PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
2000 - 51(1/2)

NOWAK J., TYRAKOWSKA-BIELEC U., SZYMCZAK J.
p. 5-16
Influence of mercury and nickel chloride on the change of soil phosphatases activity in the black soils
Wpływ chlorku rtęci i niklu na zmiany aktywności fosfataz w czarnych ziemiach
BROGOWSKI Z., CZARNOWSKA K., CHOJNICKI J., PRACZ J., ZAGÓRSKI Z.
p. 17-28
Influence of salt stress on chemical composition of trees leafs from Łodź city area
Wpływ stresu solnego na stan chemiczny liści drzew z terenu miasta Łodzi
KULCZYCKI G.
p. 29-37
Influence of different potassium fertilization on some soil properties, yield and nutrient uptake by maize. Part III
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasem na wybrane właściwości gleby oraz plon i pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę. Część III
BOLIGŁOWA E., DZIENIA S.
p. 39-45
The influence of foliar nutrition on the yield and macroelements content in the potato during flowering
Wpływ dolistnego dokarmiania na plonowanie i zawartość makroelementów w ziemniaku w fazie kwitnienia
JÓZEFKOWICZ-KOTLARZ J., PRUSINKIEWICZ Z.
p. 47-64
Nutrition dynamics of 70-year-old Scotch pine (Pinus sylvestris L.) in a dry coniferous forest (Cladonio-Pinetum) habitat
Dynamika odżywiania 70-letniej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na siedlisku boru suchego (Cladonio-Pinetum)
JACKOWSKA I., BOJANOWSKA M.
p. 65-72
The studies on heavy metals forms and solubility in loessial soil
Badania nad formami i rozpuszczalnością metali ciężkich w glebie lessowej
KOZANECKA T., CZARNOWSKA K., KWASOWSKI W.
p. 73-78
Accumulation of heavy metals in the soils near petrol stations in Warsaw
Nagromadzenie metali ciężkich w glebach w otoczeniu stacji benzynowych w Warszawie
GWOREK B., DEGÓRSKI M.
p. 79-86
Bilberry (Vaccinium myrtillus) and pine needles (Pinus silvestris) as indicators of environmental pollution by heavy metals in some pine forests in Poland
Borówka (Vaccinium myrtillus) oraz igły sosny (Pinus silvestris) wskaźnikami zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi w wybranych siedliskach borowych na obszarze Polski
GWOREK В., BROGOWSKI Z., DEGÓRSKI M., WAWRZONIAK J.
p. 87-99
Changes of physico-chemical properties of some soils in Białowieża National Park
Zmiany właściwości fizyko-chemicznych niektórych gleb Białowieskiego Parku Narodowego
CIARKOWSKA K.
p. 101-111
Characteristic of brown gypsic rendzinas
Charakterystyka gipsowych rędzin brunatnych
CHODOROWSKI J.
p. 113-124
Characterization of occurrence conditions and morphology of ortstein soils in the Lasy Janowskie landscape park
Charakterystyka warunków występowania i morfologia gleb z orsztynem na obszarze parku krajobrazowego Lasy Janowskie
NOWAK J., KURAN B.
p. 125-133
The dynamics of fluorine transformations in soil from water soluble to insoluble forms
Dynamika przemian fluoru w glebie z form rozpuszczalnych do nierozpuszczalnych w wodzie (Praca metodyczna)
DОMОSŁAWSKA-BARANIECKA M.D.
p. 135-138
In memory of Professor Teofil Cichocki in the hundredth anniversary of his death
Wspomnienie o profesorze Teofilu Cichockim w setną rocznicę śmierci
MERCIK S.
p. 139-140
In memory of Professor Leszek Kuszelewski (1922-1999)
Wspomnienie o profesorze zw. dr hab. Leszku Kuszelewskim (1922-1999)
PONDEL H.
p. 141-206
Polish bibliographical list of soil science, agricultural chemistry, tillage and water economy - year 1998
Bibliografia publikacji polskich z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, uprawy roli i gospodarki wodnej - rok 1998

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam