PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2001 - 52(1/2)

PRUSINKIEWICZ Z.
p. 5-21
Gniew smolnice (vertisols) - properties, origin, systematics
Smolnice gniewskie - właściwości, geneza, systematyka
PRACZ J., KWASOWSKI W.
p. 23-37
Characteristics of acid sulphate soils in the Mrzeżyno zone
Charakterystyka kwaśnych gleb siarczanowych występujących w rejonie Mrzeżyna
PRACZ J., KWASOWSKI W.
p. 39-50
Properties of sulphide soils in the Mrzeżyno zone
Właściwości gleb siarczkowych występujących w rejonie Mrzeżyna
KLIKOCKA H., KOMISARCZUK K.
p. 51-58
Agrophysical effect of medium ploughing on typical lessive soil with mixture of sediment tanks from sugar factory
Agrofizyczny efekt działania orki średniej w glebie płowej z dodatkiem ziemi spławiakowej z cukrowni
BADORA A., FILIPEK T., CIEŚLIŃSKI G.
p. 59-68
The occurrence of active forms of Al and Mn in the soils from orchards
Występowanie aktywnych form glinu i manganu w glebach z sadów
NOWAK J., SZYMCZAK J.
p. 69-78
Role of humus and silt minerals in reduction of inhibition effect of cadmium action on soil phosphatases
Rola humusu oraz minerałów ilastych w zmniejszaniu inhibicyjnego działania kadmu na fosfatazy glebowe
ZAGÓRSKI Z.
p. 79-88
Micromorphological characteristics of carbonates in rendzina soils developed from cretaceous marls
Mikromorfologiczna charakterystyka węglanów w rędzinach wytworzonych z margli kredowych
GWOREK B., MACIASZEK D., PIEŃKOWSKA U., POLUBIEC E.
p. 89-97
Classic and microwave ways of mineralization botanical samples to determination micro- and macroelements - Comparative study
Klasyczna i mikrofalowe sposoby mineralizacji próbek botanicznych w celu oznaczania mikro- i makroskładników - Badania porównawcze
KONECKA-BETLEY K.
p. 99-117
Reconstruction of late Pleistocene and Holocene pedological processes in the central Poland
Rekonstrukcja przebiegu procesów pedologicznych w późnym plejstocenie i holocenie w środkowej Polsce
REDAKCJA
p. 119
In memory of Ewa Maria Chrostowska, M.Sc. (1931-1999)
Wspomnienie o mgr Ewie Marii Chrostowskiej (1931-1999)
PONDEL H.
p. 121-181
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - year 1999
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 1999

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam