PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2000 - 51(3/4)

MALISZEWSKA-KORDYBACH B., SMRECZAK B., MARTYNIUK S.
p. 5-18
The effect of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) on microbial properties of soils of different acidity and organic matter content
Wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na mikrobiologiczne właściwości gleb o zróżnicowanej kwasowości i zawartości substancji organicznych
PISAREK I.
p. 19-27
Physicochemical properties of humic acids extracted from Luvisols, Cambisols and Phaeozems
Właściwości fizykochemiczne kwasów huminowych gleb płowych, brunatnych i czarnoziemnych
CZARNOWSKA K., BEDNARZ I.
p. 29-36
Heavy metals in street dust from Warsaw
Metale ciężkie w pyle ulicznym Warszawy
KLIMOWICZ Z., MELKE J.
p. 37-46
The content of heavy metals in soils in the vicinity of traffic roads using chosen stretches of road as examples
Zawartość metali ciężkich w glebach w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych na przykładzie wybranych tras
ŁABĘTOWICZ J., RUTKOWSKA В., SZULC W.
p. 47-55
Quantitative relationships between forms of microelements in arable layer of lessive-type soil under the conditions of many year differentiated fertilization
Relacje ilościowe między formami mikroelementów w warstwie ornej gleby płowej w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia
CHOJNICKI J.
p. 57-65
Rare earth elements in the alluvial soils of central Vistula valley and Żuławy
Pierwiastki ziem rzadkich w madach środkowej doliny Wisły i Żuław
BUHL F., POŁEDNIOK J.
p. 67-75
The comparison of gallium, vanadium and scandium content in soil from industrial and agricultural regions
Porównanie zawartości galu, wanadu i skandu w glebach z terenów o różnym stopniu zanieczyszczenia
KOZANECKA T., ZAGÓRSKI Z., SCHERER H.W.
p. 77-83
The contents of non-exchangeable ammonium in rendzina soils
Zawartość azotu silnie związanego w rędzinach
KWASOWSKI W., CHOJNICKI J., OKOŁOWICZ M., KOZANECKA T.
p. 85-95
Heavy metals content in standard soil plots of the Puszcza Biała Forest
Metale ciężkie w glebach powierzchni wzorcowych (GPW) w Puszczy Białej
SZAFRANEK A.
p. 97-105
The influence of agriculture on physico-chemical properties of Orthic Luvisols of Kaluszynska Upland
Wpływ użytkowania rolniczego na właściwości fizykochemiczne gleb płowych Wysoczyzny Kałuszyńskiej
BROŻEK S., BĄKOWSKI J., FILIŃSKI M.
p. 107-120
Base saturation of forest Cambisols
Wysycenie kationami zasadowymi kompleksu sorpcyjnego gleb brunatnych leśnych
SUGIER D., SZEWCZUK C.
p. 121-128
The effect of fertilization, soil reaction and soil nutrient availability on the cones yields of selected hop gardens
Wpływ nawożenia oraz odczynu i zasobności gleb wybranych plantacji chmielu na plony szyszek
CHWIL S.
p. 129-134
Yield of winter wheat as influenced by foliar application of WUXAL TOP N under conditions of different nitrogen fertilization of soil
Plonowanie pszenicy ozimej pod wpływem dolistnego dokarmiania wieloskładnikowym nawozem Wuxal TOP N w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam