PL EN

Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual
1999 - 50(3)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON “ROLE OF SOIL IN FUNCTIONING OF ECOSYSTEMS”, SEPTEMBER 7-10, 1999, LUBLIN, POLAND

DĘBICKI R., SKŁODOWSKI P.
p. 5-20
The role of soil in functioning of ecosystems
Rola gleby w funkcjonowaniu ekosystemów
BLUM W.E.H.
p. 21-28
The role of soil in a sustainable environment - a holistic approach
Rola gleby w zrównoważonym środowisku - całościowe podejście
TURSKI R.
p. 29-38
Transformation of the soil environment in the Lublin Upland in the late-glacial period and Holocene
Przemiany środowiska glebowego na Wyżynie Lubelskiej w okresie późnego glacjału i w holocenie
KUTÍLEK M.
p. 39-49
Transport of pollutants on pedon scale
Przemieszczanie się zanieczyszczeń w skali pedonu
WALCZAK R.T.
p. 51-66
Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system
Modelowanie procesów w systemie gleba-roślina-atmosfera-maszyna
BARAN S.
p. 67-87
The role of soil in functioning of areas damaged/degraded by disastrous events
Rola gleby w funkcjonowaniu obszarów zdewastowanych/zdegradowanych przez zdarzenia katastrofalne
KOBUS J.
p. 89-110
Interaction between soil, plant and microorganisms
Wzajemne oddziaływanie gleby, rośliny i mikroorganizmów
BIAŁOUSZ S.
p. 111-126
Soil information systems
Systemy informacji o glebach
DZIADOWIEC H., BEDNAREK R.
p. 127-134
Problems concerning soil science education in Poland
Problemy dotyczące edukacji na temat gleb w Polsce

Address

SOIL SCIENCE ANNUAL

Polish Society of Soil Science

ul. Nowoursynowska 159, building 37, room 1/125

02-776 Warszawa

email: ssa@ptg.sggw.pl

 

Purchase of issues

telephone: +48 22 5932612

email:ssa@ptg.sggw.pl

Photos on the website

Photos on the website courtesy of P. Charzyński, M. Drewnik, M. Jankowski, W. Szymański, M. Świtoniak, and Ł. Uzarowicz.

Copyright Soil Science Annual
Projekt Visualteam