PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2001 - 52(suppl.)

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “THE IRON COMPOUNDS IN SOIL-FORMING PROCESSES”, WARSAW, SEPTEMBER 19-21, 2001

KOMITET ORGANIZACYJNY
p. 7
Introduction
Wprowadzenie
CZERWIŃSKI Z.
p. 9-20
Properties and systematics of ferro-soils
Właściwości i systematyka gleb żelazowych
CZERWIŃSKI Z.
p. 21-28
Trace elements in ferro soils
Pierwiastki śladowe w glebach żelazowych
PRACZ J., PASTUSZKO A.
p. 29-39
Properties of soils developed from bog iron ore near Legnica city
Właściwości gleb wytworzonych z rudy darniowej w rejonie Legnicy
CZERWIŃSKI Z., KWASOWSKI W.
p. 41-48
Some properties of ferro soils in Łomża region
Niektóre właściwości gleb żelazowych w Rejonie Łomżyńskim
JANKOWSKI M.
p. 49-63
Conditions of occurrence, properties and genesis of intra-dune iron enriched soils
Warunki występowania, właściwości i geneza gleb śródwydmowych wzbogaconych w żelazo
WICIK B.
p. 65-69
Iron accumulation in Narew river valley near Tykocin
Akumulacja żelaza w dolinie Narwi pod Tykocinem
KALEMBASA D., BECHER M., PAKUŁA K.
p. 71-78
Soils with ferrous horizons in the Liwiec river valley
Gleby z poziomami żelazistymi w dolinie rzeki Liwiec
ANDRUSCHKEWITSCH I., SOMMER M., STAHR K.
p. 79-85
The role of the sesquioxides Fe, Al and Si for the ortstein genesis in the Buntsandstein-Black Forest in Southwestern Germany
Rola półtoratlenków Fe, Al oraz Si w powstawaniu orsztynów w piaskowcach Czarnego Lasu w południowo-zachodnich Niemczech
ZAGÓRSKI Z.
p. 87-96
Iron forms as indicators of pedo-and lithogenetic processes in non-uniform soils
Formy żelaza jako wskaźniki procesów pedo- i litogenezy w glebach niecałkowitych
CHOJNICKI J.
p. 97-107
Iron forms in alluvial soils of central Vistula valley
Formy żelaza w madach środkowej doliny Wisły
RACZUK J.
p. 109-117
Distribution of iron compounds in lessives soils of the Siedlce upland
Rozmieszczenie związków żelaza w glebach płowych Wysoczyzny Siedleckiej
PIAŚCIK H., BIENIEK В.
p. 119-125
Changes in iron forms concentration as the result of the mucking process in different dehydration conditions
Zmiany w zawartości form żelaza powodowane procesem murszenia w warunkach zróżnicowanego odwodnienia
KOWALCZYK E., MIECHÓWKA A.
p. 127-133
The classification of acid soils from the Babia Gora National Park on the basis of vertical distribution of different iron forms
Klasyfikacja kwaśnych gleb Babiogórskiego Parku Narodowego na podstawie profilowego rozmieszczenia różnych form żelaza
MIECHÓWKA A.
p. 135-143
Content of different forms of iron in rendzinas situated above the upper tree limit in the Tatra Mts.
Zawartość różnych form żelaza w rędzinach położonych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach
ZWYDAK M.
p. 145-151
Selected iron forms in soils of the mountain sycamore community (Phyllitido-Aceretum Moor 1952)
Wybrane formy żelaza w glebach zespołu jaworzyny górskiej Phillitido-Aceretum (Moor 1952)
GRUBA P.
p. 153-157
The distribution of iron-humic complexes in Cambic soils formed of sandstones in Beskidy Mountains (Southern Poland)
Rozmieszczenie kompleksów żelazisto-próchnicznych w glebach brunatnych wytworzonych z piaskowców w Beskidach
OKTABA L., CZERWIŃSKI Z.
p. 159-166
Mineral phosphate compounds in ferro humic soils
Mineralne związki fosforowe w glebach próchniczno-żelazowych
BROŻEK S., ZWYDAK M.
p. 167-175
Total iron contents in selected parent rocks of forest soils in Poland
Zawartość żelaza ogółem w wybranych skałach macierzystych gleb leśnych Polski
KACZOREK D. , CZERWIŃSKI Z.
p. 177-181
Mineralogy of bog iron ores in Warsaw and Łomża regions
Skład mineralogiczny rud darniowych pochodzących z okolic Warszawy i Łomży
KALEMBASA D., PAKULA K., BECHER M.
p. 183-190
Sequential fractionation of iron and manganese in soils with high iron content
Sekwencyjnie wydzielone frakcje żelaza i manganu z gleb wzbogaconych w żelazo
KABAŁA С.
p. 191-197
A comparison of single and sequential extraction of iron in Podzols of the Sudety Mountains
Porównanie pojedynczej i sekwencyjnej ekstrakcji żelaza w glebach bielicowych Sudetów

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam