PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2003 - 54(1/2)

BADURA L.
p. 5-11
The problems of soil microbiology
Problemy mikrobiologii gleby
BREZA-BORUTA В., MANIEWSKA R., PALUSZAK Z.
p. 13-21
The occurrence of fungi Fusarium and Pythium genera in the non-rhizosphere soil and potato rhizosphere in different cultivation system
Występowanie grzybów z rodzaju Fusarium i Pythium w glebie w strefie poza- i ryzosferowej ziemniaka w różnych systemach uprawy
DĄBEK-SZRENIAWSKA M., WYCZÓŁKOWSKI A.I.
p. 23-33
Microorganisms frequency and physicochemical soil characteristics under diverse cultivation of winter wheat
Liczebność drobnoustrojów a fizykochemiczna charakterystyka gleby spod zróżnicowanych upraw pszenicy
GORZAŁA G., JABŁOŃSKA-GORZAŁA D., CHOJNICKI J., GOZDOWSKI D., RUSSEL S.
p. 35-42
Influence of soil pH modification on the number of oligonitrophilic уeats
Wpływ modyfikacji pH gleby na liczebność drożdży oligonitrofilnych
GÓRSKA E.B., EL-HAJ K.O., GOZDOWSKI D., RUSSEL S.
p. 43-49
Effect of long-term fertilization on the occurrence of cellulolytic Clostridia in the soil
Wpływ wieloletniego nawożenia na występowanie w glebie bakterii celulolitycznych z rodzaju Clostridium
JANUSZEK K., BARCZYK K.
p. 51-60
Effect of soil pH and kind of fertilization on yield and quality of Scots pine seedlings
Wpływ pH gleby oraz rodzaju nawożenia na wydajność i jakość sadzonek sosny zwyczajnej
JEZIERSKA-TYS S.
p. 61-66
Intensity of nitrous oxide release from sulfated brown soil on the background of different rates of added cellulose
Intensywność wydzielania podtlenku azotu z zasiarczonej gleby brunatnej na tle zróżnicowanej ilości dodanej celulozy
PRZYBULEWSKA K., NOWAK A., SMOLIŃSKA M.
p. 67-72
The influence of heavy metals (Hg, Cd, Cu, Pb) on the number and activity of cellulolytic microorganisms in soil
Wpływ metali ciężkich (Hg, Cd, Cu, Pb) na liczebność i aktywność mikroorganizmów celulolitycznych w glebie
WYSZKOWSKA J., WYSZKOWSKI M.
p. 73-81
The effects of nickel and magnesium on proliferation of microbes in soil under conditions of yellow lupine growth
Wpływ niklu i magnezu na namnażanie się drobnoustrojów w glebie pod uprawą łubinu żółtego
WYCZÓŁKOWSKI A., DĄBEK-SZRENIAWSKA M., PIEKARZ J., LIPIEC J.
p. 83-87
Preliminary microflora investigations in soil and earthworm casts
Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic
FILIPKOWSKA Z., PESTA J.
p. 89-98
Occurrence of chosen nitrogen cycle bacteria in domestic wastewater treated on reed beds
Występowanie wybranych grup bakterii cyklu azotowego w ściekach bytowo-gospodarczych oczyszczanych na filtrach glebowo-roślinnych
KUCZYŃSKA L.
p. 99-106
Numbers of microorganisms and enzymatic activity in soil polluted by coal ash
Liczebność drobnoustrojów i aktywność enzymatyczna gleby skażonej popiołem z węgla kamiennego
MICHALCEWICZ W., ŁAWRYNOWICZ A.
p. 107-115
Influence of fuel oil on growth and morphology of some soil fungi
Wpływ oleju napędowego na wzrost i morfologię niektórych grzybów glebowych
PALUSZAK Z., LIGOCKA A.
p. 117-124
Microbiological investigations of alluvial soil fertilized with slurry
Badania mikrobiologiczne gleby aluwialnej skażonej gnojowicą
NIEWOLAK S.
p. 125-136
Seasonal changes in the number of the chemoautotrophic nitrifying bacteria in tile drainage water of the eutrophic lake catchment area
Sezonowe zmiany liczebności chemoautotroficznych bakterii nitryfikacyjnych w wodzie glebowo-gruntowej zlewni jeziora eutroficznego
NIEWOLAK S., FILIPKOWSKA Z, GOŁAŚ I.
p. 137-149
Evaluation of the degree of contamination and sanitary and bacteriological state of surface and underground waters in the Mazurian Lake District in 1974-1998
Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wód powierzchniowych i podziemnych na Pojezierzu Mazurskim w latach 1974-1998

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam