PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2003 - 54(3)

KASZUBKIEWICZ J., MUSIAŁ A., WAŚCIŃSKA A., OCHMAN D.
p. 5-25
Changes of the physical and physico-chemical properties of selected soils during the processes of salinization and desalinization
Zmiany właściwości fizycznych i fizykochemicznych wybranych gleb podczas procesów zasalania i odsalania
CZYŻ E.A., DEXTER A.R., NIEDŹWIECKI J.
p. 27-37
Soil water retention of long-term permanent plot experiments
Retencja wodna gleb wieloletnich statycznych doświadczeń poletkowych
OKOŁOWICZ M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANOWSKA E., KONECKA-BETLEY K.
p. 39-48
Distribution of phosphorus in soils of the “Puszcza Kampinoska” Biosphere Reserve
Rozmieszczenie fosforu w glebach Rezerwatu Biosfery „Puszcza Kampinoska”
BARAN S., OLESZCZUK P.
p. 49-60
The content of polycyclic aromatic hydrocarbons in a light soil as a function of emission source
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie lekkiej w zależności od źródeł emisji
ŚWIERCZ A.
p. 61-72
The impact of cement dusts on Podzol soils properties
Wpływ pyłów cementowych na zmiany właściwości gleb bielicoziemnych
KOZANECKA T., CZARNOWSKA K., JAWORSKA A.
p. 73-78
Content of heavy metals in road coarse dust of Warsaw environs
Występowanie metali ciężkich w grubym pyle drogowym wokół Warszawy
LIPIŃSKI W., TERELAK H., MOTOWICKA-TERELAK T.
p. 79-84
Suggestion for limiting values of sulphate sulphur content in mineral soils for fertilization advisory needs
Propozycja liczb granicznych zawartości siarki siarczanowej w glebach mineralnych na potrzeby doradztwa nawozowego
GWOREK B., BARAŃSKI A., BOJANOWICZ A.
p. 85-96
Grounds contamination assessment in EU legislation
Ocena zanieczyszczenia gruntów w aktach prawnych Unii Europejskiej
KACPRZAK A.
p. 97-110
Slope covers as the soil parent material in the western Bieszczady Mts.
Pokrywy stokowe jako utwory macierzyste gleb Bieszczadów Zachodnich
МОСЕK A., SPYCHALSKI W., KACZMAREK Z.
p. 111-119
Physical properties and mineralogical composition of the colloidal fraction of rendzinas derived from various geological formations
Właściwości fizyczne oraz skład mineralogiczny frakcji koloidalnej rędzin różnych formacji geologicznych
PRUSINKIEWICZ Z.
p. 121-123
The soil texture classification versus the Polish standards
Klasyfikacja uziarnienia gleb a Polskie Normy
BROŻEK S.
p. 125-127
In memory of Professor Wiesław Maciaszek (1942-2002)
Wspomnienie o profesorze Wiesławie Maciaszku (1942-2002)
JAKUBCZYK H.
p. 129-193
Polish Bibliographical List of Soil Science, Agricultural Chemistry, Tillage and Water Economy - Year 2001
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 2001

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam