZANECKA T.
p. 77-81
Accumulation of Zn, Pb, Cu and Cd in anthropogenic soils of Warsaw
Akumulacja Zn, Pb, Cu i Cd w glebach antropogenicznych Warszawy
JAGIEŁŁO A., BOŻYM M., WACŁAWEK W.
p. 83-89
Content of Cd, Cu, Pb, Zn and N-NO3 in vegetative organs of vegetables from allotment gardens in Brzeg (Opole district)
Zawartość Cd, Cu, Pb, Zn i N-NO3 w anatomicznych częściach warzyw z ogrodów działkowych w Brzegu (woj. opolskie)
KASZUBKIEWICZ J., OCHMAN D., KASINA M., KISIEL J., NOWACKA S., SZEWCZYK A.
p. 91-102
Soil salinity in surroundings of the tailings impoundment “Iron Bridge”
Zasolenie gleb w otoczeniu zbiornika osadów poflotacyjnych „Żelazny Most”
PONIATOWSKA J.
p. 103-113
Dry bulk density of mineral soils and its importance to plant growth conditions
Gęstość objętościowa gleb mineralnych i jej znaczenie dla warunków rozwoju roślin
UZIAK S., GLIŃSKI J.
p. 115-117
In memory of Professor Saturnin Zawadzki (1923-2003)
Wspomnienie o prof. dr hab. Saturninie Zawadzkim (1923-2003)

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam